Elkraft som tjänst

Vattenfall Network Solutions erbjuder ett brett utbud av tjänster för din elanläggning såsom högspänningsanläggning, laddinfrastruktur, batterier och reservkraft.

Man och kvinna som diskuterar

Trygga din elanläggning

Vår helhetslösning Elkraft som tjänst (även kallad Power-as-a-Service) är en kostnadseffektiv funktionslösning som vi skräddarsyr till ditt företags behov. Vi är fullt ansvariga för el- och laddinfrastruktur, inklusive ägande, elsäkerhet, underhåll, reinvesteringar och felavhjälpning. Vi levererar funktionen och tar riskerna.

Vi erbjuder funktionslösningar inom följande branscher

Ledningar och rör inom industrin.

Industri

Vi erbjuder funktionslösningar inom bland annat elanläggning och reservkraft, så att ni istället kan fokusera på kärnverksamheten.

Lastbil på vinterunderlag.

Transport

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter.

Datacenter med en gång flankerad av rader med dataservrar på båda sidor, belysta av blått och vitt ljus.

Datacenter

Vi erbjuder funktionslösningar där vi investerar i din elanläggning och därmed tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen.

En elkabel i närbild.

Telekom

Genom våra tjänster för telekombolag kan vi erbjuda olika sätt att ta del av vår infrastruktur för att göra er verksamhet mer konkurrenskraftig.

Takfönster med himlen i bakgrunden.

Energibolag

Använd vår kärnkompetens för drift av ert elnät eller dra nytta av våra startklara och mobila transformatorer och battericontainrar.

Elkraft som tjänst i korthet

Med Power-as-a-Service köper ditt företag elanläggningens funktion som en tjänst till ett fast månadspris. Genom att överlåta ägandet av elanläggningen till oss på Vattenfall avlastas din verksamhet. Det betyder att vi tar över helhetsansvaret för anläggningen ur ett ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt perspektiv. Oavsett om det handlar om att bygga en ny elanläggning utifrån dina effektbehov eller att förvalta en befintlig, säkerställer vi att den fungerar optimalt utifrån din verksamhets specifika behov. 

Vi tar ansvar för:

 • Funktion
 • Elsäkerhet
 • Drift
 • Beredskap
 • Tillsyn
 • Felavhjälpande underhåll
 • Planerat underhåll
 • Uppgraderingar
 • Investeringar

Vad ingår i en elanläggning?

Utformingen av elanläggningen beror på vilken typ av verksamhet som ska elektrifieras och dess behov. Anläggningen kan till exempel bestå av  laddsystem och tillhörande elinfrastruktur, högspänningsanläggning med ställverk, transformatorer, batterier, solceller med mera.

Här beskriver vi tjänsten Power-as-a-Service. Samma information finns beskriven på sidan.
Vi är experter på elkraft - ni kan fokusera på er verksamhet.

Tre anledningar att välja Power-as-a-Service

 • Du vill etablera en ny elanläggning eller göra reinvesteringar i en befintlig, och vill ha en elkraftspartner som genomför dessa istället för att lägga ditt företags egna resurser.
 • Du saknar rätt kompetens internt och vill ha ett heltäckande elsäkerhetsansvar och ökad säkerhet för ditt företags personal och anläggningar.
 • Du har en gammal elanläggning som behöver underhållas. När du låter en partner äga elanläggningen får du förbättrad drift och produktionssäkerhet och slipper ansvar, investeringar och tillsyn.

Varför Vattenfall?

Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete i mer än 100 år. I 20 av dessa år har vi på Vattenfall Network Solution erbjudit Power-as-a-Service. Med vår långa erfarenhet av att projektera, bygga, äga och driva elanläggningar vilar din verksamhet i trygga händer. Tack vare vår kunskap om energi och tillgång till Vattenfalls breda organisation med en enorm kompetens kan vi skräddarsy den lösning som passar just ditt företag bäst. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har de certifikat och den behörighet som krävs för att utföra ett säkert och hållbart arbete.

Det säger våra kunder

Power-as-a-Service ger finansiella fördelar för EcoDatacenter

Lars Schedin, Senior Advisor, EcoDatacenter

För oss var det framför allt ett finansiellt beslut. Alternativet hade varit att ta in mer kapital och spätt ut ägarskapet. Nu tog Vattenfall investeringen av den tekniska utrustningen och ansvarar för allt från ställverk och transformatorer till batterier, UPS och diesel som reservkraft.

Vattenfall står för trovärdighet och affärsidén är helt rätt. Vi har ett väl fungerande samarbete och en fantastisk relation med våra kontaktpersoner på alla nivåer hos Vattenfall. De är både flexibla och trevliga. 

Vattenfall möjliggör fossilfria paketleveranser för Instabox

Leilei Tong, Hållbarhetschef, Instabox

Det är avgörande för oss att laddningen är tillförlitlig, tillgänglig och snabb. 

Det är genom tjänsten Power-as-a-Service som Vattenfall levererat laddarna och kringliggande elinfrastruktur, där Vattenfall äger, förvaltar och säkerställer funktionen på laddarna. Det innebär att Vattenfall sköter installationen, underhåll och service av laddstolparna samt ger råd om hur laddningen kan optimeras. Att använda laddningen effektivt kan göra stor skillnad, enligt Leilei Tong. 

“Vattenfall kan med sin erfarenhet och kunskap bidra till en stabil elanläggning.”

Mattias Abrahmasson, Elchef, Åkers Sweden AB

Vattenfall tar fullt ansvar för det befintliga och kommande elanläggningen och förvaltade den nuvarande elanläggningen inför utbyggnaden. 

Åkers behöver inte tänka på elsäkerhetsansvaret, ellagar eller underhåll av sin elanläggning, och kan räkna med en säker elförsörjning som tas om hand av experter. 

“Vår verksamhet är beroende av en fungerande elanläggning där varje störning kan få stora konsekvenser för vår produktion. Eftersom teknikutvecklingen inom alla områden går fort har vi svårt att hålla upp vår egen kompetens inom elkraft och anser därför att detta är ett bra koncept där Vattenfall med sin erfarenhet och kunskap bättre kan bidra till en stabil elanläggning.”

Fem fördelar med tjänstefiering av elkraft

1. Drift- och produktionssäkerhet

Att upprätthålla en driftsäker elanläggning för en optimal energiförsörjning kan vara en utmaning när man samtidigt ska ha fokus på den dagliga ruljansen i sin kärnverksamhet. Med Power-as-a-Service slipper ditt företag oroa sig över driftsäkerheten. Istället tar vi på Vattenfall över hela ansvaret för elanläggningen och garanterar att den fungerar utifrån din verksamhets specifika krav. Det kan innefatta allt från regelbunden rondning och felavhjälpande underhåll till uppgraderingar och återinvesteringar för att kontinuerligt trygga elanläggningens drift. Skulle en akut situation uppstå, såsom ett haveri, finns en beredskap med snabb tillgång till reservdelar och specialisttekniker som rycker ut enligt de avtalade kraven på inställelsetid. 

Genom Power-as-a-Service säkerställs behovet av utveckling och uppgraderingar för att möta din verksamhets krav. Statistik från våra kunder visar exempelvis att driftstoppen har minskat med 20 procent efter en uppgradering av elanläggningen.

Driftmässiga fördelar:

 • Ökad driftsäkerhet 
 • Minskade produktionsstopp 
 • Reducerad risk för haveri 
 • Snabb inställelse och åtgärdstid 
 • Bättre prioritering av underhåll 
 • Snabb tillgång till reservdelar 
 • Möjlighet till reservkraft och andra hjälpsystem 
 • Planerat underhåll som inte stör verksamheten

2. Fast månadskostnad 

Med Power-as-a-Service köper vi på Vattenfall elanläggningen och erbjuder dess funktion till ditt företag som en helhetslösning. Det innebär att din verksamhets kapitalutgift övergår till löpande kostnad. På så sätt frigörs värdefullt kapital, som istället kan användas till intäktsgenererande aktiviteter. Vi tar ansvar för kostnader kopplade till förvaltningen av elanläggningen, såsom underhåll och eventuella åtgärder. Det innebär att ditt företag kan minska de egna personalkostnaderna och behovet av internutbildningar som är relaterade till att upprätthålla elanläggningen eller omfördela resurserna till andra områden inom verksamheten. När det uppstår behov att uppgradera och modernisera tar vi även ansvar för dessa investeringar. Tack vare en fast kostnad skapar Power-as-a-Service dessutom en ökad förutsägbarhet i budgeteringen och ett bättre kassaflöde samt eliminerar oförutsedda utgifter för ditt företag.

Ekonomiska fördelar:

 • Frigjort kapital
 • Kostnadsstabilitet och bättre kassaflöde 
 • Enklare budgetprocess
 • Besparingar gällande omkostnader 
 • Minskad tid och kostnader för personal

3. Vattenfall tar juridiskt ansvar

Den som äger en elanläggning har enligt elsäkerhetslagen ansvar för att de fasta elinstallationerna är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Elanläggningen ska kontrolleras så pass ofta att fel och brister inte hinner uppstå och orsaka skada på person eller sak innan de upptäcks. Kontrollerna ska anpassas till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. Med Power-as-a-Service övergår detta ansvar till oss på Vattenfall. Vi har det yttersta elsäkerhetsansvaret och ansvarar för att elanläggningen uppfyller krav, standarder, lagar och förordningar. Vi är dessutom ekonomiskt ansvariga för att upprätthålla säkerheten för elanläggningen genom att kontinuerligt genomföra drift- och underhållsåtgärder.

Juridiska fördelar:

 • Överfört juridiskt ansvar
 • Förbättrad trygghet för ditt företag och personal 
 • Minskat behov av att upprätthålla omfattande intern kompetens 
 • Frigjord tid och kostnader för personal

4. Klimatsmarta lösningar

Elektrifiering är ett viktigt steg på vägen för att möta Sveriges klimatmål och möjliggöra en fossilfri framtid. Men även driften av en elanläggning och eldrivna fordon har en miljöpåverkan, inte minst då komponenter med en begränsad livslängd behöver bytas ut. 

Med Power-as-a-Service säkerhetsställer vi därför att elanläggningen och tillhörande utrustning hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt - även vid uttjänt livslängd. På så vis hjälper vi dig inte bara att möta lagar och krav, utan förlänger dessutom livslängden på utrustningen, så att behovet av nya delar minskar.

Miljömässiga fördelar:

 • Bidrar till omställningen till fossilfri energi och att möta klimatmål
 • Minskade utsläpp
 • Förlängd livslängd på utrustningen
 • Minskat behov av reservdelar
 • Kontinuerliga miljörevisioner

5. Utvecklas tillsammans med en expert

Energibranschen är snabbföränderlig med stort fokus på förbättringar och innovation. Att hålla koll på utvecklingen är både tidskrävande och kostsamt. Med Power-as-a-Service säkerställs att elanläggningen utvecklas utifrån din verksamhets krav. Eftersom vi på Vattenfall dagligen arbetar med innovationsprojekt och omvärldsbevakning inom just energi, har vi god insikt i branschen. Ditt företag får därmed en dedikerad expert och kan dra nytta av vår samlade kunskap, bredd och kompetens. 

