För att trygga Sveriges framtida elförsörjning och möjliggöra omställningen till förnybar el, behöver det svenska transmissionsnätet byggas ut. Det är ett omfattande arbete och med hjälp av en miljöåtgärdsplan kan vi säkra att största möjliga hänsyn tas för att värna om viktiga natur- och kulturvärden. 

Just nu pågår ett projekt i kommunerna Örebro och Hallsberg där en gammal elnätsförbindelse med 220 kV spänning ska rivas och ersättas med en 27 kilometer lång 400 kV-ledning. Den nya ledningen är bland annat en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken, som har i uppgift att överföra stora mängder el från mellersta Sverige till södra Sverige.

Projektet drivs av Svenska kraftnät, där Vattenfall Services är entreprenör med uppgift att både riva den gamla ledningen och bygga den nya. Byggandet kommer att pågå i ett par år där många tunga transporter kommer att behöva förflyttas över skog och mark.

Jonas Zetterberg 310x400.jpg

– Eftersom byggandet av en ny ledning påverkar omgivningen krävs omfattande utredningar och ansökningar om olika tillstånd. Som en del i detta tas en miljö­konsekvens­beskrivning fram, som redogör för hur natur-, kultur- och boendemiljön kan påverkas av byggprocessen, säger Jonas Zetterberg, skogsinspektor på Vattenfall Services.

Säkerställa minimal påverkan på miljön

Inför byggstart tas sedan en detaljerad miljöåtgärdsplan fram som sammanfattar miljökonsekvens­beskrivningen och alla krav, beslut och tillstånd som berör byggandet. Miljöåtgärdsplanen ligger till grund för hur byggentreprenörerna ska planera och utföra arbetet.

– Vi ansvarar för att rekommendera skyddsåtgärder i linje med miljöåtgärdsplanen. Innan byggandet påbörjades inventerade vi det berörda området. Vi har gått hela sträckan mellan Lindbacka och Östansjö, och jämfört det vi sett med kartmaterial och vad som finns beskrivet i miljöåtgärdsplanen, berättar Jonas Zetterberg.

Som en del i arbetet ger Vattenfall Services förslag på hur byggandet kan genomföras för att minska påverkan på omgivningen. Exempelvis kan transportvägar behöva anpassas och tillfälliga broar byggas för att undvika känsliga områden. För att skydda fuktiga områden såsom sumpskog, mossmark och kärr kan en lösning vara att lägga ut stockmattor, körplåtar eller ris för att inte skada marken. Allt detta dokumenterats i miljöåtgärdsplanen.

– Vi tittar på allt från kultur- och fornlämningar, växtlighet och djurliv till skyddade områden med speciella livsmiljöer för känsliga arter. Vattensamlingar kan till exempel vara speciellt utsatta eftersom de har stor påverkan på vattenlevande organismer och växtlighet. Kör man över ett viktigt vattendrag kan vattnet exempelvis kontamineras eller vattenflöden skäras av och orsaka uttorkning av en damm längre bort, förklarar Jonas Zetterberg.

Miljöåtgärdsplanen följs upp och anpassas

Miljöåtgärdsplanen är ett levande dokument som uppdateras och anpassas under byggandets gång. Dessutom utför både Svenska kraftnät och Vattenfall kontinuerligt kontroller för att säkerställa miljöåtgärdsplanen följs.

Vattenfall har en vision om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, men det får inte ske på bekostnad av andra värden i vår miljö. Därför är arbetet med miljöåtgärdsplaner av stor vikt i våra projekt, avslutar Jonas Zetterberg.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja