Prispolicy och prognos

Här berättar vi om policies som Vattenfall följer när priserna för fjärrvärme sätts.

Vår vision: värdebaserad prissättning

Utöver att följa lagar och principer för prissättning av fjärrvärme strävar vi efter att ha en värdebaserad prissättning. Detta innebär att priset ska ska matcha värdet på fjärrvärmen. Fjärrvärme från Vattenfall är enkel, leveranssäker och hållbar för både dig och staden. Vidare har vi ytterligare några värdeord som vi lever efter när det kommer till prissättning; Konkurrenskraftigt, långsiktighet, likabehandling och transparens. Läs gärna mer vad dessa värdeord innebär för oss.

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Därför jämförs livscykelkostnaden för vår fjärrvärme med livscykelkostnaden för andra uppvärmningsalternativ. För att vi ska leva upp till konkurrenskraftigt pris ska livscykelkostnaden vara i samma härad beaktat de mervärden som fjärrvärmen har – enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Nedan redogör vi för de antaganden vi använt vid jämförelsen med bergvärme för 2018:

Parameter Antagande
Investeringskostnad 24 000 kr/kW
Inflation 2%
Kalkylränta (WACC) 3%
Beräkningsmetod Nuvärde
Elpriser Fast 5-års kontrakt från Vattenfall, därefter inflation
Elnätpriser Oförändrat under innevarande period 2020-2023, därefter inflation.
Livslängd bergvärmepump 25 år. Under denna tid kommer det sannolikt krävas ett större byte och/eller reparation av utrustningen. Vi har uppskattat kostnaden för detta till 20 000 kr.
Verkningsgrad värmepump (COP) 3.1
Drift- och underhållskostnad 1.5% (av investeringskostnaden). Kostnaden avser löpande drift- och underhållsmaterial och arbete.
Fjärrvärmepris Enligt prisutveckling kommunicerat i Prisdialogen för respektive ort, därefter Vattenfalls långsiktiga scenario. Se nedan för detaljer.

Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

I dagsläget gör vi följande bedömning av hur våra fjärrvärmepriser kommer att utvecklas de kommande åren. Denna prognos kan komma att ändras.

Ort 2022 2023 2024 2025 Horizon
Uppsala 1,50% 4,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Knivsta 1,30% 3,25% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Storvreta 0,90% 2,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Drefviken 0,70% 3,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Gustavsberg 0,90% 3,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Nyköping 1,40% 3,25% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Motala 1,60% 3,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Askersund 1,60% 3,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
Vänersborg 1,60% 3,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%

 

Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.

Alla våra kunder och andra intressenter har tillgång till information om principer och priser för fjärrvärmeleverans. Informationen visas på Vattenfalls hemsida.

Prisändringar

Vid prisändringar följer vi fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer:

  • Prisändringar genomförs normalt bara en gång per år och då vid årsskiften. Vattenfall skall vid prisändringar ta hänsyn till kundernas planeringshorisont och budgetprocess.
  • Prisändringar ska aldrig ske retroaktivt.
  • Vattenfall ska avisera kunderna skriftligt om den planerade förändringen med en motivering minst två månader innan ändringen avses träda i kraft.

Prisdialogen

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Fjärrvärmelagen

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.