Avtalsvillkor

Här hittar du de avtal och lagar som reglerar förhållandet mellan dig och din fjärrvärmeleverantör. Samma avtal och lagar gäller för både företag och bostadsrättsföreningar. 

Nya allmänna avtalsvillkor

Under 2023 uppdaterades de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme. De nya villkoren för näringsidkare (inklusive bostadsrättsföreningar) har precis som tidigare tagits fram och fastställts av Energiföretagen Sverige tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.

Reviderade allmänna avtalsvillkor - gäller fr.o.m. 1 september 2023

Tidigare allmänna avtalsvillkor - gällde t.o.m. 31 augusti 2023

Nyheter i avtalsvillkoren

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Utöver de mindre språkliga justeringarna är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)


Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen infördes 2008 för att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning. Fjärrvärmelagen ställer krav på att fjärrvärmeavtal exempelvis ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms samt var prisinformation finns.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263