Arbete på Dragarbrunnsgatan

Under arbetet är framkomligheten på Dragarbrunnsgatan begränsad. Det gäller sträckan mellan Vretgränd och Bredgränd, från början på maj till och med v. 49 2023

Vad är det som ska göras?

Vi byter ut fjärrvärmeledningarna. Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. Många av ledningarna i det nästan 50 mil långa fjärrvärmenätet är dock gamla och underdimensionerade, och behöver bytas ut.

Arbetet med detta pågår på flera ställen och nu är turen kommen till Dragarbrunnsgatan, mellan Vretgränd och Bredgränd. Arbetena utförs i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

Varför?

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Den befintliga fjärrvärmeledningen är en stor huvudledning från 60-talet som är uttjänt. Rören är gamla och läckor uppstår allt mer frekvent. De gamla rören är även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. Nya rör har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet.

Tidplan

Arbetena beräknas pågå från början på maj till december 2023.


Etappbeskrivningar

 1. På Dragarbrunnsgatan söder om Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades och avslutades i maj 2023.
 2. På Dragarbrunnsgatan i korsningen med Vretgränd. Arbetet påbörjades i maj 2023 och avslutades i juni 2023.
 3. På Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsningen med Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades i juni 2023 och avslutas under v. 49 2023. Under senvåren 2024 kommer finjustering av markytan att utföras. Mer information kommer.

Så här påverkas du under byggtiden

Just nu pågår en grovåterställning av markytan där bland annat markvärme kopplas in och asfalteringsarbeten utförs. Finjusteringen av markytan är säsongsberoende och kommer att ske under senvåren 2024. Under dessa veckor kan vissa trafikstörningar förekomma. Mer information kommer. 

Biltrafiken på Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsning med Bangårdsgatan är avstängd till och med söndag 10 december. Gående och cyklister kan passera, även om viss väntetid kan uppstå när många vill passera på sträckan samtidigt. Affärer och övriga verksamheter kommer att kunna hålla öppet precis som vanligt.

Avstängning av värme och vatten

Inga fler avbrott i fjärrvärmeleveransen kommer att ske till följd av omläggningsarbetet.

Förbättringar

För dig som bor eller har verksamhet utmed sträckan blir det en tryggare, säkrare och mer hållbar leverans av fjärrvärme och varmvatten.

Informationsblad

För dig som företräder en BRF/samfällighet eller är verksam i området finns här ett informationsblad att skriva ut eller skicka vidare.

Informationsmöte

Ett informationsmöte med berörda Brf:er och företagare hölls torsdagen den 8 juni 2023. Missade du mötet? Ta del av presentationsmaterialet här!

Vanliga frågor

Hur går det till när vi gräver i staden?

 • Efter att alla tillstånd godkänts påbörjas schaktarbetet.
 • När schakten är klar läggs rör ner i marken som sedan svetsas ihop.
 • Efter att svetsarna är godkända fylls ledningarna med vatten och provtrycks.
 • När provtryckningen är klar och godkänd, kopplas ledningarna in i fjärrvärmesystemet.
 • Rören isoleras och schakten återfylls. Först en grovåterställning av markytan, följt av en finåterställning som är årstidsberoende.
 • Arbetet avslutas och rören ligger tryggt under mark i ytterligare minst 60 år!

Varför tar arbetet sådan lång tid?

 • Arbetets omfattning styr hur lång tid det tar. Ett större arbete, så som detta, tar uppemot 1,5 år. Då arbetar vi i etapper för att störa omgivningen så lite som möjligt.
 • I städer finns mycket att ta hänsyn till både över och under mark, inte minst när det kommer till säkerheten för förbipasserande och trafikanter. Det gör att vi ibland måste arbeta långsammare, eller nattetid, för att säkert komma fram med material och arbetsfordon.
 • Det händer ibland att vi upptäcker oförutsedda saker som vi måste ta hänsyn till. Det kan till exempel vara sämre markförhållanden än väntat eller till och med arkeologiska fynd!

Övriga frågor?

Kontakta vår kundservice på telefon: 020-23 23 00.

Läs mer om arbetet hos Uppsala kommun

Så arbetar vi på fjärrvärmenätet

I denna film förklarar vi vad vi gör när vi arbetar på vårt fjärrvärmenät.