Så sätter vi priset

Vår prissättning av fjärrvärme är värdebaserad. Det betyder att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig sett till pris och beaktat de mervärden den har för våra kunder.

Fjärrvärmens mervärden

Bekvämt

En jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Fri från kemikalier, buller, lukt eller sotning. Utrymmessnål och kunden behöver ingen egen ackumulering av varmvatten.

Leveranssäkert

En driftsäker leverans av värme som kunderna kan känna sig trygga med. Vi tar ansvar för kundens värmebehov – vår produktion är igång 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året för att kunden ska få en säker leverans.

Hållbart

Fjärrvärmen är viktig för en mer hållbar miljö. Genom att till stor del använda restprodukter från samhället bidrar den till minskade koldioxidutsläpp.

Prispolicy

Vår prissättning av fjärrvärme skall vara tydlig, transparent och värdebaserad, det vill säga konkurrenskraftig jämfört med de alternativ som finns på marknaden. Prispolicyn är en avvägning mellan två kriterier, vilka tar hänsyn till såväl kunden som värmemarknaden:

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: bekvämt, leveranssäkert och hållbart.

Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

Fyra principer

När vi sätter priset utgår vi dessutom från fyra så kallade prissättningsprinciper vilka är: alternativprissättning, likabehandling, transparens samt långsiktighet. Läs mer om vad dessa innebär nedan.

Alternativprissättning, också kallat värdebaserad prissättning, innebär att fjärrvärmepriset skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: bekvämt, leveranssäkert och hållbart. Det fungerar som så att priset på fjärrvärme bestäms av vad det uppskattade värdet på den tjänst som fjärrvärmen tillhandahåller är. Detta värde räknas ut genom att bedöma följande fråga: om kunden inte hade fjärrvärme, vad hade kunden då behövt investera i och hålla i drift för att kunna tillhandahålla värme och varmvatten?

Räkneexempel mellan exempelvis fjärrvärme och bergvärme finns i vår fullständiga prispolicy.

Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.

Alla våra kunder och andra intressenter har tillgång till information om principer och priser för fjärrvärmeleverans.

Priserna skall vara stabila i ett längre perspektiv. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

Så ändras priset

Prisjusteringar genomförs normalt en gång per år och då vid årsskiftet. För att ta hänsyn till dig som kund vad gäller planeringshorisont och budgetprocess meddelar vi ändringen i god tid via ett prisbrev. Vid prisjusteringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer.

Relaterade länkar

Prisdialogen

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Fjärrvärmelagen

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.