Hållbarhetsredovisning

Att bedriva ett lyckat hållbarhetsarbete kräver systematiskt arbete från hela organisationen. Nu kräver även lagen att företag gör en hållbarhetsredovisning regelbundet. Detta arbete ger mycket tillbaka, inte bara i form av en bättre miljö utan också en mer ekonomiskt lönsam affär.

Vad är hållbar utveckling?

Det finns olika definitioner av hållbar utveckling, men de flesta syftar på samma sak – ansvar för ekonomi, miljö och människor. Hållbarhetsarbete för företag kan inom miljöområdet exempelvis handla om att minska sin resursanvändning eller utsläpp av miljöskadliga ämnen. Social hållbarhet kan handla om att motverka korruption och diskriminering eller att stärka de mänskliga rättigheterna. Förutom ansvaret för samhället blir hållbarhet allt viktigare för företags konkurrenskraft.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att redovisa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor inom ekonomi, miljö och socialt ansvar. Syftet är att ge en balanserad bild av verksamhetens hållbarhetsarbete. Därför ska både positiva aspekter och utmaningar ingå.

Vad innebär det att hållbarhetsrapportera?

Innehållet i en hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Men generellt ingår bland annat företagets processer för att arbeta hållbart, praktiska förbättringsåtgärder och uppnådda resultat, samt hur arbetet passar in i affärsmodellen. En viktig aspekt är att vara ärlig – de uppgifter som tas fram måste tåla granskning av intressenter.


Även negativ information ska finnas med, som eventuella risker eller områden där företaget misslyckats att nå uppsatta mål. Arbetar ni inte med ett område, motivera varför. Detta ger ökat förtroende från era intressenter samtidigt som det medför kunskap om företagets svagheter, vilket förhoppningsvis leder till förbättringar, bättre beslut och färre risker.

Lagen om hållbarhetsredovisning

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är ett krav för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag samt offentliga verksamheter.

hållbarhetsarbete ger många nyttor

Hållbarhetsredovisningen ska dock inte ses som endast ett krav. För med ett kontinuerligt hållbarhetsarbete kommer många fördelar. Vissa företag som inte behöver hållbarhetsredovisa gör det frivilligt eftersom det dels ger många värdefulla insikter, dels även affärsnyttor. Några exempel är:

  • Stärkt varumärke. CSR (Corporate Social Responsibility) är en viktig faktor för positionering och ger en konkurrensfördel på marknaden samt vid rekrytering.
  • Lägre kostnader. Hållbarhetsarbete leder oftast till minskad förbrukning av vatten, energi och råvaror samt effektivare transportlösningar och återvinning.
  • Mer innovativa produkter och tjänster. Med krav på hållbarhet finns möjlighet att utveckla mer attraktiva produkter med exempelvis längre livslängd och nya material.
  • Nya affärer. I dag värderas transparens högt, både hos kunder och intressenter som alltmer förväntar sig att ett seriöst företag rapporterar hur de arbetar med hållbarhet. Detta öppnar möjligheter för bland annat ökad försäljning och finansiering.

Ladda ner vår guide

Att lyckas med hållbarhetsarbetet innebär olika moment som behöver förankras i hela organisationen. I vår guide kan du läsa om hur du ska göra steg för steg.