Miljöcertifiering av byggnader

Vilken certifiering är du ute efter?

Miljöcertifiering för byggnader är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Flera faktorer spelar in som inomhusmiljö, material och energi men även hur de boende påverkas är förhållanden man måste ta hänsyn till i certifieringsprocessen. Det finns många olika certifieringar med skillnader emellan, men många bygger på poängsystem där olika val av material och energikällor ger olika poäng. Men även faktorer som inomhusklimat och luftkvalitet kan ingå. De vanligaste certifieringarna är MiljöbyggnadLEEDBREEAM och Green Building.

Vår fjärrvärmes miljövärden

Vår fjärrvärme är framställd för att ha en positiv påverkan på samhälle och klimat. Idag är vår produktion på de flesta orter baserad på en hög andel förnybara bränslen. Nedan hittar du värden enligt certifieringsstöden Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden. Det är ett certifieringssystem där kriterierna baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad-certifieringen bedömer miljöaspekter inom följande områden:

  • Energi (användning, behov och energislag)
  • Innemiljö (ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet)
  • Material och kemikalier (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen)

Här kan de se siffror för vår bränslemix, kategoriserat enligt miljöbyggnad:

Ursprung för tillförd energi - 2022

Ursprung för tillförd energi - 2021

Ursprung för tillförd energi - 2020

Har du någon av våra klimatprodukter hittar du värden nedan:

Ursprung för tillförd energi Klimatprodukter - 2023

Ursprung för tillförd energi Klimatprodukter - 2022

Ursprung för tillförd energi Klimatprodukter - 2021

Ursprung för tillförd energi Klimatprodukter - 2020

LEED ger poäng baserat på miljöprestanda. Vi hjälper dig på vägen mot certifiering genom att erbjuda el och värme som ger poäng. Vi har el från vindkraft och fjärrvärme som lever upp till kraven för energi inom LEED-certifieringen. Som enda producent i Norden har vi miljödeklarerad el och värme som är certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration. 

Grundläggande och utökad energimätning

Våra mätare anger månadsvis förbrukningsdata uppfyller därför LEED kraven. Mätarna placeras inuti byggnaden. För att driftpersonal ska komma åt mätarna behöver kund ge oss tillgång till mätaren. Mätarna avläses via fjärrkommunikation över 4G eller NBIoT-nätet.

Förnybar energi 

Poäng ges efter hur många procent av byggnadens energianvändning (energikostnad) som är förnybart. Mängden förnybar fjärrvärme och fjärrkyla som levereras på respektive ort hittar du via nedladdning av filen "fjarrvarmes-lokala-miljovarden" för önskat år, på Energiföretagens hemsida nedan.
Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige

Värdena för föregående år brukar publiceras av Energiföretagen i juni.

Laststyrning 

I nuläget har vi inte någon laststyrning i våra fjärrvärmenät. 

Minimum energiprestanda

För att räkna fram energieffektivitet för byggnaden och dess system behöver du kostnaden för vår leverans. Kostnad för din fjärrvärme och fjärrkyla hittar du enklast på din faktura eller via Heat Business Portal.

Köldmedia

Information om kyltorn

Köldmediahantering och läckagedetektering

Köldmedia för 2023

Köldmedia för 2022

Köldmedia för 2021

Grön energi och klimatkompensering

Vi erbjuder klimatkompenserad värme, kyla och ånga samt klimatallokerad värme och kyla. Avtal tecknas tills vidare och kan inte tecknas fem år åt gången.  

Har du någon av våra klimatprodukter hittar du utsläppsvärden nedan: 

Miljövärden klimatprodukter - 2023

Miljövärden klimatprodukter - 2022

Miljövärden klimatprodukter - 2021

Miljövärden klimatprodukter - 2020

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ursprungligen från Storbritannien och Europas mest använda miljöcertifiering för byggnader. BREEAM-SE är anpassat till svenska förhållanden och gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.  Certifieringen gör att ni minskar fastighetens miljöpåverkan samtidigt som ni får en bättre investering, eftersom internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. BREEAM-SE kan användas för nyproducerade byggnader och vid ombyggnad.

Pol 01 – Köldmedia

Köldmediahantering och läckagedetektering

Köldmedia för 2023

Köldmedia för 2022

Köldmedia för 2021

Pol 02 – NOx-utsläpp 

Information om andel fossilt i vår fjärrvärmeproduktion för respektive ort hittar du via nedladdning av filen "fjarrvarmes-lokala-miljovarden" för önskat år, på Energiföretagens hemsida nedan.
Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige

Värdena för föregående år brukar publiceras av Energiföretagen i juni.

NOx-utsläpp i vår fjärrvärmeproduktion på respektive ort hittar du nedan:

NOx-utsläpp 2023

NOx-utsläpp 2022

NOx-utsläpp 2021

NOx-utsläpp 2020

Har du någon av våra klimatprodukter hittar du utsläppsvärden nedan: 

Miljövärden klimatprodukter 2023

Miljövärden klimatprodukter 2022

Miljövärden klimatprodukter 2021

Miljövärden klimatprodukter 2020

Ene 01 – Minskad energianvändning

Miljömärkt fjärrvärme kan inte användas för att reducera byggnadens beräknade energiprestanda (PBEPI) enligt BREEAM. 

Ene 02b – Energiövervakning

Vattenfalls mätare för fjärrvärme och fjärrkyla uppfyller inte kraven under Ene 02b.

Ene 04 – Utformning för låga koldioxidutsläpp

Fjärrvärme och fjärrkyla kan betraktas som LZC-teknik med förutsättningen att energimixen består av godkända energikällor, vilket innebär att fossila bränslen inte kan vara en del av den ordinarie energimixen. Notera att CO2-utsläppen för all elektrisk energi som används för att producera fjärrvärme och fjärrkyla måste beräknas enligt Energiföretagen Sverige. 

El som genereras av LZC-teknik på tomten och exporteras till elnätet, kan hanteras som om den användes i byggnaden i beräkningarna.  

Information om andel fossilt och genomsnittliga CO2-utsläpp i vår fjärrvärmeproduktion för respektive ort hittar du via nedladdning av filen "fjarrvarmes-lokala-miljovarden" för önskat år, på Energiföretagens hemsida nedan.
Miljövärdering av fjärrvärme - Energiföretagen Sverige

Värdena för föregående år brukar publiceras av Energiföretagen i juni. 

Gör din värme än mer klimatsmart

Mer våra tilläggstjänster inom klimat+ blir en redan miljövänlig uppvärmning ännu miljövänligare. 

Ta reda på mer