Om ditt Q/W-värde är för högt

Har du fått en flödesavgift på din faktura? Det är för att din anläggning har ett för högt Q/W-värde, vilket betyder att den inte tillräckligt tar vara på värmen i fjärrvärmevattnet. På den här sidan försöker vi hjälpa dig att få bukt med detta.

För högt Q/W-värde en enskild månad

Om Q/W-värdet är betydligt sämre än fjärrvärmenätets medelvärde eller om det ökar kraftigt från en månad till en annan beror det oftast på att någon komponent i fjärrvärmecentralen gått sönder eller att ett felaktigt börvärde ställts in. Vanligtvis orsakar felet att en styrventil stannar i öppet läge vilket skapar ett onödigt högt flöde av fjärrvärmevatten.

Nedan följer några av de vanligaste felen i fjärrvärmecentralen och hur du kan lösa dem:

Det är möjligt att värmeleveransen från fjärrvärmecentralen fortsätter även om strömmen bryts, men då med betydligt sämre funktion. Kontrollera att alla säkringar fungerar och att ingen brytare stängts av misstag. Titta också på reglercentralens display, om den är svart eller visar konstiga tecken är den sannolikt trasig och behöver repareras eller bytas.

Kontrollera att ute- och framledningstemperaturerna som visas i reglercentralens display är korrekta. Om inte kan temperaturgivaren vara trasig. Säkerställ också att kabeln till givaren inte är skadad.

Ändra börvärde i reglercentralen och kontrollera att ställdonen svarar. Om ställdonet inte rör sig kan motorn eller kabeln till ställdonet vara trasig. Det kan också vara reglercentralens utgång som är trasig.

Kontrollera att värme- och VVC-systemets cirkulationspumpar fungerar. Moderna pumpar kan ha en display som visar tryckhöjning och flöde, ibland finns det också differenstrycksmätare för att mäta tryckhöjningen över pumpen.

Kontrollera att värmesystemets framledningskurva och tappvarmvattentemperaturen inte är onödigt höga. Kontrollera om möjligt mot ett driftkort. I äldre byggnader bör framledningstemperaturen inte överskrida 60–70° vid DUT (dimensionerad utetemperatur), i nya byggnader är den sällan över 50–60°C. Tappvarmvattentemperaturen ska normalt vara 55°C.

Konstant högre Q/W-värde än genomsnittet

Om Q/W-värdet är högre än fjärrvärmenätets medelvärde under en längre tid och det inte går att konstatera fel i fjärrvärmecentralen orsakas det höga Q/W-värdet normalt av att returtemperaturen från byggnadens värmesystem är hög. I industrier och lokaler är det vanligt att enstaka komponenter orsakar felet, i bostäder är problemet ofta att radiatorsystemet inte är injusterat.

Att hitta och åtgärda felaktigheter i värmesystemet kan kräva en del kunskap och vara tidskrävande men resultatet är normalt både minskad energiförbrukning och ökad komfort.

Enstaka komponenter som orsakar hög returtemperatur i ett värmesystem kan normalt hittas genom att returledningen från dessa är högre än från övriga systemet.

Det är viktigt att shuntgrupper och aerotemprar (även kallade varmluftsfläktar eller fläktluftsvärmare) är inställda på rätt börvärde och att reglering och givare i dessa fungerar.

Kontrollera också att shuntgruppen är korrekt konstruerad. Vissa shuntgrupper kortsluter flödet när inget värmebehov finns, de ska inte användas i fjärrvärmeanslutna värmesystem.

För aerotemprar är det viktigt att säkerställa att vattenflödet genom aerotempern stängs av – normalt med en magnetventil – när luftflödet genom aerotempern stoppas.

I ett väl injusterat radiatorsystem får varje radiator det flöde den är dimensionerad för vilket innebär att värmen fördelas jämnt i byggnaden och att vattnet som lämnar radiatorerna har låg temperatur.

Om radiatorsystemet inte är injusterat kommer flödet över vissa radiatorer att vara för högt vilket resulterar i hög returtemperatur. Normalt innebär ett dåligt injusterat värmesystem också ett betydande komfortproblem och onödigt höga kostnader.

Vattenfalls och kundens ansvar

Vattenfall ansvarar för ledningarna fram till fastighetsgränsen, efter det är det fastighetsägaren som har ansvar för rör, ledningar och fjärrvärmecentral. Vi kan däremot hjälpa er att konvertera era flödeskostnader till en flödespremie tack vare någon av våra plustjänster.

Övriga fel

Om ni misstänker andra fel med fjärrvärmeleveransen så uppmanar vi er till att göra en felanmälan, så kommer en servicetekniker ut till er så snart som möjligt.

Till felanmälan

Plustjänster

Energirådgivning

Genom att se över och effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du minska dina kostnader med upp till 20 procent per år. Boka rådgivning med en av våra energiexperter för en djupanalys och skräddarsydd åtgärdsplan.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal får du enkelt koll på hur din värme- eller kylacentral mår. Minst en gång om året går en tekniker igenom din central och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella underhållsåtgärder.

Besiktningsbesök

Med ett besiktningsbesök kan du känna dig trygg då en erfaren tekniker ser över din central och informerar dig om eventuella åtgärder som bör vidtas.