Miljö och hållbarhet

Då - en förorenad stad med fossil förbränning

Under första halvlan av 1900-talet värmdes städerna upp med en kamin eller oljepanna i varje hus. Röken ur skorstenarna var mycket smutsig och ledde inte bara till stora utsläpp utan även en väldigt dålig luftkvalitet. 

Nu – bättre luftkvalitet och minskade utsläpp

Sedan 60-talet har omställningen till fjärrvärme gått snabbt. Nu sker förbränningen i en central anläggning utanför stadskärnan där röken även filtreras. När vi dessutom bytte ut fossila bränslen till förnybara och återvunna minskade koldioxidutsläppen drastiskt.

Snart – 100% fossilfri uppvärmning

Målet är att innan 2025 års slut använda enbart fossilfria bränslen i våra verk. För att även uppnå nettonollutsläpp senast 2040 jobbar vi för ett cirkulärt samhälle genom att ta tillvara på mer värme från lokala industrier, datorhallar och fryslager.

Fjärrvärmens utveckling – från fossilt till förnybart

Fjärrvärmen är en central del i Sveriges värmeproduktion och kommer inte gå att ersätta med enbart sol, vatten eller vindkraft. Vi behöver därför säkra att produktionen av fjärrvärme är hållbar och inom en snar framtid helt fossilfri. Grafen visar hur den svenska fjärrvärmens bränslemix har förändrats över tid.

År 2021 bestod bränslet i landets fjärrvärmeverk till största del av biobränsle, exempelvis restprodukter från skogsindustrin och byggavfall, samt återvunnen energi från avfall. Den lilla andelen fossilt bränsle som kvarstår är till stor del från plast som inte sorterats ut till återvinning samt oljedrivna reservpannor.

Källa till grafen hittar du här

Miljödata från våra värmeverk

Ta del av den senaste miljödatan från våra värmeverk. Energimix och energiprestanda från respektive värmeverk hittar du här.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 13,06 17,60 15,90 27,10 19,92
NOx 0,40 0,40 0,40 0,47 0,48
SO2 0,00 0,00 0,003 0,01 0,002

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK - - - 1,51 1,09
NOx - - - 0,48 0,47
SO2 - - - 0,03 0,030

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 3,20 3,60 3,60 3,91 4,00
NOx 0,35 0,32 0,31 0,29 0,21
SO2 0,15 0,16 0,14 0,06 0,065

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 4,20 3,50 3,80 3,38 3,69
NOx 0,15 0,14 0,12 0,27 0,16
SO2 0,02 0,02 0,02 0,03 0,023

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 20,00 26,40 14,80 21,14 24,60
NOx 0,44 0,43 0,36 0,36 0,37
SO2 0,11 0,18 0,09 0,09 0,200

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 13,40 9,00 5,20 16,02 6,99
NOx 0,22 0,20 0,17 0,26 0,25
SO2 0,01 0,01 0,002 0,02 0,000

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 12,60 11,20 13,5 18,76 18,46
NOx 0,15 0,16 0,12 0,22 0,25
SO2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,014

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 11,00 36,00 38,10 55,37 48,61
NOx 0,46 0,47 0,45 0,62 0,55
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022    
CO2 enligt ETS 245 186 132 135 112    
CO2 enligt ETS - (kunder med klimatallokerad värme) - - 0 0 0    
NOx 0,13 0,15 0,13 0,18 0,15    
SO2 0,16 0,06 0,01 0,02 0,006    

 

Nyckeltal för levererad fjärrkyla i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022    
COenligt ETS 116 178 126 156 104    
CO2 enligt ETS - (kunder med klimatallokerad kyla) - - 0 0 0    
NOx 0,10 0,15 0,13 0,18 0,15    
SO2 0,006 0,007 0,005 0,007 0,003    

 

Nyckeltal för levererad fjärrånga i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022
COenligt ETS 245 297 274 321 276
NOx 0,22 0,26 0,25 0,28 0,24
SO2 0,013 0,013 0,011 0,016 0,008


ETS är EU:s officiella system för handel med utsläppsrätter. Ovan värden inkluderar fjärrvärmens utsläpp uppmätt över skorsten och gäller ”energiomvandlingen” (förbränning), indirekta utsläpp (transporter) ej inkluderade.

Nyckeltal enligt VMK för levererad fjärrvärme och fjärrånga i kg/MWh (g/kWh)
  2018 2019 2020 2021 2022    
CO2ekv enligt VMK 225 164
(181)*
133
(156)*
168,69
(186,96)*
158,21    
CO2ekv enligt VMK Klimatneutralt nät - (kunder med klimatallokerad värme) - - - 4,57** 4,50**    


Värdena ovan inkluderar Vattenfalls fjärrvärme- och ångproduktion och gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Utsläppen av koldioxid är framtagna enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Då Vattenfalls produktion för fjärrvärme och ånga sker i samma produktionsanläggning så kräver detta system en redovisning av fjärrvärme inklusive ångproduktion. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats. Se ovan redovisningar enligt ETS för faktiska värden per produkt.

*Miljövärden inom parantes fastställda enligt vardera års rapportering till Energiföretagen. Redovisade värden är framtagna genom uppdaterade beräkningar gjorda i efterhand på grund av korrigeringar. Kontakta kundservice eller ansvarig säljare för mer information.

**Leverans baserad på 100% biobränslen. Koldioxidekvivalenter omfattar lustgas och metan. För att nå en klimatneutral leverans klimatkompenseras dessa utsläpp samt indirekta utsläpp (förädling och transporter bränslen) genom Gold Standard VER projekt.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh=g/kWh
  2018 2019 2020 2021 2022
CO2ekv enligt VMK 0,40 0,22 0,80 0,44 0,10
NOx 0,06 0,26 0,31 0,07 0,01
SO2 0,01 0,02 0,03 0,01 0,001

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Därför förbränner vi avfall

I Uppsala energiåtervinner vi avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.

Genom en effektiv reningsprocess blir utsläppen mycket lägre än att deponera, det vill säga lägga avfallet på hög. I Sverige deponeras mindre än en procent av vårt avfall tack vare energiåtervinning med fjärrvärme.

Vår avfallshantering utgår ifrån den så kallade avfallstrappan. Återanvända och återvinna – men helst inte använda alls. 

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar att användning av material och resurser i första hand ska förebyggas. När det gäller energi så betyder det att vi ska vara så energieffektiva som möjligt i hela samhället och minimera vår energiförbrukning.

De resurser som vi ändå behöver använda ska återanvändas så mycket som möjligt. Det betyder att vi ska laga sådant som är trasigt i stället för att slänga och se till att det vi inte använder eller behöver längre kommer någon annan till nytta så långt det är möjligt.

När det inte går att använda längre så bör vi återvinna materialet. Det betyder att vi genom en process kan använda resurserna till något annat. Allt som lämnas in och sorteras på återvinningscentraler går till sådana processer, där glas blir till nytt glas, tidningar blir papper och plast kan bli nya förpackningar. Det finns dock en gräns för hur många gånger vi kan återvinna de flesta material och många material går idag inte att återvinna alls. All plast som sorteras ut av hushållen i Sverige går till exempel vidare till en anläggning som i sin tur sorterar ut det som går att materialåtervinna. Även verksamhetsavfall sorteras ut i olika fraktioner. Det som sorteras som brännbart är sådant som inte kan eller bör materialåtervinnas.

Nästa steg i trappan är energiåtervinning. Det betyder att vi återvinner det som finns kvar: energin. Det gör vi genom förbränning. Fjärrvärme har styrkan att kunna återvinna sådant som ingen annan i samhället kan eller bör använda och göra det till värme och ibland även el. På så sätt får vi ut mesta möjliga värde av de material som vi använder och de förutsättningar vi har idag.

Alternativet till energiåtervinning för material som inte längre går att återanvända eller återvinna är att lägga det på deponi. En deponi är ett dåligt alternativ, både för klimatet och miljön, och bör i största möjliga mån undvikas. När organiskt material läggs på hög bildas metan, som är en starkt klimatpåverkande växthusgas och har en betydligt högre uppvärmningsfaktor än koldioxid. Därför finns idag ett förbud att deponera organiskt och brännbart avfall i Sverige. En avfallsdeponi räknas som miljöfarlig verksamhet och måste uppfylla mycket hårt ställda krav för att garantera att inga gifter släpps ut.

I en cirkulär ekonomi ska:

• Resursanvändning, avfall, utsläpp och energiläckage minimeras.
• Resurser hållas i bruk så länge som möjligt.
• Produkter och material återanvändas och återvinnas i slutet av livslängden.
• Energin vara fossilfri, återvunnen och/eller förnybar.

För Vattenfall innebär det att:

• Vi fasar ut fossila bränslen och material för att bli fossilfria.
• Vi designar produkter och processer för att minimera resursanvändningen och undvika föroreningar.
• Vi återanvänder och återvinner produkter, material
och energi för att bevara resursernas värde.

Vattenfalls mål

År 2025:

• Innan årets slut består vår produktion av 100 % återvunna och/eller förnybara bränslen.

• Vi hjälper våra kunder, partners, och samhället, att bli mer cirkulära genom att utveckla nya produkter, modeller och lösningar.

År 2040:

• Hela Vattenfall Group är Netto Noll.