Här läggs grunden för en hållbar framtid

Torv ersätts med träpellets som bränsle i produktionen av fjärrvärme i Uppsala. I augusti togs de första spadtagen för de nya byggnader som krävs för att göra det. Projektet är ett av flera steg mot en hållbarare framtid.

Byggarbetsplats i Uppsala

Vattenfall Värme ska halvera koldioxidutsläppen till 2020 jämfört med 2013 och vara helt koldioxidneutrala 2030. Utsläppen av svaveldioxid ska också ytterligare minskas. Att använda träpellets istället för torv som bränsle är ett viktigt steg till att uppnå detta. Det är även ett betydelsefullt bidrag till att Uppsala kommun når sina övergripande klimatmål för 2020 och helt i linje med Vattenfalls övergripande miljömål.

Träpellets istället för torv

Projektet innebär att den del av produktionen, den så kallade hetvattencentralen, som idag använder torv som bränsle, istället ska använda träpellets. Det kräver bland annat bygge av en silo och mottagning för pellets, transportband, en kvarnbyggnad med nya kvarnar och nya brännare till hetvattencentralens panna.

Bygget är i full gång. Landmassor har schaktats bort och pålning genom så kallad borrpålning där pålen trycks ner i intervaller har också genomförts, något som kan ha hörts i omgivningen i Boländerna.

För kvarnbyggnaden har det gjutits en betongplatta. Ytterligare betongarbeten för silon och för transportbandet kommer att göras. Under vintern kommer själva byggnaderna att uppföras och under våren 2018 kommer sedan utrustningen att installeras.

Ett av flera pågående projekt

Projektet med hetvattencentralen är ett av flera pågående projekt i Uppsala. Totalt investerar Vattenfall Värme 3,5 miljarder kronor i anläggningar och nät i Uppsala för att halvera koldioxidutsläppen till 2020 och bli helt koldioxidneutrala 2030. Det är en av de största investeringarna Vattenfall gör i Norden de kommande åren.

De övriga projekten är:

– Carpe Futurum - ett biobränsleeldat värmeverk som ersätter det gamla kraftvärmeverket. Det kommer stå klart 2021.

– Ny rökgasrening för den del av produktionen som använder avfall som bränsle.

– Ny anläggning för lagring och distribution av bioolja och anpassningar av två pannor så att dessa kan köras på bioolja.

Dessutom byggs en ny kylackumulator då efterfrågan på fjärrkyla växer. Den nya ackumulatorn kommer öka både leveranssäkerheten och kapaciteten.

Uppsala klimatmål och klimatprotokoll

Uppsala kommun har höga klimatmål och en plan för hur minskningen av växthusgaser ska gå till. Genom City Partnership stödjer Vattenfall kommunen i omställningen till en hållbar energianvändning.

Uppsala Klimatprotokoll är ett samarbete där ett 30-tal aktörer har en dialog, inspireras av varandra och initierar gemensamma projekt. Det övergripande syftet med Klimatprotokollet är att bidra till att staden når sitt klimatmål: att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2020 jämfört med 1990.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja