Miljö och hållbarhet

På Vattenfall hjälper vi våra kunder till ett fossilfritt liv inom en generation. Fjärrvärme bidrar till ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle genom att till exempel använda restprodukter som spill från massa- och skogsindustri och avfall från verksamheter och hushåll som inte kan eller bör återvinnas.

Framtidens uppvärmning

Tillsammans skapar vi framtidens uppvärmning – en central del av det nya energilandskapet där återvunna och förnybara energikällor säkrar en klimatvänligare stad och ett bekvämt liv för dess invånare. För oss på Vattenfall innebär det att hela tiden utvärdera och förminska de klimatavtryck fjärrvärmen ger. Våra mål innefattar att innan 2025 års slut består vår produktion av 100% återvunna och/eller förnybara bränslen och att hela verksamheten ska vara netto noll till år 2040.

Miljödata från våra värmeverk

Ta del av den senaste miljödatan från våra värmeverk. För miljödata kopplat till olika slags miljöcertifieringar och våra klimatprodukter, besök vår sida om miljöcertifiering av byggnader. Energimix och energiprestanda från respektive värmeverk hittar du här.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 13,06 17,60 15,90 27,10 19,92
NOx 0,40 0,40 0,40 0,47 0,48
SO2 0,00 0,00 0,003 0,01 0,002

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK - - - 1,51 1,09
NOx - - - 0,48 0,47
SO2 - - - 0,03 0,030

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 3,20 3,60 3,60 3,91 4,00
NOx 0,35 0,32 0,31 0,29 0,21
SO2 0,15 0,16 0,14 0,06 0,065

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 4,20 3,50 3,80 3,38 3,69
NOx 0,15 0,14 0,12 0,27 0,16
SO2 0,02 0,02 0,02 0,03 0,023

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 20,00 26,40 14,80 21,14 24,60
NOx 0,44 0,43 0,36 0,36 0,37
SO2 0,11 0,18 0,09 0,09 0,200

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 13,40 9,00 5,20 16,02 6,99
NOx 0,22 0,20 0,17 0,26 0,25
SO2 0,01 0,01 0,002 0,02 0,000

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 12,60 11,20 13,5 18,76 18,46
NOx 0,15 0,16 0,12 0,22 0,25
SO2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,014

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 11,00 36,00 38,10 55,37 48,61
NOx 0,46 0,47 0,45 0,62 0,55
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 225,00 181,00 156,00 186,96 158,21
NOx 0,13 0,15 0,13 0,18 0,15
SO2 0,16 0,06 0,01 0,02 0,006

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrkyla i kg/MWh (g/kWh)

  2018 2019 2020 2021 2022
COETS 116 178 126 156 104
NOx 0,10 0,15 0,11 0,11 0,08
SO2 0,006 0,007 0,005 0,007 0,003

 

Nyckeltal för levererad fjärrånga i kg/MWh (g/kWh)

  2018 2019 2020 2021 2022
COETS 245 297 274 321 276
NOx 0,22 0,26 0,25 0,28 0,24
SO2 0,013 0,013 0,011 0,016 0,008

 

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 0,40 0,22 0,80 0,44 0,10
NOx 0,06 0,26 0,31 0,07 0,01
SO2 0,01 0,02 0,03 0,01 0,001

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nu på din faktura!

Målet att leverera fossilbränslefri fjärrvärme under 2025 närmar sig och nu kan du följa resan dit på din faktura. Se bränslemixen för fjärrvärmen på just din ort. Hur stor andel återvunnen och förnybar energi används för att producera värmen där du bor?

Mer information om våra värmeverks miljövärden hittar du i listan ovan.

Därför förbränner vi avfall

I Uppsala energiåtervinner vi avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.

Genom en effektiv reningsprocess blir utsläppen mycket lägre än att deponera, det vill säga lägga avfallet på hög. I Sverige deponeras mindre än en procent av vårt avfall tack vare energiåtervinning med fjärrvärme.

Vår avfallshantering utgår ifrån den så kallade avfallstrappan. Återanvända och återvinna – men helst inte använda alls. 

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar att användning av material och resurser i första hand ska förebyggas. När det gäller energi så betyder det att vi ska vara så energieffektiva som möjligt i hela samhället och minimera vår energiförbrukning.

De resurser som vi ändå behöver använda ska återanvändas så mycket som möjligt. Det betyder att vi ska laga sådant som är trasigt i stället för att slänga och se till att det vi inte använder eller behöver längre kommer någon annan till nytta så långt det är möjligt.

När det inte går att använda längre så bör vi återvinna materialet. Det betyder att vi genom en process kan använda resurserna till något annat. Allt som lämnas in och sorteras på återvinningscentraler går till sådana processer, där glas blir till nytt glas, tidningar blir papper och plast kan bli nya förpackningar. Det finns dock en gräns för hur många gånger vi kan återvinna de flesta material och många material går idag inte att återvinna alls. All plast som sorteras ut av hushållen i Sverige går till exempel vidare till en anläggning som i sin tur sorterar ut det som går att materialåtervinna. Även verksamhetsavfall sorteras ut i olika fraktioner. Det som sorteras som brännbart är sådant som inte kan eller bör materialåtervinnas.

Nästa steg i trappan är energiåtervinning. Det betyder att vi återvinner det som finns kvar: energin. Det gör vi genom förbränning. Fjärrvärme har styrkan att kunna återvinna sådant som ingen annan i samhället kan eller bör använda och göra det till värme och ibland även el. På så sätt får vi ut mesta möjliga värde av de material som vi använder och de förutsättningar vi har idag.

Alternativet till energiåtervinning för material som inte längre går att återanvända eller återvinna är att lägga det på deponi. En deponi är ett dåligt alternativ, både för klimatet och miljön, och bör i största möjliga mån undvikas. När organiskt material läggs på hög bildas metan, som är en starkt klimatpåverkande växthusgas och har en betydligt högre uppvärmningsfaktor än koldioxid. Därför finns idag ett förbud att deponera organiskt och brännbart avfall i Sverige. En avfallsdeponi räknas som miljöfarlig verksamhet och måste uppfylla mycket hårt ställda krav för att garantera att inga gifter släpps ut.

Miljöfördelar med fjärrvärme

Cirkulärt
Cirkulärt
Hållbart
Hållbart
Resurseffektivt
Resurseffektivt

Certifierade inom miljö och arbetsmiljö

På Vattenfall Värme arbetar vi systematiskt med miljöfrågor. Det gör vi med stöd av vårt integrerade ledningssystem. Det innebär bland annat att vi sätter mål och genomför ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vårt arbete inom miljö och arbetsmiljö är också externt granskat, genom att vi är certifierade enligt följande certifikat:

ISO 14001 innebär att vi som organisation uppfyller flera kriterier inom miljöledning. Det handlar bland annat om en minskad användning av resurser och en mer effektiv energianvändning. För att få ett ISO 14001-certifikat krävs det att vi som organisation arbetar systematiskt och fortlöpande med dessa frågor samt att det är en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Se certifikat

Som en av Sveriges största producenter av värme, kyla och ånga är god arbetsmiljö en förutsättning för allt vi gör. Därför är vi certifierade enligt ISO 45001, en internationell standard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. I detta ingår att främja och skydda både fysisk och mental hälsa för alla anställda, samt övriga personer som påverkas av vår verksamhet.

Se certifikat