Elens ursprung och miljöpåverkan

När du köper el från oss kommer den från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du, som privatperson, valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Ursprungsmärkning av el

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2015 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. Vår vind-, vatten- och kärnkraft och vår energimix är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Du, som privatperson, kan också välja om din el ska komma från solkraft som vi köper in från Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Vattenkraft och kärnkraft är basen i det svenska elproduktionssystemet och i Vattenfalls svenska produktionsverksamhet. Vattenfall är även en av de ledande aktörerna i Sverige inom vindkraft.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under ”Drift av våra kraftverk”. Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalys beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Miljödeklaration enligt EPD®systemet

All el från vind-, vatten- och kärnkraft vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet och granskad av en oberoende tredje part.

Ursprung - energimix

All vår försäljning av el i Sverige 2015 har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Försäljningen är till 100% baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls svenska produktion.

Vår totala elförsäljning i Sverige 2015

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning fördelad på förnybar el respektive kärnkraftsel. Vår elförsäljning är helt fossilfri. Samma information om ursprung finner du på våra fakturor och i vår marknadsföring.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning 2015:

100 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,04 6,13
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,002 0,002

Produktionsspecificerad elförsäljning

I tabellerna hittar du värden för miljöpåverkan av vår försäljning 2015 för den energikälla du valt, om inte annat är angivet.

Solkraftsel – 100 procent förnybart:

I år, 2016, startade vår försäljning av Solkraft till privatpersoner.

Värden avseende 2015 Drift av våra kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000

Vi har ännu ingen fullständig livscykelanalys avseende den Solkraft vi säljer. Preliminära livscykelanalyser på de solpaneler vi erbjuder till försäljning visar CO2-utsläpp på 66 g/kWh under elens hela livscykel.

Vattenel och Bra Miljöval Vatten - 100 procent förnybart:

Värden avseende 2015  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Vindel och Bra Miljöval Vind - 100 procent förnybart:

Värden avseende 2015  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 13,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Kärnkraftsel - 100 procent kärnkraft:

Värden avseende 2015  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,10 3,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,003 0,005

El märkt med Bra Miljöval - 100 procent förnybart:

Värdena i tabellen nedan avser vår försäljning av el märkt med Bra Miljöval från 95% vattenkraft och 5% vindkraft.

Värden avseende 2015  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,56
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår resterande elförsäljning under 2015 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla fördelad på förnybar el respektive kärnkraftsel.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår resterande elförsäljning 2015 – försäljning utan specificerad energikälla:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,04 6,29
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,002

EPD®systemet 

All el vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet (Environmental Product Declaration). Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är tredjepartsgranskade och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på LCA.