Power-as-a-Service för industrier

Vi har hjälpt industrier med sina högspänningsanläggningar i mer än 20 år. Oavsett vilken bransch våra kunder verkar inom har de en sak gemensamt - med Power-as-a-Service kan de fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet.

Funktionslösningar för industrin

Vi erbjuder funktionslösningar där vi äger, bygger, projektleder och förvaltar elintensiva anläggningar åt våra industrikunder. Genom våra skräddarsydda tjänster tar vi ansvar för allt från högspänningsanläggningar, reservkraftslösningar, batterilager och kan hjälpa till att elektrifiera verksamhetens transporter. Vi tar över det ekonomiska, funktionella och elsäkerhetsmässiga ansvaret under en långsiktig kontraktstid, så industrier kan känna sig trygga med att installation, drift och underhåll sker i enlighet med rådande krav på säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

Vilka är fördelarna med Power-as-a-Service till din industri?

Vi investerar i din elanläggning

En högspänningsanläggning kräver stora ekonomiska investeringar och fortlöpande underhållskostnader, speciellt vid ny- och reinvesteringar i ställverk och transformatorer. Vi investerar i din elanläggning, samtidigt får du istället en förutsägbar månadskostnad. Underlätta ditt budgetarbete och frigör kapital som kan prioriteras till exempelvis kärnverksamheten eller hållbarhetssatsningar. 

Du säkerställer rätt kompetens

Högspänningskompetens är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö och efterleva elsäkerhetsansvaret. Vi på Vattenfall har lång erfarenhet av att projektera, bygga, äga och förvalta högspänningsanläggningar för industrier. Det betyder att du kan känna dig trygg i att installation, drift och underhåll av din anläggning och utrustning sker i enlighet med rådande lagar, förordningar och miljökrav.

Du kan fokusera på din kärnverksamhet

Med Power-as-a-Service tar vi helhetsansvaret för din högspänningsanläggning. Det innebär att ni minimerar risker och arbete kring fortlöpande förvaltning kopplade till högspänningsanläggningen eftersom det funktionella och säkerhetsmässiga ansvaret går över till Vattenfall. Ni kan känna trygghet i att vår personal kan högspänningsanläggningar och har lång erfarenhet av att projektleda högspänningsprojekt och hantera eventuella haverier.

 

Våra industrianpassade tjänster

Industrianläggning

Färdig Elanläggning

Att ta hand om och driva en elanläggning är en omfattande uppgift. Genom funktionslösningen Färdig Elanläggning investerar vi i och tar över helhetsansvaret för din elanläggning, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Lösningen kan anpassas utefter dina behov.

Ytterligare tjänster för industrier

Uppställning av lastbilar

Laddinfrastruktur

Pålitlig och tillgänglig laddinfrastruktur för tunga transporter så som eldrivna lastbilar till logistikverksamhet är en viktig del i elektrifieringen av industrier. Vi jobbar tillsammans med dig för att etablera en laddinfrastruktur med lösningar som passar din industri och tillhandahåller det som behövs för att stödja verksamheten.

En containerbaserad lösning av ett batterilager

Batterilager

Batterier kan användas på många sätt av industrier, exempelvis för att kostnadsoptimera elkostnaderna, kapa effekttoppar eller lagra hållbar energi. Vi erbjuder mobila, fossilfria och skalbara lösningar utifrån din industris kapacitetsbehov så att ni får tillgång till elkraft var ni än befinner er.

En mobil  transformatorstation gör att du snabbt kan etablera eller expandera din verksamhet.

Mobila transformatorer

Behöver du snabbt etablera eller expandera din verksamhet? Vi har transformatorstationer tillgängliga och startklara för användning. Flera olika spänningsnivåer är tillgängliga. Oavsett om du behöver en tillfällig lösning eller en långsiktig reservkraft ser vi till att lösningen passar din verksamhets förutsättningar.

Vätgasförråd i Överkalix vätgasanläggning

Avbrottsfri kraft

En avbrottskänslig verksamhet kan dra nytta av avbrottsfri kraft för att säkerställa elförsörjningen till verksamheten. Vi har flera lösningar för reservkraft, så som dieselgeneratorer, UPS, batterilager och vätgas. Hitta den lösning som passar just ditt företag bäst, så att din verksamhet inte blir lika påverkad av driftstörningar.

Solcellspark

Solceller

Vill ni minska elkostnader, göra hållbarhetssatsningar och producera fossilfri el? Med Power-as-a-Service får du en helhetslösning för solceller till verksamheten. Låt oss äga, investera, installera och drifta solcellsparker medan ni fokuserar på kärnverksamheten.

Överskottsvärmen från AstaReals anläggning i Gustavsberg tas tillvara i fjärrvärmenätet

Överskottsvärme

Genom att använda en anläggning för värmeåtervinning kan er industri återvinna och återanvända överskottsvärmen som genereras i produktionsprocessen. Värmen som tas tillvara på kan sedan levereras till det lokala fjärrvärmenätet för att användas som uppvärmning i hem och andra byggnader.

Två medarbetare går i en korridor i biovärmeverket Carpe Futurum

Industribelysning

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att modernisera er industris belysning. Genom att byta ut era gamla armaturer till energieffektiva LED-armaturer och installera ljusstyrning efter era behov.

Vad ingår i Power-as-a-Service för industrier?
Investering

Power-as-a-Service innebär att vi investerar i din elanläggning, vare sig detta är en ny elanläggning som vi bygger eller en befintlig. På så sätt slipper du att göra en stor investering och betalar istället en förutsägbar månadsavgift för tjänsten. Detta gör att du kan frigöra kapital som du istället kan investera i andra delar av din verksamhet.

Ägandeskap

Genom att vi tar över ägandeskapet för din högspänningsanläggning övergår även ansvaret till oss. Det innebär att vi tar över elanläggningsansvaret så att du kan fokusera på din industri. Det enda du behöver göra är att betala en förutsägbar månadskostnad över en längre kontraktstid.

Riskhantering och ansvar

Vi på Vattenfall tar alla tekniska och ekonomiska risker som ägandet av en elanläggning medför. Exempelvis ansvarar vi för att din högspänningsanläggning efterlever säkerhetslagar och hanterar eventuella haverier om ställverk och transformatorer går sönder. På så sätt skapar tjänsten trygghet för ditt företag.

Planering och installation

Vi kan hjälpa till redan vid ett tidigt stadium för att planera och installera din elanläggning. Med över 20 års erfarenhet av att hjälpa industrier med sina högspänningsanläggningar har vi bred kompetens inom området och bidrar med vår expertis från start. Vi anpassar tjänsten utefter din industris behov och förutsättningar och inkluderar de lösningar du behöver. Vi stöttar, projektleder och bygger den nya anläggningen på site.

Drift och underhåll

Under hela kontraktstiden tar vi fullt ansvar för drift och underhåll av elanläggningen, inklusive skötsel och underhåll enligt leverantörernas standarder, schemalagda inspektioner, samt anpassad beredskap och felavhjälpning efter din industris behov - även i akuta situationer om en sådan skulle uppstå. Du får dessutom en kundansvarig förvaltare hos oss. Genom att vi står för drift och underhåll kan du frigöra resurser till att driva din verksamhets utveckling.

Det säger våra kunder

Ovako får förutsägbar månadskostnad med pålitlig elkraftspartner

“Vi är mycket nöjda med samarbetet. Särskilt när det gäller att investera i nya, hållbara maskiner med höga effektkrav, då vet jag att jag har en pålitlig partner att luta mig mot.” Ovako

Hjulsbro Steel fokuserar på hållbar utveckling med Vattenfall

"De investeringar vi gör i vår egen produktionslinje är ofta väldigt kostsamma, så att slippa göra dyra investeringar i elanläggningen underlättar ekonomiskt för oss. Hjulsbro Steel

Färdig Elanläggning skapar trygghet för Svensk Glasåtervinning

“Vi har regelbundna avstämningar för att planera underhåll och diskutera förbättringar, vilket säkerställer kvalitet och ökar driftsäkerheten.” Svensk Glasåtervinning

Lyckat samarbete med Arla Plast grundat i lokal närvaro

“Vi har haft samma kontaktpersoner under flera år, och de har en utomordentlig insikt i historiken kring vår högspänningsanläggning.” Arla Plast

Hasopor bedriver cirkulär produktion med elkraft som tjänst

“Fördelen med Färdig elanläggning är just att det är nyckelfärdigt. Jag vet att det fungerar – när vi har något strul, vilket händer, är Vattenfall här snabbt och åtgärdar problemet.” Hasopor

AstaReal säkrar produktionen med Färdig Elanläggning

“Generellt sett är de personer vi har kontakt med verkligen serviceorienterade. Det märks att man från Vattenfalls sida fokuserar på att få allt att fungera och man är verkligen på rätt väg.” AstaReal
Guide "Driftsäkra din elanläggning"

Guide: Driftsäkra elanläggningen

Fem viktiga områden för att driftsäkra din elanläggning. Ladda ner vår guide om Power-as-a-Service för att lära dig mer!

Varför Vattenfall?

Vattenfall har en gedigen kunskap inom hållbar energi och har erfarenhet av att projektera, bygga, äga och driva elanläggningar för industrier i mer än 20 år. Med ambitionen att hjälpa våra samarbetspartners att bli fossilfria jobbar vi med företag för att elektrifiera deras verksamheter - från buss- och logistikföretag till datacenter, elintensiva industrier så som livsmedelsföretag och gruv- och skogsindustrier.

Som en bred organisation med lokal närvaro i flera delar av Sverige är vi en pålitlig partner för din industri. Våra elkraftsexperter jobbar dagligen med elanläggningar och har en omfattande kompetens inom området. Du får en förvaltare med hög expertis hos oss som är din personliga kontaktperson. Vi är certifierade enligt ISO 14000 och ISO 45000 och har de certifikat och den behörighet som krävs för att utföra ett säkert och hållbart arbete. 

Vanliga frågor om Power-as-a-Service
Vad är Power-as-a-Service?

