Vi på Vattenfall vill hjälpa våra kunder att bli helt fossilfria inom en generation. Inom Värme Sverige är vårt mål att vår produktion blir helt fossilfri redan år 2025. Samtidigt vill vi möjliggöra för våra kunder att uppnå sina miljömål. Vi arbetar därför också aktivt med våra leverantörer och andra aktörer på marknaden för att gå mot ett fossilfritt samhälle.

Vill du bli fossilfri inom din värmeleverans redan idag så erbjuder vi tilläggsprodukten Klimatneutral Värme där vi allokerar biobränsle för den värme som produceras för dig. På så vis blir värmeproduktionen för dig helt koldioxidneutral. För dig som väljer Klimatneutral Kyla så allokerar vi din mängd kyla på våra kompressorkylmaskiner som vi då driver med ursprungsmärkt el från vattenkraft.

Gold Standard

I produkterna Klimatneutral Värme- och Kyla, tar vi förutom eventuella utsläpp i produktionen, även hänsyn till de utsläpp som genereras i samband med förädling och transport av bränslet till värmeproduktionen, samt livscykelutsläpp för elproduktionen till kylmaskinerna. Som kompensation för dessa utsläpp har vi valt att använda Gold Standard som gör att din leverans blir klimatneutral.

Miljöbyggnadscertifiering

De flesta fastigheter som har fjärrvärme eller fjärrkyla från Vattenfall uppnår vanligtvis basnivåerna i de olika miljöcertifieringarna för fastigheter. Exempelvis når de flesta nivå Silver i Miljöbyggnad 3.0 med Vattenfalls ordinarie fjärrvärmeleverans. Dock kan de relativa andelarna värme och el (eller kyla och el) samt vilket ursprung den köpta elen har påverka nivån. Om en specifik fastighet uppnår en viss nivå av Miljöbyggnad bedöms därför för varje enskild fastighet.

Tilläggsprodukten Klimatneutral Värme eller Klimatneutral Kyla passar dig som har en fastighet där ordinarie fjärrvärme- eller kylaleverans i kombination med övrig energi inte räcker för önskad nivå av miljöcertifiering. Här kan de klimatneutrala produkterna hjälpa dig.

Om du önskar uppnå nivå Guld i Miljöbyggnad så kan vi hjälpa dig med det, eftersom vi förutom klimatneutral värme- och kyla även kan erbjuda solceller för egenproduktion av el, samt ursprungsmärkt el. Tilläggsprodukterna passar även dig som har högt ställda klimatmål och ser att det är viktigt att vara klimatneutral.

Hållbarhetsredovisning

Med Klimatneutral Värme & Kyla blir din värme- och kylaleverans klimatneutral vilket du kan uppge i din hållbarhets- och årsredovisning.

Med ditt val av Klimatneutral Värme & Kyla är du en aktiv del av resan mot ett fossilfritt liv.

Mer information om Gold Standard, miljöbyggnadscertifiering, årlig kontroll samt priser hittar du i våra produktblad:

Produktblad och prislista Klimatneutral Värme
Produktblad och prislista Klimatneutral Kyla

Är du intresserad?

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare hittar du på din ort.

Till Våra orter