Prisstruktur fjärrvärme företag

Vår prisstruktur gäller företag, organisationer och bostadsrättsföreningar, till exempel kontor, industrier och flerfamiljshus. Syftet med strukturen är att så rättvist som möjligt spegla din faktiska användning och att skapa incitament för energieffektiviseringar.

Generellt gäller att höga effektuttag vid enstaka tillfällen innebär högre kostnad per MWh, jämfört med en jämnare energianvändning och lägre effektuttag. Nedan kan du läsa mer om våra priskomponenter, ytterligare information om prisstrukturen finns under frågor och svar om prisstruktur.

Redovisning av fjärrvärmekostnader enligt EIFS (pdf)

Prisstrukturens tre ben

Prisstrukturen består av tre ben: Effekt, energi och flöde.

 

Effekt

Effektavgiften bestäms av ett effektabonnemang multiplicerat med ett effektpris. Du som kund bestämmer själv vilken effekt du vill abonnera på. När du som kund väljer vilken effekt du vill abonnera på ska du tänka på att det skall räcka till det värmebehov som din fastighet har när det är kallt ute.

För kunder som inte kan eller vill välja själv, rekommenderar Vattenfall årligen en lagom abonnerad effekt. Vattenfall beräknar vilken abonnerad effekt varje fastighet behöver genom att jämföra fastighetens använda dygnsmedeleffekt med utetemperaturen. I figuren nedan visas ett exempel där varje dygnsmedeleffekt redovisas som en punkt vid aktuell utetemperatur, en så kallad effektsignatur. Genom att dra en trendlinje genom punkterna fås en prognos för fastighetens effektbehov vid en dimensionerande utetemperatur, som i exemplet är -15⁰C. Den dimensionerande utetemperaturen varierar beroende på vart i landet du befinner dig. Den sätts utifrån ett historiskt genomsnitt av årets kallaste dag. I det här fallet blir effektbehovet för fastigheten 70 kW. Det blir då också Vattenfalls rekommenderade effekt.

För att effektsignaturen ska ligga som grund för Vattenfalls effektrekommendation behöver effektsignaturen ha en tydlig korrelation med utetemperaturen, dvs. att det tydligt framgår att kunden har ett högre effektbehov när det är kallare ute. Detta kan utläsas genom att titta på effektsignaturens R2-värde. Vattenfall har en tröskel för R2 på 0.7, dvs. 70 procent korrelation. I exemplet nedan är korrelationen 0.874, dvs. kundens effektbehov korrelerar med utetemperaturen med drygt 87 procent.

Om effektbehovet inte har en tillräcklig korrelation med utetemperaturen, dvs. R2 är lägre än 0.7 bestäms kundens rekommenderade effekt genom att ta medelvärdet av de tre högsta uppmätta effekttopparna de senaste åren. 

 

För kunder som följer Vattenfalls rekommendation, revideras den abonnerade effekten vid varje årsskifte. Nästa års rekommendationen skickar Vattenfall ut under hösten året innan.

Du kan välja en lägre abonnerad effekt än den som Vattenfall rekommenderar, men om den använda dygnsmedeleffekten överstiger det egna valet av abonnerad effekt, utgår en övertrasseringsavgift.

Energi

Energiavgiften bestäms av den förbrukade energin multiplicerat med energipriset som är uppdelad i tre olika säsonger; vinter (december-mars), vår/höst (april, oktober-november) och  sommar (maj-september). Ett riktigt kallt år innebär högre kostnader och ett varmt lägre. Vattenfalls energipris följer variationen för produktionskostnad under året.

En volymrabatt tillämpas på energipriset beroende på energianvändningen. Tillverkande industrier har rätt till avdrag på energipriset för den del av leveransen till fastigheten som enligt Skatteverket är klassad som tillverkande industri. 

Flöde

Flödespremien/-avgiften syftar till att uppmuntra fjärrvärmekunderna till att ha en väl fungerande och effektiv värmeanläggning. I fjärrvärmecentralen växlas värmen över till fastighetens eget radiatorsystem och till beredningen av tappvarmvatten. Genom att kyla fjärrvärmevattnet så bra som möjligt behöver vi inte pumpa runt så mycket vatten i fjärrvärmenätet och energiförlusterna i nätet blir lägre. För att fjärrvärmecentralen ska fungera så bra som möjligt behöver systemet vara rätt injusterat och fungera effektivt. De fastigheter som har ett effektivt värmesystem med god avkylning får tillbaka en premie och de fastigheter med sämre avkylning får betala en avgift på fjärrvärmefakturan. För de allra flesta rör det sig om en minskad/ökad avgift upp till fem procent av den totala fjärrvärmekostnaden.

Vattenfall tjänar inga pengar på flödesavgiften eftersom vi betalar ut lika mycket pengar i flödespremier till kunder med väl fungerande fastigheter som vi får in i flödesavgifter från de som har sämre avkylning. Avgiften är i stället tänkt att uppmuntra våra kunder att sköta om sitt värmesystem och kanske bidra till att en investering i förbättrande åtgärder blir lönsam.

Kontakta gärna Vattenfall för att diskutera hur ert värmesystem fungerar och om det finns möjlighet att med relativt enkla åtgärder utföra förbättringar som kan sänka er eventuella flödesavgift.

Vill du veta hur vi sätter priset? Läs vår prispolicy här.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.