När du som företagskund köper el från oss kommer den från Vattenfalls nordiska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa. Du kan välja energikälla för din elleverans. Om du inte gör något val får du en leverans baserad på en fossilfri mix från våra svenska kärn- och vattenkraftverk.

Spårbarhet genom ursprungsgarantier

All vår försäljning 2022 i Sverige av el från vatten-, vind- och kärnkraft är baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls nordiska produktion. Den solkraft vi säljer har vi köpt in i Europa och även den är spårbar genom ursprungsgarantier.

Vår elförsäljning i Sverige 2022

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2022. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2022 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Elens miljöpåverkan

All elproduktion ger viss miljöpåverkan och i diagrammen nedan redovisar vi de utsläpp av koldioxid (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt kärnbränsleavfall) som kommer från vår elproduktion.

Generellt så har Vattenfalls nordiska elproduktion mycket låga utsläpp av koldioxid – de är endast en bråkdel av fossileldade kraftverks utsläpp. Vid drift av våra kraftverk är koldioxidutsläppen mycket nära noll, men här redovisar vi även de koldioxidutsläpp som kraftverkens hela livscykel ger upphov till.

De senare värdena kan vi presentera då vi arbetar med livscykelanalyser av vår elproduktion. En livscykelanalys beskriver miljöpåverkan ”från vaggan till graven”, alltså från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken. Elen är även miljövarudeklarerad, vilket bland annat innebär att livscykelvärdena som redovisas för vind-, vatten- kärnkraftverk samt Bra Miljöval, är granskad av en oberoende tredje part.

Vi har även låtit göra livscykelanalyser för solkraft och väger då in att olika solinstrålning gäller när elen produceras i olika delar av Europa.

Diagram Koldioxid 2022 Företag

Diagram Kärnbränsleavfall 2022 Företag

* Det finns bra miljövalsalternativ för vind- respektive vattenkraft som har samma värden. Bra miljöval i diagrammet består av 95 % vatten- och 5 % vindkraft.

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår fossilfria mix under 2022 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Du får en fossilfri mix om du inte aktivt väljer en särskild energikälla. Fördelningen mellan energislagen i den fossilfria mixen varierar från år till år.

Diagram över elens ursprung