Energiåtervinning ur avfall

Energiåtervinning ur avfall sker på sådant avfall som kräver särskild behandling och inte kan nyttjas genom återanvändning eller materialåtervinning av aktörer tidigare i avfallskedjan. På vår anläggning i Uppsala tar vi emot denna typ av avfall för energiåtervinning.

Avfall som vi behandlar i Uppsala

På anläggningen för avfallsförbränning tar vi emot avfall både för enstaka leveranser och för återkommande leveranser. Vi har en kontrollerad och certifierad förbränningsprocess som garanterar energiåtervinning med minsta möjliga miljöpåverkan.

På vår anläggning i Uppsala har vi tillstånd att ta emot flera olika avfallsslag. Vi energiåtervinner till exempel:

 • Kommunalt restavfall – avfall från avfallskärl för brännbart avfall.
 • Bygg-, riv-, industri- och handelsavfall från näringslivet.
 • Farligt avfall från återvinningsindustrins behandlingsanläggningar, kommunala insamlingssystem och direkt från industrier.
 • Riskavfall från vård-, forsknings- och veterinärverksamhet.
 • Avfall som uppkommer efter olika myndighetsbeslut.
 • Sekretessavfall såsom känsliga handlingar och kasserade varor.
 • Animaliska biprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri.
 • Läkemedel där det till exempel finns myndighetskrav på destruktion.
Kvinna med cykel utanför vår avfallsanläggning i Uppsala
På vår anläggning i Uppsala kan vi ta emot avfall för en kontrollerad och ceritfierad förbränningsprocess som frigör energin med minsta möjliga miljöpåverkan.


Säker och kontrollerad process

Employee_Woman_Interior_Heat_Uppsala_36_380x253.jpgVår avfallsförbränningsanläggning innehar de miljötillstånd som krävs och är utrustad med avancerad reningsteknik. Det gör att olika ämnen som finns i avfall som kräver särskild behandling, kan fasas ut ur kretsloppet på ett kontrollerat sätt. Vår process för avfallsförbränning är certifierad enligt ISO 9001, 14001, och 45001. Detta gör att du som kund kan vara säker på att destruktionen blir total med minsta möjliga påverkan på miljö och människa.

Kvalitetsarbete för Vattenfall AB Värme Uppsalas avfallsförbränningstjänst

Vi på Vattenfall Värme Uppsala vill erbjuda våra avfallskunder bekväma och prisvärda förbränningslösningar utan att ge upphov till störningar på omgivning eller risker för person- och anläggningssäkerhet. Kvalitetsarbetet kan sammanfattas i följande punkter:

 • Kvalitet är en strategisk fråga och ska beröra hela kedjan i avfallsförbränningsprocessen, från första kundkontakt till dess att förbränningstjänsten är genomförd och ekonomiskt reglerad.
 • Vi ska ha nöjda avfallskunder genom att hålla det vi lovar, vara lyhörda för deras förväntningar och nya behov, samt eftersträva en hög tillgänglighet på våra mottagningsanläggningar.
 • Vi ska tillgodose våra ägare, svenska staten, genom att ha en kostnadseffektiv verksamhet och uppfylla de lagar och författningar som vår verksamhet berörs av.
 • Med kompetent och engagerad personal utvecklar vi vårt arbete genom bättre lösningar och nya affärer utifrån våra kunders och övriga intressenters förändrade behov, förväntningar och krav.
 • Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.
 • Värme Uppsalas ledning ska aktivt stödja och följa upp kvalitetsarbetet kring avfallsförbränningstjänsterna.

Teckna avtal för energiåtervinning ur avfall

Har du redan ett avtal och kontrakt för energiåtervinning ur avfall med oss på Vattenfall, så kan du logga in på din kundportal för att ansöka om nytt avtal. 

Om du är ny kund och vill ansöka om ett avtal för en förbränningstjänst så ansöker du enkelt via vårt webbformulär. Där beskriver du ditt ärende, lämnar företagsuppgifter, klassar ditt avfall och lämnar era kontaktuppgifter. Utifrån ert webbformulär ger vi er ett förslag på hur mottagandet av ert avfall skulle kunna se ut. Vi är vana vid olika lösningar eftersom behoven ser olika ut från kund till kund.

Observera att vi inte tar emot avfall från privatpersoner. Som privatperson lämnar du istället ditt avfall på de återvinningscentraler och avfallsanläggningar som kommunen har. Kontakta din kommun för att få hjälp med var du ska lämna ditt avfall.

Transport av avfall

Vi hanterar inte transporter av avfall. Det är bara godkända företag som får transportera avfall och farligt avfall. Om ditt avfall är klassat som farligt gods (ADR) gäller ytterligare regler. Den som har avfall och farligt avfall äger och ansvarar för avfallet tills vi har tagit emot det vid vår anläggning. Kontakta din kommun för närmare information, inklusive uppgifter om vilka företag som transporterar avfall och farligt avfall.

Kontakta oss

Du kan även kontakta oss för frågor som inte besvaras på denna sida via wastetoenergy@vattenfall.com.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja