Om biobränslen och dess ursprung

Enligt Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen ska Vattenfall informera sina konsumenter om vilka typer av biobränslen som används för produktion av värme, el och kyla samt dess ursprung. Informationen baseras på de uppgifter som lämnas i den årliga rapporteringen till Energimyndigheten.

Bioenergins roll för att klara klimatmålen

Vattenfall har ambitiösa klimatmål om att nå netto noll 2040. Bioenergi har en central roll för att uppnå dessa mål. Vattenfalls svenska värmeverksamhet använder framför allt återvunna bränslen och olika typer av förnybara bränslen, det vill säga bioenergi. Biobränslet som används utgörs främst av rester från skogsindustrin, exempelvis grenar och toppar. I de fall stamved används till värmeverksamhet är den skadad och kan inte användas till andra ändamål.

Heat_Moabit_Biomass_660x512.jpgVi på Vattenfall, liksom övriga fjärrvärmesektorn, använder även biobaserade returbränslen. Returbränslen definierar vi som material som har använts och som inte kan materialåtervinnas, men som kan energiåtervinnas. Exempel på biobaserade returbränslen är byggavfall, uttjänta lastpallar och gammal trätrall. Dessa bränslen är avfallsklassade och har inte lyckats eller bör inte återcirkulera tillbaka till samhället. Genom att använda dem för att producera värme, kyla, el och ånga kan vi dra nytta av energin i dessa bränslen samtidigt som vi tar om hand om de ämnen som inte bör återcirkulera.

Biologisk mångfald

Bevarandet av den biologiska mångfalden är centralt för Vattenfall. Användningen av biobränslen ska ske med utgångspunkt i att nyttjandet är hållbart för den biologiska mångfalden och bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Vattenfall stödjer initiativ som både kan bidra till att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som de positiva aspekterna av att nyttja biomassa bibehålls. Det är viktigt att skogsbruket bedrivs på ett sätt som skyddar den biologiska mångfalden och minimerar lokal påverkan.

Bränslets urpsrung 2022

Uppgifterna nedan är förbrukade biobränslen och dess ursprung vid Vattenfalls anläggningar under 2022. Informationen är uppdelad för fasta, flytande och gasformiga biobränslen.

Fast biobränsle

Land Andel (totalt: 16 449 MWh)
Sverige 100 %

 

Land Andel (totalt: 1 049 391 MWh)
Sverige 98,75 %
Norge 1,13 %
Litauen 0,13 %

 

Land Andel (totalt: 824 811 MWh)
Sverige 39,46 %
Norge 28,42 %
Nederländerna 7,87 %
Belgien 7,45 %
Tyskland 8,03 %
Danmark 3,35 %
Frankrike 3,10 %
Finland 2,31 %

 

Land Andel (totalt: 1 115 709 MWh)
Sverige 53,03 %
Storbritannien 32,37 %
Irland 7,35 %
Finland 3,58 %
Frankrike 1,76 %
Tyskland 1,04 %
Belgien 0,86 %

 

Flytande biobränsle

Ursprungsland Andel (totalt: 7 022,05 ton)
Tyskland 60,36 %
Nederländerna 23,05 %
Italien 9,74 %
Spanien 2,53 %
Ukraina 1,36 %
Frankrike 1,23 %
Indonesien 0,57 %
Ecuador 0,33 %
Argentina 0,30 %
Österrike 0,23 %
Iran 0,20 %
Belgien 0,11 %

 

Ursprungsland Andel (totalt: 10,49 m3)
Tyskland 100 %

 

Gasformigt biobränsle

Ursprungsland Andel (totalt: 1 628 932 MJ)
Sverige 100 %