Frågor och svar om fjärrvärmepriset

Här kan du läsa svaren på de vanliga frågor vi får om fjärrvärmepriset och prissättningen på fjärrvärme. 

Det har varit exceptionellt utmanande tider på energi- och bränslemarknaden. Kriget i Ukraina har lett till höga gaspriser på kontinenten, vilket i sin tur har drivit upp elpriserna. Både Ryssland och Ukraina har dessutom varit stora exportörer av biomassa och bortfallet har resulterat i rekordhöga priser. Efterfrågan på alternativa bränslen har drivits upp. Kriget har också försvårat läget inom frakt, med dyra och osäkra leveranser som följd. Det här har gjort att Vattenfall Värmes produktionskostnader har ökat med över 50 procent på ett år. Vi måste agera på det för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

Vi prioriterar att hålla oss till Prisdialogens direktiv att genomföra Prisdialogerna innan 15 september och vi är enligt våra allmänna avtalsvillkor bundna till att prisjustera en gång per år.

Vår prognos är att prisjusteringarna 2025-2026 kommer att vara högre än vad fjärrvärmens prisökningar legat på de senaste åren. Prognoserna för kommande års prisökningar är dock osäker, då vi sett stora förändringar på el-, bränsle- och räntemarknaden det senaste året. Beroende på hur vårt konkurrensutrymme, inflationen och ränteläget utvecklas kan prognosen komma att ändras.

Prisjusteringen för 2024 innebär för ett Nils Holgerssons hus* en ökad kostnad på ca 30 tusen kronor per år (inkl. moms) och för en genomsnittsvilla mellan 2500 till 2900 kronor per år (inkl. moms), det vill säga cirka 240 kronor per månad.

*Nils Holgersson huset är ett typhus framtaget för att enkelt möjliggöra för en prisjämförelse av el-, värme-, VA- och avfallskostnader runtom i landet. Huset är ett litet flerfamiljshus, på en area om totalt 1000 kvm fördelat på 15 lägenheter.

Vi har en värdebaserad prissättningsmodell och utvärderar konkurrenskraften mot alternativet löpande inför varje års prislista men fokuserar även på att priset skall vara långsiktigt hållbart och har nu begränsat genomslaget av de kraftiga rörelserna som sker på elmarknaden. Vår tro är att den höjning vi gör är hållbar, och på en nivå som håller oss fortsatt konkurrenskraftiga även om elpriset skulle gå ner något. Förändras situationen och därmed fjärrvärmens konkurrenskraft så är det möjligt att vi får se över prisnivån igen.

Vattenfalls prismodell består av tre komponenter; energi, effekt och flöde. Alla kunder har olika förutsättningar vilket gör att en prisjustering på respektive priskomponent påverkar alla kunder olika. Det skulle vara för omfattande att publicera prisjusteringar för alla komponenter och kunder.

Vattenfall Värme lyder under Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) som ställer vissa krav på oss som leverantör. Bland annat är vi skyldiga att upplysa våra kunder om att de har rätt att förhandla och säga upp sitt avtal om vi ändrar villkoren i vårt avtal. Enligt fjärrvärmelagen har du rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från Vattenfalls prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller med samma regelverk för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan alltså inte ge en kund ett pris medan andra kunder med samma förutsättningar får ett annat pris. Vi har två kundkategorier: företagskunder och privatkunder. Vattenfall särbehandlar inte vissa kunder.

Nej, vår leverans kommer inte att påverkas. Leveranssäkerheten är en av de saker som vi är mest stolta över när det gäller vår produkt. Tryggheten och stabiliteten i en hållbar och behaglig uppvärmning året om, som dessutom är näst intill underhållsfri.

Om effektpris Spetsig

För att avgöra vilket effektpris man som kund hamnar på, räknas ett nyckeltal för energi-effektförhållande ut för varje kund. Förhållandet räknas för ett brutet år, 1 maj till 31 april, där energi i form av årsförbrukning MWh delas med kW för maximal timmedeleffekt. Ett lågt energi-effektförhållande indikerar alltså hög effektförbrukning i förhållande till den totala energiförbrukningen. Den maximala timmedeleffekten räknas som medelvärdet av de tre högsta uppmätta timmedeleffekterna.

Kunder med ett energi-effektförhållande under 1,2 kommer att debiteras enligt effektpris Spetsig och kunder med ett energi-effektförhållande över 1,2 kommer att debiteras enligt effektpris Standard för respektive ort. Företagskunder kan komma åt sin årsförbrukning och timdata via kundportalen Heat Business Portal. Vilket effektpris som är aktuellt för respektive kund och deras fastigheter kommer att kommuniceras i samband med prisbrevet, då även rekommenderad effekt och eventuell volymrabatt specificeras.

Priset på effektpris Spetsig kommer vara cirka 15-25% högre än effektpris Standard under 2024 beroende på ort. Till 2025 prognosticerar vi att priset på effektpris Spetsig kommer att vara ca 30% högre än effektpris standard.

Genom att ha en jämn förbrukning över året som undviker kraftiga toppar i effektanvändning kan man som kund påverka för att få effektpris Standard under kommande år. För fastighetskunder kan exempel på detta vara att undvika att vädra ut all värme för att sedan dra på uppvärmning på max. För vissa kunder kan detta vara svårare om man av naturen har en spetsig och effektintensiv användning av fjärrvärme, exempelvis om man är en biltvätt som använder mycket stora volymer varmvatten från en minut till en annan.

Under det första året för effektpris Spetsig, kommer Vattenfall att göra undantag för kunder som anpassar sin förbrukning och därmed sänker sina effekttoppar i förhållande till sin totala energiförbrukning. I maj 2024 kommer vi att göra en uppföljning för att bedöma utfallet. Om man förändrat sitt uttagsmönster så återgår man till effektpris Standard till 2025, men även för 2024, och den högre kostnad som man debiterats för 2024 återbetalas.

Prissättningen av effektpris Spetsig utgår ifrån samma kriterier som övriga prissättningen och beräknas genom en jämförelse av livscykelkostnader för alternativet, där en lösning med 100% fjärrvärme ska hamna i paritet med alternativets livscykelkostnader, men där även de värden som uppstår vid spetsigt effektanvändande (såsom exempelvis spets och redundans) tas i beaktning i prissättningen.

Vad är effektpris Spetsig?

Varför införs effektpris Spetsig och vad innebär det för dig som fjärrvärmekund? I videon förklarar vår prisexpert vad som påverkar vilket effektpris ni har och vad du som kund kan påverka.