Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft utnyttjar lägesenergin i vattendragens höjdskillnader. När vattnet faller från en högre nivå till en lägre passerar det en turbin som är kopplad till en generator. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fallhöjden och vattenmängden. Ju större fallhöjd och vattenmängd desto mer vattenenergi kan vi få ut. Därför finns den mesta vattenkraften i de norrländska älvarna.

Vattenkraft är en av de få förnybara energikällor som kan regleras. Det innebär att vi kan lagra vatten i magasinet när vi inte behöver så mycket energi, för att sedan släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver energi. Det innebär till exempel att när det blåser och vi har mycket vindkraft, kan vi spara vatten i magasinen. När det är vindstilla kan vi släppa på vattnet vi sparade när det blåste och därmed ha en jämn nivå av energiproduktion i landet.

I Sverige finns nästan 2 000 vattenkraftverk och tillsammans står de för ungefär 45 procent av Sveriges elproduktion.

Fördelar med vattenkraft

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • Vattnet kommer inte ta slut, vattenkraft är därför en förnybar energikälla
  • Vatten är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja
  • I drift ger vattenkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov

Nackdelar med vattenkraft

  • Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystemen i berörda vattendrag

Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenkraft räknas som en av de förnybara energikällorna, eftersom vattnet inte kommer ta slut. Det ger heller inga utsläpp under drift. Däremot innebär byggnation av ett vattenkraftverk ett ingrepp i naturen och påverkar flora och fauna negativt. Ny teknik hjälper dock till att minska påverkan. Till exempel finns nu fisktrappor vid en del vattenkraftverk, så att fisken kan vandra sin naturliga väg för parning och lek, utan att påverkas av vattenkraftverket.
Läs mer om elens ursprung

Hur mycket kostar vattenkraft?

Väljer du vattenkraft som energikälla när du tecknar elavtal hos oss kostar det inget extra. Inget elbolag kan garantera att du får just vattenkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just vattenkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor. Där kan du läsa mer om hur du gör för att välja energikälla.

När du tecknar elavtal med oss kan du självklart välja energikälla. Elen produceras i något av Vattenfalls svenska kraftverk.

Se våra elavtal och priser