Ny teknik och nya innovationer kan leda till smartare och snabbare processer, och kan även bidra till en mer förändringsbenägen organisation. Rätt teknik, kunskap och planering möjliggör också smarta integrationer med olika energikällor. Med oss som elkraftspartner finns potential att tillsammans utveckla innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om olika typer av reservkraft, energilager/batterier, solcellspaneler, vätgaslösningar, mikronät, elektrifierade vägar, laddinfrastruktur för elfordon och arbetsmaskiner. Med Power-as-a-Service är det dessutom möjligt att säkerställa att elanläggningen är snabbt skalbar – uppåt eller nedåt – när verksamheten kräver det. 

Innovationsfördelar: 

 • Ökad konkurrenskraft 
 • Effektivare produktion 
 • Långsiktiga besparingar 
 • Moderna, hållbara lösningar 
 • Snabb skalbar verksamhet

Lär dig mer i våra webinarier

Man stående framför en ellastbil i vinterlandskap

Webinar: Elektrifiering av transporter

Så blir visionen verklighet! Anmäl dig till vårt webinar och möt Agron Qorri, Marknadsansvarig Tunga Transporter på Vattenfall Network Solutions, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med elektrifiering av transporter.

Kvinnlig anställd inne i Uppsala kraftvärmeverk i Sverige

Webinar: Högspänning & Power-as-a-Service

Varför bör ett företag outsourca sin högspänning? Anmäl dig till vårt webinar. Möt Johan Tieva, affärsutvecklare på Vattenfall, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med Power-as-a-Service.

Från inledande möte till drift: så går processen till
1. Inledningsmöte

Till att börja med genomförs ett första möte för att presentera hur Power-as-a-Service fungerar, och hur det kan anpassas för din verksamhet. 

2. Nulägesanalys

Sedan genomförs intervjuer med nyckelpersoner inom din verksamhet. Här är det viktigt att skapa en översiktsbild av dina befintliga och framtida behov. Efter detta möte ges en prisindikation, dels för köpet av elanläggningen och dels för löpande kostnader för Power-as-a-Service.

3. Detaljerad kravspecifikation

Därefter görs en detaljerad genomgång av elanläggningen och din verksamhet för att skapa en komplett helhetsbild. Det innefattar en noggrann planering av vad som kommer att behöva utföras gällande exempelvis säkerhetsaspekter, servicenivåer, viktiga samt kritiska moment, hur arbetet ska utföras med minsta påverkan på verksamheten, samordning med personal samt leverantörer och mycket mera. Detta ligger sedan till grund för två kostnadskalkyler: 

a) Pris för köp av den befintliga anläggningen

Denna kalkyl presenterar den summa som du kan få vid försäljning av din elanläggning. Priset motsvarar ett marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss angiven tidpunkt. En tredje part kan anlitas för att verifiera marknadsvärdet. 

b) Pris för Power-as-a-Service 

Denna kalkyl innehåller månadskostnaden för Power-as-a-Service efter att elanläggningen har köpts. Den är framtagen utifrån ditt företags specifika behov, och allt relaterat till elanläggningen ingår vanligtvis – service, drift, personal, underhåll, beredskap, kontroller, utveckling med mera.

4. Beslut och avtal

Underlag och kalkyler diskuteras och utvecklas för att landa i ett avtal som båda parter är nöjda med. Vanligtvis tecknas avtalet på fem eller tio år. Efter avtalstiden kan du välja att förnya avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen.

5. Implementering 

Inför implementeringen krävs många förberedelser som vi på Vattenfall tar hand om. Det kan handla om nya driftinstruktioner, personalutbildning, nya skyltar i alla ställverk med mera. Samma dag som ägandet av elanläggningen tas över, skickar ditt företag en faktura för försäljning av elanläggningen och får betalt enligt villkoren, vanligtvis inom 30 dagar. 

6. Leverans 

Nu sköter vi på Vattenfall allt som har med elanläggningen att göra och tar ansvar för drift, underhåll, säkerhet, åtgärder med mera. Genom det långsiktiga samarbetet finns en kunnig kontaktperson och rådgivare i energifrågor alltid nära till hands. 

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja