Elens ursprung och miljöpåverkan

När du köper el från oss kommer den från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du, som privatperson, valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Ursprungsmärkning av el

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2016 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. Vår vind-, vatten- och kärnkraft och vår energimix är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Väljer du solkraft kommer vi att köpa in den i Europa varav en viss del kommer att komma från svensk solelproduktion.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under ”Drift av våra kraftverk”. Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalys beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Miljödeklaration enligt EPD®systemet

All el från vind-, vatten- och kärnkraft vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet och granskad av en oberoende tredje part.

Ursprung - energimix

All vår försäljning av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Försäljningen är till 100% baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls svenska produktion. Dessutom har vi under 2016 sålt solkraft. Vår försäljning av solkraft är till 100% spårbar genom ursprungsgarantier.

Vår totala elförsäljning i Sverige 2016

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning. Vår elförsäljning är helt fossilfri. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2016 vid drift av kraftverk var 0,03 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,001 g/kWh för utbränt radioaktivt uranbränsle.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning 2016:

100 procent ursprungsgarantier Drift av kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,03
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001

Produktionsspecificerad elförsäljning

I tabellerna hittar du värden för miljöpåverkan av vår försäljning 2016 för den energikälla du valt, om inte annat är angivet.

El från solkraft – 100 procent förnybart:

Värden avseende 2016 Drift av våra kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000

Vi har ännu ingen fullständig livscykelanalys avseende den Solkraft vi säljer. Preliminära livscykelanalyser på de solpaneler vi erbjuder till försäljning visar CO2-utsläpp på 66 g/kWh under elens hela livscykel.

El från vattenkraft och Bra Miljöval Vatten - 100 procent förnybart:

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

El från vindkraft och Bra Miljöval Vind - 100 procent förnybart:

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0 13,3
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0 0,000

El från kärnkraft - 100 procent kärnkraft:

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,06 4,01
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,003 0,003

El märkt med Bra Miljöval - 100 procent förnybart:

Värdena i tabellen nedan avser vår försäljning av el märkt med Bra Miljöval från 95% vattenkraft och 5% vindkraft.

Värden avseende 2016  Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,56
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0 0,000

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår resterande elförsäljning under 2016 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår resterande elförsäljning 2016 – försäljning utan specificerad energikälla:

  Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,03 6,29
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,001

EPD®systemet 

All el från vatten-, vind och kärnkraft vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet (Environmental Product Declaration). Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är tredjepartsgranskade och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på LCA.