LED-belysning förbättrar trafiksäkerheten till Sälenfjällen

Den trafikfarliga och tidvis hårt trafikerade sträckan Östra Tandö-Bu på riksväg 66 mellan Malung och Sälen har fått en ordentlig upprustning. En bredare och rakare väg i kombination med en helt ny vägbelysning ska höja såväl trafiksäkerhet som framkomlighet – till glädje för alla besökare på väg till turistanläggningarna i Sälenfjällen.

I höstas slutförde Trafikverket en omfattande upprustning av den tidigare olycksdrabbade sträckan mellan Östra Tandö och Bu. Det 4,5 kilometer långa vägavsnittet, som under vintersäsongen trafikeras av upp till 9 000 bilar per dygn, genomgick en förvandling från smal och farlig till bred, rak och säker.

För Vattenfall Services blev installationen av LED-belysningen ett av deras hittills mest omfattande totalentreprenadsprojekt. Catharina Fernandes, projekteringsledare för utomhusbelysning på Vattenfall Services, berättar om deras engagemang i projektet:

– Vi har varit involverade i varje steg, från att projektera och utföra installationen till att koppla in belysningen. Det innebar att vi tog hand om allt från ritningar och materialbeställningar till montering av stolpar och installation av armatur i såväl stolpar som tunnelväggar.

blobid0.png

Ljusmakeover med hänsyn till djur och natur

Längs vägen finns flera olika fastighetsägare – Trafikverket, Malungs kommun, Sälen kommun samt en vägförening – vilken ställde krav på planering, samordning och kommunikation för att jämka samman allas önskemål och viljor.

– Att hålla alla nöjda och samtidigt uppfylla kraven från olika ägare är alltid en utmaning. Men genom en noggrann undersökning av behoven och tidig kommunikation har vi lyckats skapa en lösning som jag upplever att alla är nöjda med, menar Catharina Fernandes.

Med 250 nya LED-belysningsstolpar, hälften av dem anpassade till Trafikverkets krav, fick vägsträckan en ordentlig ljusmakeover. Av miljöskäl har den nya belysningen integrerad nattsänkning som är anpassad efter platsens trafikkomplexitet. Beroende på tid på dygnet så dimrar belysningen ner till 40–60 procent.

– Förutom energieffektivisering är hänsyn till djur och natur viktigt och vi jobbar alltid med att minimera påverkan på omgivningen. I det här projektet undvek vi exempelvis att placera belysningspunkter intill vattendrag där det fanns grodor. Det är också viktigt att armaturerna inte skickar ljus utanför vägbanan som orsakar onödig ljusförorening, utan säkerställer ljus där vi behöver det, förklarar Catharina Fernandes.

Smartare stolpkonstruktioner

Rekommendationer för materialval lyfts vanligtvis tidigt i projekteringen för att vara transparant och involvera uppdragsgivaren i viktiga beslut. När det gäller belysningsstolparna valde Vattenfall Services den här gången en relativt ny typ av stolpe på marknaden, som är tillverkade av magnelis-plåt och har ett bra korrosionsmotstånd. Den står även emot ammoniak och tar inte lika mycket skada av eventuella hundbesök. Av den anledningen behöver stolparna inte heller rotlackeras, vilket innebär en miljöbesparing.

Stolpvalet medför även en annan fördel; tack vare utformning och konstruktion har stolpluckorna mer utrymme på insidan, vilket underlättar och snabbar på installationen av kablar och stolpinsatser.

blobid1.png

Tidig medverkan och öppen dialog

Projektet, som startade 2020 och avslutades med slutbesiktning nu i höstas, har varit ett framgångsrikt samarbete mellan de inblandade parterna. Vattenfall Services entreprenad för belysningen har utförts på uppdrag av infrastrukturföretaget Entry, ett samarbete som Catharina Fernandes lyfter fram som en positiv erfarenhet. Hon understryker vikten av tidig kommunikation och samverkan för att undvika problem och göra projekten kostnadseffektiva.

– Vi har fått möjligheten att vara med hela vägen i projektet och i ett tidigt skede kunnat bidra med vår kunskap. Genom att vara med från början och att hålla en öppen dialog mellan alla parter är avgörande för att undvika att problem uppstår senare i processen, avslutar Catharina Fernandes.

 

Vill du veta mer?

I Trafikverkets film kan du se hur vägen såg ut före och efter arbetet

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja