Utsläppsrätter är rätten att släppa ut koldioxid. Tanken är att när priset för rätten att släppa ut koldioxid överstiger priset att begränsa utsläppen ska företagen minska sina utsläpp. Företag får en viss del utsläppsrätter tilldelade, men kan också köpa till utsläppsrätter.

Vad är utsläppsrätter?

En utsläppsrätt är rätten att släppa ut ett ton koldioxid. Rätten gäller de företag som ingår i EU:s system för utsläppsrätter, runt 770 svenska företag inom el, industri och transport. Totalt, inom hela EU, står de företag som är med i systemet för 40 % av EU:s koldioxidutsläpp.

För varje ton koldioxid som ett företag i handelssystemet släpper ut måste en utsläppsrätt överlämnas. Om ett företag har högre utsläpp än det har utsläppsrätter kan det välja att antingen köpa fler utsläppsrätter på marknaden eller investera i åtgärder som minskar företagets utsläpp. Det är EU som bestämmer vilka företag som behöver utsläppsrätter, och om kraven bara ska gälla koldioxid, eller även perfluorkolväten (PFC) och dikväveoxid.

Tanken är att utsläppen ska minska när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden för att minska utsläppen genom förändringar i produktion eller teknik vid det enskilda företaget. Därmed skapas ett marknadsstyrt sätt att kontrollera utsläppen av koldioxid och andra förorenande ämnen, där man minskar utsläppen i det land och den sektor där det kostar minst. De företag som har höga kostnader för att minska utsläppen kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. Målet är att minska utsläppen med minsta möjliga påverkan på den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen inom EU.

Så fungerar systemet med utsläppsrätter

Principen för EU:s handelssystem är att begränsa utsläppen. Detta görs genom att EU sätter en övre gräns för hur stora de totala utsläppen från företagen i systemet får vara, ett utsläppstak. Gränsvärdet fördelas sedan eller säljs till företag i form av utsläppsrätter. Nuvarande utsläppstak innebär att utsläppen från företagen ska minska med 21 procent till år 2020 jämfört med 2005.

EU fördelar utsläppsrätterna genom att ge ut en del av dem gratis och sälja resterande utsläppsrätter på auktion. För varje ny period minskar antalet gratis utsläppsrätter, med målet att alla utsläppsrätter ska auktioneras ut år 2027.

Priset på utsläppsrätter styrs av utbud och efterfrågan. För att utsläppshandeln verkligen ska leda till minskade utsläpp krävs att den totala mängden fördelade utsläppsrätter är mindre än berörda företags "behov" av att släppa ut koldioxid – att det finns en brist på utsläppsrätter på marknaden.

Handel med utsläppsrätter

De företag som släpper ut mer koldioxid än vad de har rätt till, kan köpa utsläppsrätter av de som släpper ut mindre än sin kvot. Företagen kan handla direkt med varandra, via börser eller via de särskilda mäklare, börser och förmedlare som etablerat sig på marknaden. Exempel på börser som handlar med utsläppsrätter är European Climate Exchange, NASDAQ OMX Commodities Europe, Powernext och European Energy Exchange. Även enskilda personer och organisationer kan handla med utsläppsrätter.

Handla med utsläppsrätter hos oss

Vi hjälper dig att optimera din energiportfölj genom finansiella produkter. Våra erfarna säljare hjälper dig att köpa rätt produkter, i rätt tid och till rätt risknivå för att förvalta din energiportfölj optimalt. Du får personlig hjälp med handel av elcertifikat, utsläppsrätter, elderivat och råvaror samt när du bör säkra priset utifrån din verksamhets riskprofil. Vi har en lång historia med erfarenhet av den finansiella elmarknaden och anses vara ett av Europas ledande energihandelsföretag.

Kontakta våra säljare