När du som företagskund köper el från oss kommer elen från våra nordiska kraftverk. Vår elproduktion sker i vatten-, vind- och kärnkraftverk och du kan välja energikälla för din elleverans. Om du inte gör något val får du en leverans baserad på en mix av kraftslag.

Spårbarhet genom ursprungsgarantier

All vår försäljning 2019 i Sverige av el från vatten-, vind- och kärnkraft är baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls nordiska produktion. Dessutom har vi under året sålt solkraft till privatpersoner. Vår försäljning av solkraft är även den spårbar genom ursprungsgarantier.

Vår elförsäljning i Sverige 2019

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2019. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Elens miljöpåverkan

All elproduktion ger viss miljöpåverkan och i diagrammen nedan redovisar vi de utsläpp av koldioxid (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt kärnbränsleavfall) som kommer från vår elproduktion.

Generellt så har Vattenfalls nordiska elproduktion mycket låga utsläpp av koldioxid – de är endast en bråkdel av fossileldade kraftverks utsläpp. Vid drift av våra kraftverk är koldioxidutsläppen mycket nära noll, men här redovisar vi även de koldioxidutsläpp som kraftverkens hela livscykel ger upphov till.

De senare värdena kan vi presentera då vi arbetar med livscykelanalyser av vår elproduktion. En livscykelanalys beskriver miljöpåverkan ”från vaggan till graven”, alltså från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken. Elen är även miljövarudeklarerad, vilket bland annat innebär att livscykelvärdena som redovisas för kraftverket är granskad av en oberoende tredje part.

Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor

Diagram som visar kärnbränsleavfall i mg/kWh för olika energikällor

* Det finns bra miljövalsalternativ för vind- respektive vattenkraft som har samma värden. Bra miljöval i diagrammet består av 95 % vatten- och 5 % vindkraft.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår Energimix under 2019 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Energimix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla.

Diagram över elens ursprung