Elens ursprung och miljöpåverkan

När du som företagskund köper el från oss kommer den från Vattenfalls vind-, vatten- och kärnkraftverk i Norden.

Elens ursprung och miljöpåverkan

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el och en av de ledande i Norden. Vår vind-, vatten- och kärnkraft och den energimix ditt företag får om du inte gör något specifikt val av energikälla är producerad i Vattenfalls nordiska kraftverk företrädesvis i Sverige.

 

Miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under ”Drift av våra kraftverk”. Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalys beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Miljödeklaration enligt EPD®systemet

All el från vind-, vatten- och kärnkraft vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet och granskad av en oberoende tredje part.

Ursprung - energimix

All vår försäljning 2016 av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Försäljningen är till 100% baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls svenska produktion. Dessutom har vi under 2016 sålt Solkraft till privatpersoner. Vår försäljning av solkraft är till 100% spårbar genom ursprungsgarantier.

Vår totala elförsäljning i Sverige 2016

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning. Vår elförsäljning är helt fossilfri. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2016 vid drift av kraftverk var 0,03 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,001 g/kWh för utbränt radioaktivt uranbränsle.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning 2016:

100 procent ursprungsgarantier Drift av kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,03
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001

Produktionsspecificerad elförsäljning

I tabellerna hittar du värden för miljöpåverkan av vår försäljning 2016 för den energikälla du valt, om inte annat är angivet.

 

El från vattenkraft - 100 procent förnybart:

Miljöpåverkan för el märkt Bra Miljöval följer de underliggande produktionsslagen

Värden avseende 2016  Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

El från vindkraft - 100 procent förnybart:

Miljöpåverkan för el märkt Bra Miljöval följer de underliggande produktionsslagen

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 13,3
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

El från kärnkraft - 100 procent kärnkraft:

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,06 4,01
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,003 0,003

El från solkraft – 100 procent förnybart:

Solkraft sälj endast till privatpersoner.

Värden avseende 2016 Drift av kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000

Vi har ännu ingen fullständig livscykelanalys avseende den solkraft vi säljer. Preliminära livscykelanalyser på de solpaneler vi erbjuder till försäljning visar CO2-utsläpp på 66 g/kWh under elens hela livscykel.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår resterande elförsäljning under 2016 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla.

Diagram över elens ursprung

Miljöpåverkan av vår resterande elförsäljning 2016 – försäljning utan specificerad energikälla:

  Drift av kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,03 6,29
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,001

EPD®systemet 

All el från vatten-, vind och kärnkraft vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet (Environmental Product Declaration). Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är tredjepartsgranskade och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på LCA.