Elavtal vi rekommenderar

När du väljer elavtal till ditt företag behöver du ta hänsyn till två viktiga faktorer, dels hur elmarknaden utvecklas, dels hur stor kontroll du vill ha. Fler faktorer som som påverkar ditt elpris är väder, råvarupriser och valutor.

Nuläget på elmarknaden

Vill du ha kontroll på företagets elkostnader?

Passa på att säkra ditt företags kostnader genom att välja Rådgivningsavtal med fast elpris i 3 år kompletterat med en Bytesrätt nu när elpriserna är relativt låga. En Bytesrätt ger dig möjlighet att byta till ett lägre elpris för en ny treårsperiod under avtalsperioden, om elpriserna skulle sjunka ytterligare.

Vill ditt företag ha flexibilitet och följa elmarknaden?

Med den situation som råder just nu på elmarknaden kan Rådgivningsavtal med rörligt elpris vara ett bra val för ditt företag om du aktivt följer med i elmarknadens utveckling. Avtalet ger företaget flexibilitet, men ett rörligt elpris innebär alltid en risk för pristoppar. Priset kan ändras både snabbt och kraftigt. Därför rekommenderar vi att du håller koll på elprisets utveckling på Nord Pool Spot.
Timpris på elbörsen

Rekommendationen baseras på den aktuella marknadssituationen. Elpriset påverkas bland annat av den hydrologiska balansen, aktuell temperatur, priser på bränslen och utsläppsrätter samt den ekonomiska konjunkturen. Därför kan ändrade förutsättningar snabbt påverka prisbilden.

Elmarknad och energikällor

Under våren och sommaren fylls de svenska vattenmagasinen på inför vintern. I år har inte vårfloden varit lika stark som ett "normalår" och vi har haft ovanligt lite nederbörd under våren och sommaren. Magasinen har därför inte fyllts upp till den nivå som motsvarar ett normalår och som det ser ut nu är magasinen fyllda till ungefär 85% vad som är normalt för perioden.

Den svenska kärnkraften har levererat på höga nivåer under hela vintern och våren. Under sommarhalvåret pågår den årliga underhållsperioden när reaktorerna ses över och man byter bränsle och då går utnyttjandegraden ner. Vi är nu inne i slutet av denna revisionsperiod och endast en reaktor väntar på att bli avställd för underhåll (två reaktorer är avstängda för underhåll i skrivande stund). Sedan någon vecka tillbaka ligger utnyttjandegraden på 77% av full kapacitet i Sverige.

Den totala elproduktionen från vindkraft i Sverige ökar hela tiden och står nu för tio procent av elproduktionen i landet under de senaste tolv månaderna. Sverige har gått om Danmark och är det land i Norden med högst vindkraftsproduktion.

Vid blåsiga dagar tillför vindkraften el till energisystemet, men vid vindstilla dagar måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor. Det gör att vindkraften har stor betydelse för de rörliga priserna. Utbyggnad av vindkraften är också en viktig orsak till att kontrakt längre fram i tiden ligger lägre i pris.

När produktionen av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft i Sverige inte räcker till för vår energianvändning, importerar vi i Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna på en jämnare nivå. När det är brist på el i Sverige, till exempel vid ett år med lite nederbörd, stiger elpriset. Då bidrar elimporten till att hålla nere prisökningen. När det finns utländsk efterfrågan av el och det svenska elpriset är lägre än det är på kontinenten, exporterar Sverige istället el, vilket driver elpriset uppåt.

Under de senaste fem åren 2011-2015 har Sverige exporterat mer el än vi har importerat. 2010 var däremot ett år som dominerades av elimport. För tillfället ser vi lite större prisskillnader mellan de nordiska länderna än vanligt på grund av arbete med en överföringskabel mellan Norge och Sverige som blivit förlängt.

Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen, främst kol. Kolet har haft en nedåtgående trend under lång tid, men sedan årets början har vi sett en stark återhämtning. Även oljan återhämtade sig under våren men har fallit tillbaka något under sommarmånaderna, mycket beroende på det utbudsöverskott som råder på marknaden. Priset på utsläppsrätter (det pris som elproducenter betalar för att släppa ut ett ton koldioxid) dras också med ett väldigt utbudsöverskott och ligger på låga nivåer. 

Relaterade sidor

Kontakta oss

Ring oss vardagar 8-16 om du har frågor kring våra elavtal.

Telefon: 020-82 10 00

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag