Ursprungsmärkning och miljöpåverkan

När du som privatperson i Sverige köper el från oss är den fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Vår elförsäljning i Sverige 2023

Diagram med energikällor: 51% kärnkraft, 46% vattenkraft, 3% vind- och solkraftDiagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2023. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2023 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för radioaktivt avfall.

Ursprungsmärkning av el

All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar.

Vår elförsäljning är till 100 % baserad på ursprungsgarantier. På så sätt är försäljning, till dig som privatperson, av de specificerade energikällorna Vindkraft, Vattenkraft och Kärnkraft och vår fossilfria mix, som du som inte gör ett aktivt val får, helt spårbar till Vattenfalls svenska produktion. Vår försäljning av Solkraft är till 100 % spårbar genom ursprungsgarantier vi säkrat från produktionsanläggningar i Europa, varav en viss del kommer från Sverige.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel.

Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan, från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Livscykelvärdena för den el Vattenfall producerar i Sverige är granskad av oberoende tredje part.

Diagram koldioxid
Diagrammet visar koldioxidutsläppen som kraftverken ger upphov till under drift och under hela livscykeln.
Diagram kärnbränsleavfall
Diagrammet visar utsläppen av radioaktivt avfall som kraftverken ger upphov till under drift och under hela livscykeln.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagram med energikällor: 61% kärnkraft, 39% vattenkraftDiagrammet visar elens ursprung för vår fossilfria mix under 2023 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen ovan på den här sidan. Du får en fossilfri mix om du inte aktivt väljer en särskild energikälla. Fördelningen mellan energislagen i den fossilfria mixen varierar från år till år.

Akkats vattenkraftverk

Våra energikällor

Din el kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft - ingenting annat. Du kan själv välja från vilken energikälla du vill att din el ska komma från.

Stad med grönska i förgrunden

Vår elproduktion

Vår produktion speglar energislagen som finns i de länder vi är verksamma. Vi försöker alltid göra verksamheten renare, säkrare och mer effektiv.

Laxede kraftstation

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor. Alla elhandelsföretag berörs av lagen.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja