När du tecknar elavtal hos oss kan du välja kärnkraft som energikälla.

Energi från kärnkraft

Kärnkraften står för ungefär hälften av all fossilfri elproduktion inom EU. Vattenfall har två kärnkraftverk i Sverige: ett i Ringhals med två reaktorer och ett i Forsmark med tre reaktorer. Tillsammans producerar de ungefär 40 TWh/år. Det motsvarar hushållsel till åtta miljoner hem eller elbehovet hos två miljoner eluppvärmda villor per år - ungefär 30 procent av Sveriges elförbrukning.

Kärnkraften är en stabil energikälla som spelar en viktig roll för energiomställningen. En av våra kärnkraftsreaktorer kan producera lika mycket el under ett år som cirka tusen vindkraftverk. Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraft den form av elproduktion som har allra lägst koldioxidutsläpp per producerad kWh.

Kärnkraft är av stor betydelse för fortsatt fossilfri elektrifiering av vårt samhälle med en stabil och väderoberoende elleverans. Tillsammans med vattenkraft stabiliserar kärnkraft elnätet medan vattenkraft med korta intervall kan regleras vid snabba ökningar i elkonsumtionen. Om det skulle bli extremt kallt och samtidigt vara liten tillgång på vindkraft svarar kombinationen kärnkraft och vattenkraft för en hög leveranssäkerhet.
Så fungerar kärnkraft

Fördelar med kärnkraft

  • Fossilfri och storskalig elproduktion
  • Effektiva produktionsanläggningar som inte påverkar artrikedom och biologisk mångfald
  • Starkt säkerhetsfokus i en internationell industri med erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande
  • Befintliga kärnkraftreaktorer har stor potential att leverera el i decennier framöver

Nackdelar med kärnkraft

  • Är en fossilfri men inte förnybar energikälla. Men tills det är möjligt att täcka världens elbehov med förnybara källor utgör kärnkraften en stabil och storskalig elproduktion
  • Restprodukter måste hanteras säkert – industrin tar det tekniska och finansiella ansvaret för säker hantering och slutförvaring
  • Finns begränsningar i hur flexibelt en kärnreaktor kan producera elektricitet, lämpar sig bäst för en jämn och hög elproduktion
  • Använt kärnbränsle måste förvaras säkert i 100 000 år. I Sverige finns en färdig lösning för slutförvar som väntar på slutligt regeringsgodkännande

Kärnkraftens miljöpåverkan

Kärnkraften är en viktig kraftkälla med låga koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men inte förnybar eftersom den baseras på uran. Idag finns det gott om uran i naturen, men det är i sig inte ett oändligt grundämne.

Brytning av det uran som behövs för att tillverka kärnbränsle påverkar naturen, precis som alla andra former av gruvbrytning. Men moderna gruvbrytningsmetoder innebär att landskapet kan återställas när brytningen upphör. Vattenfall genomför regelmässigt egna kontroller av sina leverantörer av kärnbränsle.

För att bygga nya kärnkraftverk måste energiintensiva material användas, till exempel metall och betong. Men så snart ett kärnkraftverk tagits i drift släpper det ut extremt små mängder koldioxid. Tills det är möjligt att täcka världens elbehov med förnybara källor ger kärnkraften en stabil, fossilfri och storskalig elproduktion. Läs mer om kärnkraft och miljö
Läs mer om elens ursprung

För att få en fullständig översikt över kärnkraftens totala utsläpp har vi tagit fram en certifierad miljövarudeklaration (EPD). Den här typen av deklarationer uppdateras regelbundet, och de hjälper oss att avgöra vilka insatser vi behöver genomföra framöver för att fortsätta reducera våra utsläpp.

2020 infördes så kallad oberoende härdkylning för alla moderna reaktorer som ska drivas i ytterligare flera decennier. Detta kompletterar flera av varandra oberoende befintliga system. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM utför tillsyn av Vattenfalls svenska kärnkraftsreaktorer, och myndigheten har gett Forsmark och Ringhals godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning. Syftet är att förhindra utebliven kylning vid extrema situationer. Investeringen som gjorts i Forsmark och Ringhals uppgår till nära 3 miljarder kronor.

Elavtal med kärnkraft

Väljer du kärnkraft som energikälla när du tecknar elavtal hos oss kostar det inget extra. Inget elbolag kan garantera att du får just kärnkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av energikällor. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just kärnkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Läs mer om vår kärnkraft

Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor. Där kan du också läsa mer om hur du gör för att välja energikälla.

När du tecknar elavtal med oss kan du självklart välja energikälla. Elen produceras i något av Vattenfalls svenska kraftverk.

Se ditt elpris och teckna elavtal