Biologisk mångfald säkras i Ängsö vid ombyggnation av ledningar

Genom ett gediget förarbete med stort fokus på miljö och natur vid byggnation av ledningar i Ängsö bevaras den biologiska mångfalden i området. Vattenfall Services bidrar med experthjälp till tillståndsarbetet och miljökonsekvensanalyserna.

Två mil sydost om Västerås finns det vackra natur- och friluftsområdet Ängsö. Här hittar man vandringsleder och ett stort odlingslandskap med blommande slåtterängar, beteshagar och hamlade träd. Dessutom bjuder området på ett stort antal växtarter och är en populär boplats för många olika fåglar.

Växt- och djurliv måste bevaras

Efter att boende på ön hade upplevt frekventa strömavbrott beslutade man under sommaren 2020 att vädersäkra stora delar av ledningarna i området genom att ersätta luftledningsnätet med kabelnät i mark.

Området är ett så kallat Natura 2000 – område vilket betyder att det är en del i ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden, vars syfte är att öka möjligheterna att bevara Europas växt-och djurliv för framtida generationer. När Vattenfall Services fick i uppdrag av Vinnergi att ansvara för GIS-analyser och miljötillstånd efterfrågades stor kompetens för att arbeta med denna typ av känsliga områden.

– Eftersom vi inte får störa fåglar som häckar eller växtarter som är skyddade enligt olika lagar så tar tillståndsprocessen längre tid än lokalnätsprojekt av denna skala normalt sett tar. De olika stegen mellan det initiala tekniska förslaget och vad som skulle tillåtas i praktiken har fått stötas och blötas många gånger för att ta hänsyn till bland annat havsörnar, ekar, fladdermöss, värdefull ängs- och betesmark samt orkidéer, säger Katarina Nilsson Lannerstedt, miljökonsult på Vattenfall Services.

imageurujj.png

Stor hjälp av geografiska informationssystem, GIS

Läget är alltid av stor betydelse när man bygger om eller bygger nya ledningar. Därför används ofta geografiska informationssystem GIS där man inhämtar, analyserar och visualiserar information som är kopplad till en plats.

Under tillståndsprocessen kunde öppen geodata från exempelvis Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Artportalen, på ett smidigt sätt, kompletteras med ny information från fältinventeringar och information som framkom under samrådsprocessen.

– På så sätt kan all fauna, flora och kulturhistoriska objekt samt även naturvärden som allmänheten pekar ut visualiseras och vi kan göra en mer informerad och faktabaserad bedömning av olika alternativ och möjliga konsekvenser som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen till beslutsmyndigheten. Efter att vi samlat in all denna information såg vi till exempel att det initiala tekniska förslaget behövde ses över på en liten delsträcka eftersom kabeln då gick nära en sträcka med värdefulla äppelträd, så då var det bara att åka ut i fält igen och kolla närmare på det, berättar Katarina.

Bild2.jpg

Lokalnätet förbättras och ökar driftsäkerheten

När tillståndsansökan är färdigställd och godkänd påbörjas arbetet med att bygga om ledningarna. Det befintliga luftledningsnätet byggdes på 60- och 70-talet och har därmed uppfyllt sin tekniska livslängd. Luftledningarna ska ersättas med kabelnät i mark för att vädersäkra elnätet och därmed kommer säker och tillförlitlig el kunna levereras till  invånarna och verksamheterna i området.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja