Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. 

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen

Inköp av elcertifikat är obligatorisk

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Kvotplikt gynnar efterfrågan

Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det antal elcertifikat som är använda tas bort ur systemet.

Systemet med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka. Målet inom elcertifikatssystemet var inledningsvis att produktionen av förnybar el skulle öka med 10 terawattimmar till 2010. Målet har höjts vid flera tillfällen och elcertifikatssystemet har förlängts i omgångar. Enligt beslut i riksdagen juni 2017 ska den förnybara elproduktionen öka med 48 TWh från 2002 till 2030 och systemet är förlängt till 2045.