Etik och hållbarhet

Vårt ansvar och löfte att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leveranskedja. Genom att fokusera på miljömässiga och sociala aspekter längs hela vår leveranskedja kan vi uppnå långsiktiga fördelar.

Hållbara och tillitsfulla  relationer

Hållbara relationer

Att följa FN:s Global Compact och tillämpa dess principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och kampen mot korruption är ett sätt för oss att ta ansvar för våra leverantörer genom hela värdekedjan. Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners bygger på FN:s Global compact-principer och fungerar som en plattform för arbetet med att säkra ett korrekt beteende för hållbara och tillitsfulla relationer.

Vattenfall uppförandekod

Vattenfall uppförandekod

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners bygger bland annat på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer och vägleds av FN:s mål för hållbar utveckling. Våra leverantörer och partners ska följa dessa.

Hållbarhet i leveranskedjan

Hållbarhet i leveranskedjan

Vår vision är att bygga motståndskraftiga, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för att skapa hållbart värde för verksamheten i nära samarbete med en koldioxidfri och hållbar leveranskedja. Vi förbättrar kontinuerligt våra hållbara inköpsmetoder i hela värdekedjan genom att utveckla riktlinjer, öka medvetenheten och standardisera processer i alla våra funktioner och affärsområden.

Vårt ansvar och krav

Vårt ansvar och krav

Vårt ansvar och löfte att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leveranskedja. Våra leverantörer av varor, tjänster och bränsle kontrolleras och övervakas med avseende på sanktioner och negativ mediebevakning. Vi genomför en intern riskbedömning av vår leverantörsbas utifrån land, produkt- eller tjänstekategori, risk och utgifter. Vi utför revisioner på plats av högriskleverantörer för att direkt kontrollera om våra minimikrav på hållbarhet uppfylls.

Checklista för hållbarhetskrav

I linje med International Responsible Business Conduct (IRBC) strävar vi efter att systematiskt inkludera hållbarhetskrav i relevanta produktkategoristrategier. Som ett led i detta ställer vi följande frågor i våra upphandlingar för leverantörer att besvara:

  • Har ert företag en hållbarhetsrapport eller hållbarhetsredovisning? Vänligen bifoga denna till anbudet.
  • Hur stort är CO2-avtrycket (uttryckt i ton CO2) för hela scopet av ert anbud (produkt och eller service)?
  • Vilka är de tre största CO2-drivande aktiviteterna i ert anbud?
  • Vilka möjligheter finns det att minska CO2-avtrycket i er leverans? Ge exempel på detta.
  • Vi uppskattar om ni i ert anbud även lämnar option på mer hållbara alternativ med mindre CO2 påverkan.
  • Bekräfta efterlevnad av Vattenfall Supplier Code of Conduct. 
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja