Arbete på Dragarbrunnsgatan

Arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningen på Dragarbrunnsgatan är avslutat. Under vecka 19 och 20 2024 finjusteras markytan där bland annat plattläggning och asfafalteringsarbeten kommer att utföras.

Så här påverkas du under byggtiden

En grovåterställning av markytan har gjorts där bland annat markvärme kopplats in och asfalteringsarbeten har utförts. Nu är det dags att återuppta arbetet med finjustering av markytan på Dragarbrunnsgatan där bland annat plattläggning och asfalteringsarbeten kommer att utföras. Arbetet planeras pågå under vecka 19 och 20 (6–19 maj).

 • Biltrafiken stängs av på Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till Bangårdsgatan under plattläggningsarbetet och kommer att dirigeras med hjälp av flaggvakter under asfalteringsarbetet.
 • Gående och cyklister kan passera, även om viss väntetid kan uppstå när många vill passera på sträckan samtidigt. Affärer och övriga verksamheter kommer att kunna hålla öppet precis som vanligt.
 • Buller och störande ljud kan förekomma under arbetsperioden.
 • Under arbetsperioden kommer leveranser och tillträde till parkeringsgaragen enbart att ske från Vretgränd.


Vad är det som har gjorts?

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. Många av ledningarna i det nästan 50 mil långa fjärrvärmenätet är dock gamla och underdimensionerade, och behöver bytas ut.

Arbetet med detta pågår på flera ställen och under 2023 utfördes ett byte av en fjärrvärmeledning på Dragarbrunnsgatan mellan Vretgränd och Bredgränd. Arbetet har utförts i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

Varför?

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Den tidigare fjärrvärmeledningen var en stor huvudledning från 60-talet som var uttjänt. Rören var gamla och läckor uppstod. De gamla rören var även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. De nya rören har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet.

Förbättringar

För dig som bor eller har verksamhet utmed sträckan har en tryggare, säkrare och mer hållbar leverans av fjärrvärme och varmvatten säkerställts.

Tidplan

Arbetet påbörjades i maj och avslutades i december 2023.


Etappbeskrivningar

 1. På Dragarbrunnsgatan söder om Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades och avslutades i maj 2023.
 2. På Dragarbrunnsgatan i korsningen med Vretgränd. Arbetet påbörjades i maj 2023 och avslutades i juni 2023.
 3. På Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsningen med Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades i juni 2023 och avslutades i december 2023. Under vecka 19 och 20 2024 kommer finjustering av markytan att utföras. Mer information finns ovan.

Avstängning av värme och vatten

Inga fler avbrott i fjärrvärmeleveransen kommer att ske till följd av omläggningsarbetet.

Informationsblad

För dig som företräder en BRF/samfällighet eller är verksam i området finns här ett informationsblad att skriva ut eller skicka vidare.

Vanliga frågor

Hur går det till när vi gräver i staden?

 • Efter att alla tillstånd godkänts påbörjas schaktarbetet.
 • När schakten är klar läggs rör ner i marken som sedan svetsas ihop.
 • Efter att svetsarna är godkända fylls ledningarna med vatten och provtrycks.
 • När provtryckningen är klar och godkänd, kopplas ledningarna in i fjärrvärmesystemet.
 • Rören isoleras och schakten återfylls. Först en grovåterställning av markytan, följt av en finåterställning som är årstidsberoende.
 • Arbetet avslutas och rören ligger tryggt under mark i ytterligare minst 60 år!

Varför tar arbetet sådan lång tid?

 • Arbetets omfattning styr hur lång tid det tar. Ett större arbete, så som detta, tar uppemot 1,5 år. Då arbetar vi i etapper för att störa omgivningen så lite som möjligt.
 • I städer finns mycket att ta hänsyn till både över och under mark, inte minst när det kommer till säkerheten för förbipasserande och trafikanter. Det gör att vi ibland måste arbeta långsammare, eller nattetid, för att säkert komma fram med material och arbetsfordon.
 • Det händer ibland att vi upptäcker oförutsedda saker som vi måste ta hänsyn till. Det kan till exempel vara sämre markförhållanden än väntat eller till och med arkeologiska fynd!

Övriga frågor?

Kontakta vår kundservice på telefon: 020-23 23 00.

Läs mer om arbetet hos Uppsala kommun

Så arbetar vi på fjärrvärmenätet

I denna film förklarar vi vad vi gör när vi arbetar på vårt fjärrvärmenät.