Laddinfrastruktur för elektrifierade transporter

I takt med att användningen av elfordon ökar, behövs snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare. Vi på Vattenfall hjälper dig att framtidssäkra din laddinfrastruktur utifrån dina behov.

Vattenfall som din elkraftspartner

Den främsta anledningen till att många känner en viss motvillighet till att byta från fossila bränslen till eldrivna transporter är oron att inte kunna ladda fordonen, vilket skulle göra dem oanvändbara. Laddningstekniken har dock mognat och antalet laddpunkter växer i god takt samtidigt som lagkrav och incitament för att främja e-mobility ökar. Dessutom har vi på Vattenfall kostnadseffektiva helhetslösningar, genom Power-as-a-Service, som minskar behoven av stora investeringar och intern specialistkompetens för elinstallation. Som din elkraftpartner kan vi arbeta nära dig för att designa en laddinfrastruktur med de bästa lösningarna och tillhandahålla allt som behövs för att stödja din verksamhet.

Vi installerar och förvaltar din laddinfrastruktur

Att äga och underhålla laddinfrastruktur för elfordon kräver duktiga tekniker som är certifierade av tillverkarna, och ofta även investeringar i högspänningsanläggningar, vilket kräver utökat underhålls- och säkerhetsansvar. Vår funktionslösning Power-as a-Service är ett sätt att lägga ut allt ansvar för din laddinfrastruktur till oss, som kommer att äga, installera och förvalta din elanläggning och ta ansvar för eventuella risker. På detta sätt kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Power-as-a-Service i korthet

 • Vi tar fullt ansvar för din laddinfrastruktur, inklusive ägande, installation, elsäkerhet, underhåll, reinvesteringar och fel
 • Lösningen kan skräddarsys utefter dina behov. Vi är inte bundna till någon leverantör eller operatör, vilket säkerställer helt oberoende rådgivning
 • Genom att leverera våra tjänster till ett fast månadspris under en period på upp till 10 år, minskar vi dina risker
Kvinna som pratar i telefon

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig framtidssäkra din laddinfrastruktur.

Att etablera en effektiv och hållbar laddinfrastruktur

Elnätsanslutning

En eldriven fordonsflotta kräver en större elnätsanslutning och ett högre effektuttag. Det första du måste se över är därför din nuvarande elnätsanslutning. Du kan behöva uppgradera din befintliga elnätsanslutning eller installera en ny för att säkerställa det utökade elbehovet som krävs för laddning av elfordon. För att göra detta kan du behöva ansöka om en högre säkring och ett högre effektuttag hos elnätsbolaget.

En korrekt uträkning av behovet är viktigt, eftersom en installation av för hög effekt i onödan kan medföra obefogade kostnader. Anslutningstiden kan variera beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen, så det är bra att vara ute i god tid.

Elanläggning

För att kunna installera och dra nytta av laddstationer behövs en elanläggning för att distribuera el. Utöver en redan befintlig elanläggning kan det behövas
nya transformatorstationer, samt låg- och högspänningsinfrastruktur för att säkerställa elförsörjningen till laddarna. Elanläggningen gör det också möjligt att installera solpaneler som inte bara förbättrar ditt företags miljöprofil, utan också kan minska elkostnaderna.

Ta hjälp av en elkraftspartner

Att designa, bygga, äga och hantera en elanläggning är en omfattande uppgift som kräver särskilda resurser, både vad gäller kompetens och kapital. För att säkerställa resursbehovet kan du med fördel välja en elkraftspecialist som din partner, som kan stötta din verksamhet med övergången till eldrivet. Rätt elkraftpartner kan tillhandahålla en heltäckande lösning gällande alla aspekter av elanläggningen inklusive drift- och elsäkerhet, underhåll, efterlevnad av lagkrav och hantering av miljöfrågor. Genom att överföra ägandet och förvaltningen av elanläggningen till en specialiserad elkraftpartner likt Vattenfall tar de fullt ansvar för det ekonomiska, funktionella och elektriska säkerheten för elanläggningen. Istället för att äga elanläggningen, köper ditt företag funktionen som en tjänst, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Dessa typer av tjänstefiering har tagit fart under senare år, eftersom de ger ekonomiska, miljömässiga och prestationsrelaterade fördelar samtidigt som de minskar risker och finansiell exponering.

Laddare

För att kunna fatta beslut om bästa upplägg för laddarna krävs en noggrann analys av din verksamhets behov för att säkerställa operativ effektivitet. Det finns helt enkelt ingen lösning som passar alla. Tekniken utvecklas kontinuerligt och med allt fler tillverkare erbjuds ständigt nya lösningar. Samtidigt som ett större urval är en stor fördel, innebär det också mer tid för efterforskning innan du investerar i den laddutrustning som är rätt för ditt företag.

Att specificera en laddinfrastruktur är en komplex uppgift med flera möjliga alternativ. Dina val kommer bland annat att involvera:

 • Vilken typ av laddutrustning som behövs för olika typer av elfordon, exempelvis tunga transporter och elbilar
 • AC- eller DC-laddning
 • Krav på laddhastighet, exempelvis snabbladdning eller mer ekonomisk
 • Laddning över natten
 • Antal laddare och placering
 • Behov av förstärkning i form av batterilagring
 • Programvara för lastbalansering och prioritering
 • Beräkning av effektbehov och utvärdering av utrustning
 • Uppgradering av befintlig nätanslutning eller behov av en ny dedikerad anslutning

Genom noggrann planering som tar hänsyn till dina krav, inte bara nu men också inför framtiden, kan du undvika dyra uppgraderingar och se till att din laddinfrastruktur är förberedd när din fordonsflotta växer.

Här beskriver vi olika typer av laddinfrastukturer. Samma information finns beskriven på sidan.
Vanligaste typerna av laddstationer. Effekt (kW).

Vad innebär det att äga och förvalta laddinfrastruktur?

När du utformat och installerat din laddinfrastruktur, måste du planera hur du ska ta hand om den. Ansvarsområden som du behöver tänka på innefattar:

 • Ägande
 • Schemalagt underhåll
 • Drift
 • Schemalagda inspektioner
 • Service och löpande underhåll
 • Jourstöd och reparation
 • Elsäkerhetansvar
 • Funktionsansvar
 • Ansvar för alla risker från fel och haverier
 • Försäkring
 • Optimerad kapitalförvaltning
 • Kapitalavsättningar för uppgraderingar och utbyte
 • Miljöanpassad hantering av laddinfrastrukturen vid uttjänad livslängd

Power-as-a-Service är ett sätt att lägga ut allt ovanstående ansvar till oss på Vattenfall. Vi kommer då att äga, installera och förvalta din laddinfrastruktur och ta ansvar för eventuella risker i samband med elanläggningen. På så sätt kan du istället koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Från inköp till drift

Rådgivning och utformning

I detta första steg gäller det att utveckla en laddstrategi och hitta en lösning som passar dig. Detta innefattar design, smart laddning och eventuell integration av energilager som laddinfrastrukturen kan kombineras med.

Investering

När du hittat en lösning är det dags att investera. Detta innefattar investeringar i laddinfrastruktur, påkörningsskydd, lågspänningsanläggningar och eventuellt även högspänningsanläggningar eller energilager.

Installation

Vi på Vattenfall tar ansvar för installation och entreprenad och är din kontaktperson för alla arbeten som görs i samband med installationen. Vi kan ordna med markarbeten, montage och installation samt driftsättning och återställning av marken.

Drift, inspektioner och underhåll

Under driftsfasen tar vi på Vattenfall ansvar för löpande drift och underhåll, likväl som akut felavhjälpning och support. Du har en dedikerad kontaktperson hos oss, som också övervakar anläggningen på distans genom infrastrukturens programvara.

Ellastbil som laddar

Webbinar: Elektrifiering av transporter

Vill du veta hur Vattenfall hjälper företag med funktionslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter? Det får du svar på i vårt webbinar.

Tekniken bakom laddinfrastrukturen

Hårdvara

Laddinfrastruktur kan se olika ut beroende på din verksamhet och dess behov. När vi utformar din helhetslösning är det en rad olika saker att ta i beaktning. Är infrastrukturen till ett buss- eller logistikbolag? Ska varje fordon ha egen laddare? Kommer transformatorer och energilager att behövas? Laddinfrastrukturen kan bestå av enbart laddare, eller laddare tillsammans med övrig energistruktur så som energilager och transformatorer.

Laddeffekt

Vilken laddeffekt du behöver beror på vilken typ av fordon som ska laddas. Elbussar kan många gånger ha lägre effekt än lastbilar, då de vanligen har relativt hög stilleståndstid. Lastbilar behöver däremot kunna laddas snabbt, vilket kräver en högre effekt.

Energilager

Det finns fördelar med att kombinera laddinfrastrukturen med batteri. Ett energilager i form av batteri kan stötta verksamheten genom att ladda på med energi när belastningen är låg, för att sedan stötta när belastningen är hög, exempelvis vid användning av laddstationerna. Det innebär att energilagret kan avlasta elnätet vid kapacitetstopparna. Detta är ett fördelaktigt alternativ om man har tunga fordon som behöver laddas med en hög effekt men inte har möjlighet att bygga ut sitt elnät.

AC- och DC-laddare

Vanligtvis kommer dina beslut att påverkas av den laddhastighet du behöver. Fram tills nyligen har AC-laddare varit det huvudsakliga alternativet, men på senare år har DC-laddare utvecklats. DC-laddare kan vara dyrare eftersom de kräver mer reservdelar och drar högre effekt, vilket resulterar i ökade elnätskostnader. Men det betyder också att dina fordon laddas fortare och på så sätt är redo för nästa resa snabbare. För elbussar och ellastbilar är en DC-laddare en förutsättning för all laddning som sker dagtid. Med en DC-snabbladdare kan batteriet normalt vara laddat upp till cirka 80 procent inom 1-2 timmar för tunga transporter.

Allt-i-ett-laddare

Med en allt-i-ett-laddare inryms all elektronik direkt i laddaren, vilket minskar ytbehovet för infrastrukturen.

Centraliserat laddsystem

Med centraliserade laddare placeras kraftmodulerna i ett eget skåp som skickar laddströmmen till utplacerade laddstolpar/satelliter. Ofta sänker man laddeffekten då många fordon laddar samtidigt, varpå centraliserade laddystem minskar risken för överinvesteringar jämfört med allt-i-ett-laddare.

Ultrasnabbladdare

Ultrasnabbladdare kan vara användbart om till exempel en buss behöver snabbladdas mitt på dagen. Då snabbladdning ger större slitage på batteriena bör denna typ av laddare användas som komplement till en mer skonsam lösning.

Pantograf

Pantografer möjliggör laddning ovanifrån genom en särskild strömavtagare. Detta används ofta för elektriska bussar som komplement till laddning med kabel under korta stopp.

Autocharge

Autocharge är en relativt ny lösning som innebär att laddaren och fordonet känner igen varandra. På så sätt börjar laddningen automatiskt när laddare och fordon kopplas ihop.

Transformator

Transformatorer behövs i anläggningar med stora effektuttag, när du är så kallad högspänningskund. Med hjälp av transformator och ställverk omvandlas spänningen till 400 volt, vilket krävs för att ansluta den stora majoriteten av laddare på marknaden.

Smarta laddare

Beroende på din typ av verksamhet kanske du även vill överväga en smart laddlösning som kan hantera data såsom:

 • Trender på energimarknaden
 • Olika laddningsscheman för att hantera varje individuellt fordon eller enskilda laddare

Styrning och mjukvara

Laddarna utrustas med programvara, så kallad backend för styrning och övervakning av laddare. Vi tillhandahåller mjukvara för respektive laddtillverkare, eller vårt eget Vattenfall system InCharge, som gör dig del av ett av nordens största laddnätverk.

Mjukvarans huvudfunktioner består av:

 • Styrning av laddare för att optimera laddning. Till exempel kan du bestämma vilken tid dina fordon ska laddas och med vilken effekt
 • Lastbalansering. Du kan styra vilket fordon som ska prioriteras när effekten måste fördelas mellan flera fordon samtidigt
 • Övervakning av laddare
 • Felavhjälpning
 • Betalhantering. Till exempel kan en betallösning med kontaktlösa betalningar beställas

 

White paper "Laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter"

Ladda ned vårt white paper

Vårt white paper "Laddningsinfrastruktur för en eldriven fordonsflotta" innehåller allt du behöver veta för att elektrifiera dina transporter.

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja