Vattenfall Services lyser upp Trelleborgs gator

Med Vattenfall Services som totalentreprenör har Trelleborgs kommun påbörjat ett omfattande projekt med att byta ut och modernisera hela det kommunala belysningsnätet. Förutom krav på energieffektivitet och smart, hållbar teknik har kommunen även haft estetiska önskemål gällande armaturen.

Under energikrisen 2020 började Trelleborgs kommun undersöka hur man skulle kunna göra kostnadsbesparingar genom att minska energianvändningen. Den befintliga belysningsinfrastrukturen bestod av föråldrad teknik utan möjlighet att minska energiförbrukningen ytterligare. Det enda alternativet var att ersätta hela belysningsbeståndet med moderna LED-armaturer.

Att byta ut kommunens belysningsinfrastruktur är en omfattande process som kräver noggrann planering. Utöver nya LED-armaturer som ersätter de gamla gatlamporna, byts även uttjänta fundament, stolpar och stolpinsatser ut. Sammanlagt handlade det om cirka 9 200 belysningspunkter längs gång- och cykelbanor, villagator och landsvägar men även i tunnlar och dekorativ belysning i parker exempelvis.

Trelleborgs kommun fattade beslutet att genomföra arbetet som en totalentreprenad.

– Det blev en omständlig upphandling eftersom det visade sig att många anbudsgivare saknade erfarenhet av totalentreprenader. Vi ställde initialt väldigt höga krav, vilket resulterade i att upphandlingen behövde göras om några gånger. I slutändan var det Vattenfall Services som bäst uppfyllde våra högt ställda krav, säger Jimmy Bengtsson, belysningsingenjör på Trelleborgs kommun.

En omfattande totalentreprenad

Eftersom det rör sig om en totalentreprenad ligger ansvaret för både projektering och utförande hos Vattenfall Services. Dokumentationen är omfattande där bland annat samtliga 9 200 stolpar med fundament fotograferas såväl före som efter utbytet – allt för att säkerställa en korrekt och säker installation.

– Vi har därefter granskat fotografierna och identifierat de stolpar och fundament som på grund av skador och slitage är i akut behov av utbyte, berättar Jimmie Arvidsson, projektledare på Vattenfall Services Belysning.

Parallellt med inventeringen har projekteringsfasen pågått med bland annat noggranna beräkningar av ljusflöden och övervägande kring stolp- och armaturtyper för att säkerställa den bästa möjliga ljusnivån längs kommunens vägar. I upphandlingsfasen ingick sex olika vägprofiler med specificerade vägbredder, hastigheter, stolphöjder och stolpavstånd. Det visade sig snart att dessa profiler inte täckte hela behovet, och antalet profiler har nu utökats till 16 för att bättre passa de olika vägförhållandena.

– Vår projekteringsavdelning jobbade intensivt från augusti ända in i december, då vi äntligen kunde påbörja materialbeställningarna. Så snart armaturerna började levereras drog vi igång arbetet för fullt med att byta ut armaturerna, berättar Jimmie Arvidsson vidare.