Vattenfall AB ackrediterades 1992 som landets första certifieringsorgan inom byggområdet. Vi kvalitetssäkrar betongbranschens produkter och tillverkningsprocesser enligt nedan.

Anmält organ under byggproduktförordningen för:

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Ackrediterat organ för processcertifiering:

Ackrediterat för produktcertifiering för:

Vattenfall Services Nordic AB ackrediterades 1992 som landets första certifieringsorgan inom byggområdet

Taxor

Certifieringsverksamheten är självfinansierad genom taxor, som utlämnas på begäran.

Indragna certifikat

Certifieringar kan upphöra på önskemål av innehavaren eller att vi vid våra besiktningar (revisioner) upptäcker allvarliga avvikelser.

För mer information vänligen skicka e-post till Peter Ekwall.

Klagomål och överklagande

För inlämning och hantering av klagomål eller överklagan, ladda ner blanketten:
Klagomål och överklagan

Fabriksbetong

Certifiering sker av produktionskontrollen hos tillverkare av fabriksbetong mot standarderna SS-EN 206 och SS 13 70 03. Följesedlar skall märkas med vårt certifieringsmärke, VUC.

Blanketter, certifieringsregler och utfärdade certifieringar

Ansökan om certifiering för fabriksbetong
Anmälan om ny AD och ställföreträdande AD
Anmälan om avslut eller driftuppehåll
Anmälan om ny etablering
Anmälan om ballastansvarig
Förteckning över certifierade betongfabriker

För våra kunder som önskar Certifieringsregler för Fabriksbetong vänligen kontakta Peter Ekwall.

Ballast

Vi certifierar produktionskontrollen hos ballastproducenter mot de harmoniserade standarderna:

  • EN 12620 Ballast för betong
  • EN 13043 Ballast för asfaltsmassor
  • EN 13139 Ballast för bruk
  • EN 13242 Ballast för väg- och anläggningsbyggande
  • EN 13450 Makadamballast för järnväg

Följesedlar ska ha CE-märke.

Blanketter certifieringsregler och utfärdade certifieringar

Ansökan, utökning om certifiering ballast
Anmälan om ny AD och ställföreträdande AD
Anmälan om avslut
Förteckning över certifierade ballasttäkter inkl. standard

För våra kunder som önskar Certifieringsregler för Ballastproduktion vänligen kontakta Peter Ekwall.
Du kan också läsa mer på Boverkets hemsida.

Tillsatsmedel

Vi certifierar produktionskontrollen hos tillverkare för tillsatsmedel mot de harmoniserade standarderna:

  • EN 934-2 Tillsatsmedel till betong, murbruk och injekteringsbruk
  • EN 934-4 Tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör
  • EN 934-5 Tillsatsmedel till sprutbetong

Tillsatsmedel som omfattas av ovanstående standarder och som tillverkas under certifierad produktionskontroll skall CE-märkas. Tillsatsmedel som inte omfattas av ovanstående harmoniserade standarder, skall produktcertifieras. Läs mer om Produktcertifiering

Blanketter, certifieringsregler och utfärdade certifieringar

Ansökan om certifiering av tillsatsmedel
Förteckning över certifierade tillverkare av tillsatsmedel

För våra kunder som önskar Certifieringsregler för Tillsatsmedel vänligen kontakta Peter Ekwall.
Du kan också läsa mer på Boverkets hemsida.

Produktcertifiering

Vi certifierar vidstående produkter mot egna certifieringsregler. Produkterna skall märkas med vårt certifieringsmärke, VUC. 

Blanketter och utfärdade certifieringar

Ansökan om produktcertifiering
Förteckning över certifierade produkter

Certifieringsregler

Tillsatsmedel till betong

  

Kontakt för certifiering 

E-post: Peter Ekwall
Telefon: 070-587 45 61

Det är vi som jobbar med certifiering:

VUC-personal

Hitta hit 

Postadress:
Vattenfall Services Nordic AB
Laboratorievägen
814 26 Älvkarleby

 

Godsadress:
Vattenfall Services Nordic AB
Laboratorievägen
814 70 Älvkarleby

Vägbeskrivning