Information från Vattenfall

Denna information går ut till närboende och företag belägna i närheten av Jordbro kraftvärmeverk, Nynäsvägen 140 i Haninge för att informera om att Vattenfall AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel för en förändrad verksamhet vid anläggningen i Jordbro. Vattenfall bjuder också in till ett informationsmöte med anledning av verksamhetsförändringen.

Nuvarande verksamhet

Jordbro kraftvärmeverk ägs och drivs av Vattenfall. Kraftvärmeverket producerar med sina fem pannor 100 % fossilfri fjärrvärme och el och står för huvuddelen av fjärrvärmeförsörjningen i Haninge, Tyresö och Älta. Verksamheten har ett tillstånd som medger maximal bränsleeffekt på 326 MW.

Planerad förändring

Vattenfall planerar ansöka om tillstånd för:

a) Utökning av tillåtna bränsletyper med impregnerat trä, fiberslam från pappersindustrin samt hygieniserat rötslam. Den ökade bränsleflexibiliteten är en åtgärd för att möta behovet av en säkrare bränsleförsörjning.

b) Effektökning i befintlig Panna 7 (P7). Den ökade effekten kommer inte överstiga befintligt tillstånds medgivna tillförda bränsleeffekt för hela anläggningen.

c) Avskiljning av ca 150 000 ton koldioxid/år ur befintliga rökgaser från anläggningen. Koldioxiden ska transporteras vidare till slutlagring eller användning. Ansökan kommer därmed även att avse en infångnings- och förvätskningsanläggning (Carbon Capture, CC-anläggning) samt ett mindre mellanlager för koldioxid på verksamhetsområdet. Denna åtgärd är en del av planen för att uppnå Vattenfalls mål om Netto Noll år 2040.

Miljöpåverkan

Planerade förändringar av panneffekt och ökad bränsleflexibilitet bedöms inte medföra en väsentligen ökad negativ miljöpåverkan mot dagens verksamhet. Koldioxidinfångningen minskar koldioxidutsläppet med upp till 90 % och bedöms medföra en positiv miljöpåverkan. De miljöeffekter som förändringen bedöms medföra i sig eller till följd av yttre händelser kommer att behandlas. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas för att utreda förändringens konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd.

För mer information, se samrådsunderlaget som går att ladda ner här.

Välkommen på informationsmöte
Tid:
2022-10-13, kl.18.00-20.00
Plats: Jordbro kraftvärmeverk, Nynäsvägen 140, Haninge
Anmälan: Senast 2022-10-10 till marcus.roos@vattenfall.com

Synpunkter på förändringen skickas skriftligen med brev eller e-post till kontaktperson Marcus Roos senast 2022-10-28. Märk svaret ”Samråd Jordbro”. Alla inkomna yttranden och synpunkter kommer att sammanställas till kommande tillståndsansökan som planeras att sändas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till årsskiftet 2022/2023.

Vattenfall AB
Kontaktperson: Marcus Roos
Miljöexpert Vattenfall
Tel: +46 70 520 10 97
E-post: Marcus.Roos@vattenfall.com
Postadress: Vattenfall AB, 169 92 Stockholm