När du tecknar elavtal hos oss kan du välja att din el ska komma från vattenkraft.

Att välja 100 % vattenkraft

Inom många verksamheter blir det allt viktigare att göra något för klimatet. Genom att teckna rätt avtal har du tagit ett viktigt steg på vägen. Att välja energi som produceras fossilfritt är ett sätt för din verksamhet att möta dina intressenters förväntningar.

Verksamheter som har valt 100 % vattenkraft har möjlighet att använda en bild om detta på sina webbplatser och länka bilden till den här sidan. Detta visar att verksamheten har gjort ett aktivt val av fossilfri el och att de är med på resan mot ett fossilfritt liv inom en generation.

Inget elbolag kan garantera att du får just vattenkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just vattenkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft utnyttjar lägesenergin i vattendragens höjdskillnader. När vattnet faller från en högre nivå till en lägre passerar det en turbin som är kopplad till en generator. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fallhöjden och vattenmängden. Ju större fallhöjd och vattenmängd desto mer vattenenergi kan vi få ut. Därför finns den mesta vattenkraften i de norrländska älvarna.

Vattenkraft är en av de få förnybara energikällor som kan regleras. Det innebär att vi kan lagra vatten i magasinet när vi inte behöver så mycket energi, för att sedan släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver energi. Det innebär till exempel att när det blåser och vi har mycket vindkraft, kan vi spara vatten i magasinen. När det är vindstilla kan vi släppa på vattnet vi sparade när det blåste och därmed ha en jämn nivå av energiproduktion i landet.

I Sverige finns nästan 2 000 vattenkraftverk och tillsammans står de för ungefär 45 procent av Sveriges elproduktion.

Fördelar med vattenkraft

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • Vattnet kommer inte ta slut, vattenkraft är därför en förnybar energikälla
  • Vatten är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja
  • I drift ger vattenkraftverket inga restprodukter som behöver tas om hand
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov

Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenkraft räknas som en av de förnybara energikällorna, eftersom vattnet inte kommer ta slut. Det ger heller inga utsläpp under drift. Däremot innebär byggnation av ett vattenkraftverk ett ingrepp i naturen och påverkar flora och fauna negativt. Ny teknik hjälper dock till att minska påverkan. Till exempel finns nu fisktrappor vid en del vattenkraftverk, så att fisken kan vandra sin naturliga väg för parning och lek, utan att påverkas av vattenkraftverket.

Läs mer om Vattenfalls miljöansvar.

Väljer du elavtal med vattenkraft produceras elen i något av Vattenfalls svenska kraftverk.

Elavtal för företag