Nuläget på elmarknaden

Varje månad ger vi dig de senaste analyserna om läget på elmarknaden. 

Nuläget på elmarknaden

29 augusti – Dubbelt så höga elpriser i sommar

Den här sommaren har det rörliga elpriset varit betydligt högre än förra sommaren. I juli var elbörsens medelpris för Stockholm mer än tre gånger högre än för ett år sedan, och priset för augusti ser ut att bli nästan dubbelt så högt som förra året. Den främsta förklaringen till prisskillnaderna är att förra året var extremt nederbördsrikt såväl under vintern, våren och sommaren, medan det i år har varit betydligt torrare.

Vattennivåer påverkar elpriserna

Elbörsens månadspris för juli i år var nästan 19 öre högre per kilowattimme än medelpriset för juli förra året då priset var nere på rekordlåga 8,5 öre per kilowattimme. Så här långt i augusti ligger elbörsens snittpris på cirka 29 öre per kilowattimme, och det är också nästan dubbelt så högt som priset var för ett år sedan.

Generellt sett brukar elpriserna sjunka då efterfrågan på el sjunker. Under sommaren är det varmt och då behöver vi ingen el för att värma upp våra hus. Industrierna använder också mindre el när det är semestertider. Men för att elpriserna ska sjunka, så behövs det också produceras tillräckligt med kraft. Det som har hållit uppe priserna den här sommaren är att det har funnits mindre kraft tillgänglig.

Hittills i år har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebär att det finns mindre vatten än det brukar göra i kraftverkens vattenmagasin. För att se till att vattnet ska räcka till för att kunna producera el hela hösten och vintern då behovet av el är som störst, måste kraftproducenterna spara på det vatten som finns och då kan man inte producera lika mycket el just nu. Förra året kom det däremot väldigt mycket nederbörd under stora delar av våren och sommaren, och vattenmagasinen var fyllda till brädden. Då kördes vattenkraften för fullt och det i sin tur ledde till rekordlåga elpriser.

Under sommaren tas också flera kärnkraftsreaktorer ur drift för att genomgå sitt årliga underhåll. Vanligtvis brukar det inte påverka elpriserna så mycket, eftersom elförbrukningen är lägre på sommaren. Men eftersom det också finns mindre vattenkraft har priserna stigit.

Svagt stigande priser på de längre avtalen

Även de längre avtalen påverkas till viss del av situationen i vattenkraften eftersom de längre avtalen speglar förväntningarna på det rörliga elprisets utveckling i framtiden. Det innebär att priserna på de här avtalen också har stigit i år, men prisuppgången är betydligt mindre och rör sig bara om några ören. Marknadspriserna på bränslen som kol och olja har också inverkan på förväntningarna för elprisets utveckling på längre sikt. Under de senaste månaderna har priset för olja sjunkit något samtidigt som kolpriset har stigit, vilket har resulterat i att elpriserna har varit ganska stabila.

Elmarknad och energikällor

Under våren och sommaren fylls de svenska vattenmagasinen på inför vintern. I år har dock inte vårfloden varit lika stark som ett "normalår". För tillfället är magasinen fyllda till ungefär fyra femtedelar av vad som anses normalt och anledning är att vi haft ovanligt lite nederbörd under våren och sommaren.

Den svenska kärnkraften har levererat på höga nivåer under hela vintern och våren. Under sommarmånaderna pågår den årliga underhållsperioden när reaktorerna ses över och man byter bränsle och då går utnyttjandegraden ner. Vi är nu inne i slutet av denna revisionsperiod och endast två reaktorer återstår (av totalt nio reaktorer varav en är borta på ett längre underhåll). Dock sker ibland oplanerat underhåll och i skrivande stund ligger utnyttjandegraden därför på 65% av full kapacitet i Sverige

Den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige ökar hela tiden och står nu för tio procent av elproduktionen i landet under de senaste tolv månaderna. Sverige har gått om Danmark och är det land i Norden med högst vindkraftsproduktion. Vid blåsiga dagar tillför vindkraften el till energisystemet, men vid vindstilla dagar måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Det gör att vindkraften har stor betydelse för de rörliga priserna. Utbyggnad av vindkraften är också en viktig orsak till att kontrakt längre fram i tiden ligger lägre i pris.

När produktionen av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft i Sverige inte räcker till för vår energianvändning, importerar vi i Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna på en jämnare nivå. När det är brist på el i Sverige, till exempel vid ett år med lite nederbörd, stiger elpriset. Då bidrar elimporten till att hålla nere prisökningen.

När det finns utländsk efterfrågan av el och det svenska elpriset är lägre än det är på kontinenten, exporterar Sverige istället el, vilket driver elpriset uppåt. Under de senaste fem åren 2011-2015 har Sverige exporterat mer el än vi har importerat. 2010 var däremot ett år som dominerades av elimport. För tillfället ser vi lite större prisskillnader mellan de Nordiska länderna än vanligt på grund av överföringsbegränsningar i en kabel mellan Norge och Sverige som väntas pågå till och med 15 oktober.

Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen, främst kol. Kolet har haft en nedåtgående trend under lång tid, men sedan årets början har vi sett en stark återhämtning. Även oljan återhämtade sig under våren men har fallit tillbaka något under sommarmånaderna, mycket beroende på det utbudsöverskott som råder på marknaden. Priset på utsläppsrätter (det pris som elproducenter betalar för att släppa ut ett ton koldioxid) dras också med ett väldigt utbudsöverskott och ligger på låga nivåer. 

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag