Oplanerade elavbrott påverkar människors vardag, verksamheters produktion och viktiga samhällsfunktioner, till exempel vatten, värme och kommunikationssystem. För att förbättra leveranssäkerheten arbetar Vattenfall Services kontinuerligt med olika projekt för att möta både nutidens och framtidens utmaningar.

2015 satte Vattenfall Eldistribution ett ambitiöst mål om att kraftigt reducera antalet elavbrott och avbrottens längd innan 2025. För att möta målet startades programmet Självläkande Nät i samarbete med Vattenfall Research and Development. Programmet har ett flertal delprojekt där konsulter från Vattenfall Services är engagerade. 

– I ett omfattande program som det här, med flera delprojekt med tekniskt komplexa frågeställningar, krävs många olika kompetenser för att tillsammans få ihop helheten. Allt från projektledare med sinne för ordning och reda till ingenjörer som är specialister inom sitt område, berättar Martin Johansson som är produktägare för programmet på Vattenfall Eldistribution.

– Genom Vattenfall Services konsulter har vi tillgång till unik specialistkompetens inom elnätsanläggningar och elkraftsystemet som är svår att hitta.

Förbättrad leveranskvalitet med nya produkter

Sedan en längre tid har ett intensivt arbete pågått för att, där det är möjligt, ersätta luftledningar som inte är isolerade eller känsliga för omgivande miljö med nedgrävda kablar. Det är en bra metod som kommer att leda till färre avbrott. Men eftersom även kablarna består av tekniska komponenter kommer det även framöver att inträffa avbrott.

Jämfört med luftledningar är det dock mycket svårare och mer tidskrävande att lokalisera ett avbrott i en nedgrävd kabel. På många platser är det emellertid inte ekonomiskt försvarbart eller möjligt rent tekniskt att ersätta luftledningarna med kabel. Det innebär att det även framöver kommer finnas luftledningar som har en högre risk för avbrott.

I båda dessa situationer kommer digitala och mer automatiserade lösningar ha en viktig funktion framöver.

– Inom programmet identifierar och testar vi därför olika produkter och tjänster som vid ett avbrott ska bidra till att kunderna får tillbaka strömmen snabbare än i idag, berättar Daniel Wall, som är konsult på Vattenfall Services.

Felindikatorer snabbar upp åtgärderna

När ett fel uppstår läggs mycket tid på resor och felsökning ute i fält, inte sällan på helger och nätter. Med ny teknik kan antalet felavhjälpningar på obekväma arbetstider minskas samtidigt som både kundnöjdheten och elsäkerheten ökar.

– Vi utvärderar bland annat felindikatorer som installeras på kablar i nätstationer. Om ett fel uppstår känner felindikatorerna av vilken sträcka som berörs och skickar informationen till driftcentralen där driftingenjörer arbetar dygnet runt, året om, förklarar Daniel.

Tack vare detta kan driftingenjörerna se exakt var ett fel har uppstått och skicka teknikerna till rätt plats. Felsökningen blir på så sätt mycket mer effektiv. Felindikatorerna levererar även information om vilken lastström som belastar ledningen som de är installerade på, vilket gör det möjligt att mer pricksäkert optimera driftläggningen.

Felindikator 720x350.jpg

Genom att installera felindikatorer blir fältarbetet med felsökning och åtgärder mer effektivt.

Smartare nät och hälsokontroller

När ett elavbrott inträffar idag görs oftast manuella omkopplingar av en tekniker i fält under ledning av en driftingenjör i driftcentralen. Daniel och hans kollegor i programmet testar just nu även ett systemstöd i driftcentralen som på sikt autonomt kan sektionera om nätet som gör att kundernas avbrottstid blir så minimal som möjligt. Systemstödet är beroende av felindikatorer och fjärrstyrda kopplingsapparater för att det ska fungera.

Inom programmet kommer också en så kallad PD-mätarutrustning (partial discharge) att utvärderas. Utrustningen kan mäta en kabels ”hälsostatus” och känna av så kallade isolationsfel som ofta uppstår i kabelnät.

Fram tills nyligen har det inte funnits någon möjlighet att veta när ett sådant fel kan orsaka ett elavbrott. Utifrån PD-mätarens information är tanken att det framöver ska vara möjligt att utföra rätt åtgärd innan kunderna drabbas av ett avbrott.

– Målet är att alla dessa innovationer så småningom ska införas i Vattenfall Eldistributions ordinarie verksamhet vid behov eller i samband med att elnätet byggs ut eller byggs om, avslutar Daniel.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja