Så fungerar elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor.

Elcertifikat tilldelas producenter som genererar el från förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, viss vattenkraft, vissa biobränslen, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Inköp av elcertifikat är obligatorisk

Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el. Alla elhandelsföretag måste köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss del (kvot) av sin elförsäljning, vilket sedan debiteras kunderna.

Priset på elcertifikat bestäms av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Om lite el från förnybara energikällor produceras eller om kvoten ökar stiger priset på elcertifikat.

Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan elhandelsföretagen och är en del av det totala priset kunderna betalar. För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i fastprisavtal, medan det särredovisas för rörliga avtal. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh (kilowattimme).

Kvotplikt gynnar efterfrågan

Elcertifikat ger producenter incitament att producera mer förnybar el. Regeringen bestämmer kvoten av elcertifikat som ska köpas per såld kWh el. Kvoten anges i förordningen för elcertifikat. Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det använda elcertifikat tas bort ur systemet.

Elcertifikatssystemet infördes den 1 maj 2003 och har, efter beslut i riksdagen, sedan dess utökats flera gånger. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med 48 TWh från 2002 till 2030. Systemet gäller till 2035.

Energikällor

Din el kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft - ingenting annat. Du kan själv välja energikälla till ditt elavtal.

Läs mer om olika energikällor

Elens ursprung

All el du köper av oss i Sverige är producerad av fossilfria energikällor. Vår elförsäljning är till 100 % baserad på ursprungsgarantier.

Läs mer om elens ursprung
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja