När du som privatperson i Sverige köper el från oss är den fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Vår elförsäljning i Sverige 2020

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2020. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2020 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,003 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Ursprungsmärkning av el

All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar.

Vår elförsäljning är till 100 % baserad på ursprungsgarantier. På så sätt är försäljning, till dig som privatperson, av de specificerade energikällorna Vindkraft, Vattenkraft och Kärnkraft och vår fossilfria mix, som du som inte gör ett aktivt val får, helt spårbar till Vattenfalls svenska produktion. Vår försäljning av Solkraft är till 100 % spårbar genom ursprungsgarantier vi säkrat från produktionsanläggningar i Europa, varav en viss del kommer från Sverige.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel. Våra ursprungsgarantier är uttryckt som ett genomsnitt för alla Vattenfalls anläggningar, det betyder också att skillnad i miljöpåverkan mellan våra nyare anläggningar och äldre inte syns i diagrammen. Mer information kan hittas på environdec.com

Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan, från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Diagram Koldioxid 2020 Privat 720x350.jpg

Diagram Kärnbränsleavfall 2020 Privat 720x350.jpg

Livscykelvärdena för den el Vattenfall producerar i Sverige är granskad av oberoende tredje part.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår fossilfria mix under 2020 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Fossilfri mix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Diagram över elens ursprung