När du som privatperson köper el från oss kommer den från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Vår elförsäljning i Sverige 2017

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2017. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2017 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Ursprungsmärkning av el

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2017 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. All vår försäljning av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar.

Vår elförsäljning är till 100 % baserad på ursprungsgarantier. På så sätt är försäljning av de specificerade energikällorna Vindkraft, Vattenkraft och Kärnkraft och vår Energimix, som du som inte gör ett aktivt val får, helt spårbar till Vattenfalls svenska produktion. Vår försäljning av Solkraft är till 100 % spårbar genom ursprungsgarantier vi säkrat från produktionsanläggningar i Europa, varav en viss del kommer från Sverige.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel.

Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan, från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

 

Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor

Diagram som visar kärnbränsleavfall i mg/kWh för olika energikällor

Livscykelvärdena för den el Vattenfall producerar i Sverige är granskad av oberoende tredje part.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår Energimix under 2017 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Energimix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Diagram över elens ursprung