Power-as-a-Service är en affärsmodell som tillhandahåller funktionslösningar för högspänningsanläggningar till elintensiva verksamheter mot en fast månatlig avgift. Till skillnad från Energy-as-a-Service, som vanligtvis avser affärsmodeller relaterade till energieffektivitet, tillämpas Power-as-a-Service uteslutande på elintensiva verksamheter som äger eller avser investera i ny högspänningsutrustning.

Hur förenklar Power-as-a-Service hanteringen av högspänningsanläggningar?

Power-as-a-Service erbjuder ett sätt att outsourca ägande och hantering av högspänningsanläggningar, inklusive alla reglerings-. elsäkerhetsmässiga och miljöfokuserade frågor. Detta gör att industrier kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Under avtalstiden tar vi på oss operativt ansvar för elanläggningen, bland annat underhållsansvar samt alla juridiska ansvar för tillgångarna. Dessutom tar vi över risken om anläggningarna går sönder. Om något går sönder under avtalstiden kommer vi att reparera eller ersätta utrustningen på egen bekostnad.

Hur är Power-as-a-Service-avtalen uppbyggda?

Med Power-as-a-Service övertar vi elanläggningen och tar därmed över allt ansvar. Du betalar en förutsägbar månadskostnad för en funktionslösning där vi driftar och förvaltar elanläggningen under avtalstiden.

Hur långa är avtalen och vad händer efter avtalstiden?

Med Power-as-a-Service betalar du som kund en fast månatlig avgift under en period på vanligtvis tio år. Efter avtalstiden förlänger många av våra kunder sina avtal för att fortsätta tjänsten. I annat fall har du möjlighet att köpa tillbaka högspänningsanläggningen utifrån en värdering som sker utifrån samma metod som vid avtalsstart. 

Vad kostar Power-as-a-Service?

Med Power-as-a-Service får ni en förutsägbar månadskostnad som ni enkelt kan budgetera. Vill ni veta vad just er månadskostnad skulle ligga på behöver vi göra en värdering av elanläggningen. Boka in ett möte för att få en kostnadsfri värdering och prisförslag. Boka möte här.

Hur värderar ni min elinfrastruktur?

Har ni en ny elanläggning eller om anläggningen är väldokumenterad kan vi i många fall snabbt återkomma med en värdering och prisindikation. Vid äldre elanläggningar kommer någon av våra lokala elkraftsexperter ut på ett sitebesök som bedömer anläggningens skick utifrån vedertagna branschstandards.

Vad händer om vi vill expandera eller uppgradera elanläggningen under avtalstiden?

Det är vanligt att våra kunder expanderar den ordinarie huvudverksamheten och samtidigt utökar elanläggningen. Vill ni expandera elanläggningen under avtalstiden hanterar vi det genom tilläggsavtal.

Hur kan Power-as-a-Service minska dina kostnader och koldioxidutsläpp?

Omställningen till en fossilfri ekonomi pågår. De påtagliga klimatförändringarna uppmanar till nya lösningar och kunderna förväntar sig hållbara lösningar. Power-as-a-Service stöttar kunder som vill ställa om, där vi tar helhetsansvar för elanläggningen. Våra kunder kan därför fokusera på hållbar verksamhetsutveckling och möjliggöra omställningen till fossilfria lösningar. Ett exempel är vår kund Hjulsbro Steel. Läs mer här.

Vi kan stötta i elektrifieringen av verksamhetens transporter, då vi erbjuder lösningar för eldrivna transporter och även batterilager med samma affärsmodell.

Innebär Power-as-a-Service att vi inte kommer få haverier alls?

Med Power-as-a-Service ser vi kontinuerligt till elanläggningarna och dess status, genom våra förvaltare hålls elanläggningarna i gott skick vilket minskar risken för haverier. I förvaltarmöten med våra kunder går vi igenom eventuella risker kopplade till elanläggningarna. Däremot kan utrustning haverera och vår elkraftspersonal felavhjälper för att åtgärda problemet. Våra kunder som har en avbrottskänslig verksamhet, exempelvis vår kund AstaReal, inkluderar en reservkraftsanläggning i deras avtal med Vattenfall. Läs mer om varför AstaReal valde Power-as-a-Service.

Har ni mobila transformatorstationer som hjälper oss etablera vår verksamhet snabbt?

Vi har ett antal transformatorstationer för uthyrning. Kontakta oss för mer information.

Vilka branscher jobbar ni mot idag?

Vi jobbar mot en bred kundbas och har idag ingen begränsning i vilka kunder vi jobbar med. Power-as-a-Service erbjuds också för transportbranschen samt till kunder som har datacenter. Våra kunder finns bland annat inom stål- och metallindustrier, gruvindustrin, sågverk- och skogsindustrier, pappers- och massaindustrier, livsmedelsindustrin, gjuterier, plasttillverkning och andra delar av processindustri och tillverkande industrier. Ta reda på vad våra kunder i olika branscher tycker om Power-as-a-Service genom att läsa våra kundberättelser här. 

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja