Så fungerar elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor.

När el produceras med förnybara energikällor tilldelas producenten elcertifikat för den el som producerats. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.

Inköp av elcertifikat är obligatorisk

När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden.

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Om lite el från förnybara energikällor produceras eller om kvoten ökar stiger priset på elcertifikat. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i priset för fastprisavtal. För rörliga elprisavtal särredovisas elcertifikatsavgiften. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Kvotplikt gynnar efterfrågan

Elcertifikatet ger elproducenten mer ersättning för den el som producerats med förnybara energikällor än för icke förnybara energikällor. Det ger producenten incitament att producera mer el från förnybara energikällor, än från fossila energikällor.

Andelen (kallad kvot) elcertifikat som ska köpas in per kWh el som säljs beslutas av regeringen. Kvoten anges i förordningen för elcertifikat.

Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det antal elcertifikat som är använda tas bort ur systemet.

Systemet med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka. Målet inom elcertifikatssystemet var inledningsvis att produktionen av förnybar el skulle öka med 10 terawattimmar till 2010. Målet har höjts vid flera tillfällen och elcertifikatssystemet har förlängts i omgångar. Enligt beslut i riksdagen juni 2017 ska den förnybara elproduktionen öka med 48 TWh från 2002 till 2030. Systemet gäller till 2035.

Vatten

Energikällor

Din el kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft - ingenting annat. Du kan själv välja energikälla till ditt elavtal.

Vittjarv vattenkraftverk

Elens ursprung

All el du köper av oss i Sverige är producerad av fossilfria energikällor. Vår elförsäljning är till 100 % baserad på ursprungsgarantier.