Personuppgifter vid kamerabevakning

Vad är personuppgifter?

Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Vattenfall AB och dotterbolag (”Vattenfall”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Vattenfall behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här ges en beskrivning av de riktlinjer som Vattenfall tillämpar vid kamerabevakning, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakter.

Insamling av personuppgifter

Vattenfall samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Vid kamerabevakning sker insamling av personuppgifter i form av bevakningsmaterial i vilket en eller flera personer kan identifieras.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Det vanligaste syftet med kamerabevakning i Vattenfall är att upptäcka, utreda och förhindra brott. Den rättsliga grunden är då oftast rättslig förpliktelse där Vattenfall är ålagda att skydda en viss anläggning enligt lag, t.ex. Säkerhetsskyddslagen, Kärntekniklagen eller liknande. Den rättsliga grunden kan även utgöras av berättigat intresse där Vattenfall har gjort bedömningen att säkerhetsaspekterna väger tyngre än den negativa integritetspåverkan för den som blir bevakad.

Andra förekommande syften med bevakningen är personsäkerhet (t.ex. vid vattenkraftdammar), processövervakning (t.ex. i produktionsanläggningar) och inspektioner (t.ex. av kraftledningar). Inget av dessa syften har för avsikt att samla in personuppgifter men i de fall det inte kan uteslutas så tillämpas dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen fullt ut.

I viss omfattning tillämpas den rättsliga grunden allmänt intresse – där Vattenfall kamerabevakar för att skydda en samhällsviktig funktion som inte sorterar under t.ex. säkerhetsskyddslagen.

Överlämnande av personuppgifter till tredje part

Eftersom vi inom Vattenfall har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen.

Under begränsade omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden eller annan tredje part.

De tredjepartsaktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:

  • Teknik-, IT- och underhållsleverantör
  • Säkerhets-/bevakningsbolag

I vissa fall kan Vattenfall vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till polis eller andra myndigheter.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Vattenfallkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Vid sådana fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med - och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Inhämtade personuppgifter från annan part

För Vattenfalls kamerabevakning hämtas ingen information in från annan part.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt och hantera dessa. Antalet personer som har tillgång är så lågt som möjligt med hänsyn till integritetspåverkan och nödvändig redundans. Eventuella underleverantörer som hanterar personuppgifter har samma krav på hanteringen som Vattenfall har internt.

Gallring

Vattenfall sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Bevakningsmaterialet raderas automatiskt efter en bestämd tid som avgörs av de skyddsvärden som den specifika anläggningen innehåller. Vi tillämpar en differentierad lagringstid för att minimera integritetspåverkan samtidigt som skyddsvärda anläggningar kan förses med en mer effektiv kamerabevakning som möjliggör brottsutredning vid olaga intrång och sabotage samt att det har en avskräckande effekt för planerad brottslighet. Störningar vid känsliga anläggningar kan orsaka en mycket stor påverkan på samhället. Ett avbrott i leveransen av el-/värme-/kyla till kritisk infrastruktur, hem, industri, vård och annan samhällsservice kan få förödande konsekvenser. De höga skyddsvärdena motiverar oss i bedömningen att behovet av att säkra dessa anläggningar mot allvarliga brott väger tungt i förhållande till den negativa integritetspåverkan för individen. För anläggningar med lägre skyddsvärden tillämpas en generell lagringstid på fem (5) dagar.

I de fall en incident har skett - eller vid misstanke om brott så sparas det aktuella bevakningsmaterialet till dess att incidenten har blivit utredd.

Säkerhet

Vattenfall vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Integritetsskyddsmyndigheten samt till den enskilde enligt dataskyddsförordningens regler. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Vattenfalls dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Vattenfall. Om du vill ha tillgång till inspelat bevakningsmaterial där du själv förekommer, kontakta Vattenfalls dataskyddsombud, se Kontakter nedan. För utlämnande av bevakningsmaterial krävs att den sökande legitimerar sig så att bevakningsmaterialet inte lämnas ut till fel person. I vissa fall kommer materialet inte att kunna lämnas ut, t.ex. då andra identifierbara personer finns med i materialet eller när automatisk radering redan har skett. Vid förfrågan skickar Vattenfall svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen information om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Rätt till radering
Vattenfall raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • informationen har inte behandlats enligt förordningen
  • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse

Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande
Vattenfall tillämpar inte automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter i bevakningsmaterial.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning
Om Vattenfall hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi ska kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till ersättning
Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Vattenfall.

Ändringar av personuppgiftspolicyn
Om det sker förändringar i Vattenfalls policy för hantering av personuppgifter gällande kamerabevakning så kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras.

Kontakter
Personuppgiftsansvarig är Vattenfall AB, organisationsnummer 556036-2138.
Dataskyddsombud för Vattenfall kan nås via e-post på dpo.nordics@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 00.

Personuppgiftsansvarig hos dotterbolag är ”Dotterbolaget AB” vilket anges på lokal skyltning. Dataskyddsombudet hos dotterbolag kan nås via dataskyddsombudet hos Vattenfall AB.

Begäran om tillgång till material, radering eller annan invändning skickas till dataskyddsombudet.
Säkerhetsrelaterade frågor skickas till säkerhetsfunktionen: corporatesecurity@vattenfall.com

Överklagan
Kontakt med tillsynsmyndighet sker via Integritetsskyddsmyndigheten.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja