Specialavfall vi behandlar

På vår anläggning för avfallsförbränning kan vi ta emot specialavfall både för enstaka leveranser eller för återkommande sådana. Vi har en kontrollerad och certifierad förbränningsprocess som garanterar destruktion med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har tillstånd att ta emot flera olika avfallsgrupper ur EWC-systemet, EU:s avfallsklassificeringssystem.

På vår anläggning i Uppsala förbränner vi till exempel:

 • farligt avfall från återvinningsindustrins behandlingsanläggningar, kommunala insamlingssystem och direkt från industrier
 • riskavfall från vård-, forsknings- och veterinärverksamhet
 • sekretessavfall såsom känsliga handlingar och kasserade varor
 • animaliska biprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri
 • läkemedel där det till exempel finns myndighetskrav på destruktion.

Säker och kontrollerad process

Vår avfallsförbränningsanläggning innehar de miljötillstånd som krävs och är utrustad med avancerad reningsteknik. Det gör att de farliga ämnen som finns i avfall som kräver särskild behandling, kan fasas ut ur kretsloppet på ett kontrollerat sätt.

Vår process för avfallsförbränning är certifierad enligt ISO 9001, 14001, och 45001. Detta gör att du som kund kan vara säker på att destruktionen blir total med minsta möjliga påverkan på miljö och människa.

Kvalitetsarbete för Vattenfall AB Värme Uppsalas avfallsförbränningstjänst

Vi på Vattenfall Värme Uppsala vill erbjuda våra avfallskunder bekväma och prisvärda förbränningslösningar utan att ge upphov till störningar på omgivning eller risker för person- och anlägg­nings­säkerhet.

 • Kvalitet är en strategisk fråga och ska beröra hela kedjan i avfallsförbrännings­processen, från första kundkontakt till dess att förbränningstjänsten är genomförd och ekonomiskt reglerad.
 • Vi ska ha nöjda avfallskunder genom att hålla det vi lovar, vara lyhörda för deras förväntningar och nya behov, samt eftersträva en hög tillgänglighet på våra mottagningsanläggningar.
 • Vi ska tillgodose våra ägare, svenska staten, genom att ha en kostnadseffektiv verksamhet och uppfylla de lagar och författningar som vår verksamhet berörs av.
 • Med kompetent och engagerad personal utvecklar vi vårt arbete genom bättre lös­ningar och nya affärer utifrån våra kunders och övriga intressenters förändrade behov, förväntningar och krav.
 • Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.
 • Värme Uppsalas ledning ska aktivt stödja och följa upp kvalitetsarbetet kring avfallsförbränningstjänsterna.

Så gör du för att beställa en förbränningstjänst

Kontakta oss via e-post på specialavfall@vattenfall.com och beskriv ditt ärende i korta ordalag, lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig inom kort.

Observera att vi inte tar hand om specialavfall från privatpersoner. Som privatperson lämnar du istället ditt avfall på de miljöstationer och avfallsanläggningar som kommunen har. Kontakta din kommun för att få hjälp med vad du ska lämna var.

När vi fått kontakt går vi tillsammans igenom och upprättar en avfallsdeklaration som blir underlag vid vår bedömning av avfallet.

När vi fått er avfallsdeklaration ger vi er ett förslag på hur mottagandet av just ert specialavfall skulle se ut. Vi är vana vid olika lösningar eftersom behoven ser olika ut från kund till kund.

Transport av specialavfall

Vi hanterar inte transporter av farligt avfall. Det är bara godkända företag som får transportera farligt avfall. Den som har farligt avfall äger och ansvarar för det tills vi har tagit emot det vid vår anläggning.

För att transportera farligt avfall krävs särskilt tillstånd; lastning, transport och lossning måste följa de regler som finns. Om ditt avfall är klassat som farligt gods (ADR) gäller ytterligare regler.

Kontakta din kommun för närmare information, inklusive uppgifter om vilka företag som transporterar farligt avfall hos dig.

Kontakta oss

Hör av dig om du har frågor kring specialavfall och förbränning.

E-post: specialavfall@vattenfall.com

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja