Bra miljöval - miljömärkt el

När du väljer el märkt med Bra Miljöval och EPD garanterar vi att du får förnybar el, som uppfyller tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder och energieffektiviseringsprojekt.

Vattenfall har sedan 2002 licens från Naturskyddsföreningen för att sälja el märkt med Bra Miljöval. 

- Det är bra att Vattenfall erbjuder el märkt med Bra Miljöval. Valet innebär konkret miljönytta och ger kunderna möjlighet att sända en tydlig miljösignal. Dessutom bidrar el märkt Bra Miljöval till olika konkreta energieffektiviseringsprojekt, säger Jesper Peterson på Naturskyddsföreningen.

Vad betyder miljömärkt el?

Till skillnad från vanlig ursprungsmärkning, som bara garanterar att elen kommer från en viss energikälla, ställer Bra Miljöval ytterligare miljökrav på produktionen. Därmed bidrar el märkt med Bra Miljöval till en förbättrad miljö, jämfört med vanlig el.

I vattenkraftverk krävs bland annat att vattendraget aldrig torrläggs, och att vattenflödet aldrig understiger minimiflödet för det specifika vattendraget.

För vindkraftverk finns bland annat kravet att verken inte får vara placerade i särskilt skyddsvärda och känsliga områden. Den som ansvarar för vindkraftsproduktionen ska utföra egenkontroll enligt en fastlagd plan.

All el märkt med Bra miljöval är dessutom EPD-märkt. Det innebär att du som kund får en tydlig bild över elens miljöpåverkan. 

Pengar till miljöfonder

För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval avsätter vi pengar till Naturskyddsföreningens fonder Miljöfonden eller Energieffektiviseringsfonden. Hur mycket pengar vi sätter in och i vilken fond räknas ut enligt Naturskyddsföreningens bestämmelser och beror bland annat på vilket energislag du köper. Under 2015 avsattes drygt 2 miljoner kronor.

Projekt finansierade med fonderna

Mellan 2012 och 2014 har följande projekt fått stöd av Bra Miljövalsfonderna:

  • Inventering av delar av Umeälven, uppstarten av Umeälvsprojektet
  • Ålledare i biflöden till Säveån, installation av ålledare för passage av vandringshinder
  • Åtgärd av vandringshinder i Smörbäckens mynning, biflöde till Umeälven
  • Biotopvårdsåtgärder nedströms Olidan i Göta älv
  • Restaurering av nedre delen av Säveån
  • Åtgärd av vandringshinder i Valån
  • Restaurering av Flarkån, Luleälven
  • Förstudie och restaurering av Solbergsån, biflöde Göta älv
  • Utbyte av fläkthjul i rökgasfläkt för ökad effektivitet