Fjärrvärme - ett bra val för miljön

Miljön påverkas av all energiproduktion och ibland även klimatet. Därför har det betydelse vilka energival vi gör. Det finns också mycket vi som energiproducenter kan göra för att minska påverkan på miljö och klimat.

Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När vi sedan bytte ut fossila bränslen mot förnybara och började använda spillvärme från lokala industrier minskade utsläppen ytterligare. Det har faktiskt minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier. Och arbetet fortsätter.

Smart uppvärmning

Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet till kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter pumpas ut som varmvatten igen. Smart och hållbart.

Våra värmeverk

På Vattenfalls värmeanläggningar använder vi till största delen förnybart bränsle. Det är till exempel rester från skogsavverkning, träavfall från papper- eller träindustrin. Vi tar också till vara på överskottsvärme från lokala industrier, till exempel fryslager och  datahallar.

I Uppsala använder vi även avfall från hushåll, företag och andra verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att använda något som annars bara skulle gå till spillo och en viktig del i ett cirkulärt kretslopp. Tack vare en mycket avancerad och effektiv reningsprocess blir utsläppen mycket lägre än att deponera, det vill säga lägga avfallet på hög. Sverige deponerar mindre än en procent av vårt avfall tack vare detta.

Fjärrvärme och avfall

Det övergripande målet är att minska mängden avfall i samhället. Det gör vi i första hand genom att konsumera mindre. Det vi väl köper ska vi försöka återanvända så mycket som möjligt. När sakerna inte går att återanvända mer ska vi till vara materialet genom att källsortera. Materialet kan då användas för att tillverka nya produkter.

Nästa steg är att ta till vara energin i sakerna. Det innebär att man förbränner det material som inte längre kan återvinnas och använder energin till att göra el och fjärrvärme. Den värme och el som produceras på det här sättet motsvarar elförbrukningen för ca 600 000 lägenheter och uppvärmningen av cirka 1 miljon lägenheter.

Fjärrvärme och avfallsimport

Vi i Sverige är bra på att sortera och återvinna vårt avfall. I Europa ser det på många håll helt annorlunda ut. De flesta andra länder i Europa har ännu inte så väl fungerande system för att ta hand om sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Varje år deponeras därför ca 140 miljoner ton avfall. Det ger ökade utsläpp. Därför betalar flera europiska länder, bland annat Storbritannien, Sverige för att ta hand om en del av deras avfall och använda det för att producera el och värme.

Avfallstrappan

Deponering ska alltid vara sista valet när det gäller avfallshantering, något som EU:s medlemsländer har enats om. Därför har de antagit den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan som den också kallas.

 1. Förebygga
  Bäst är att undvika avfall helt och hållet genom förebyggande åtgärder. Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor. 
 2. Återanvända
  Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att laga, skänka eller sälja det som vi inte har behov av längre.
 3. Materialåtervinna
  När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Tidningspapper, till exempel, blir nya tidningar. Andra exempel på återvinning kan även vara kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.
 4. Energiåtervinna
  Om avfallet inte kan återvinnas på något annat sätt är det bäst att återvinna energi ur restavfallet genom förbränning – som ger fjärrvärme och el.
 5. Deponera
  Det sista steget är att deponera det som inte kan användas på något annat sätt, till exempel gips och klinkers. Deponi ska så långt som möjligt undvikas eftersom det deponerade avfallet försämrar både miljö och klimat. 

Certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kundinsyn

På Vattenfall Värme arbetar vi systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor, samt med energieffektivisering. Det gör vi med stöd av vårt integrerade ledningssystem. Det innebär bl.a. att vi sätter mål och genomför ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Vårt arbete inom arbetsmiljö, miljö och energi är också externt granskat, genom att vi är certifierade enligt OHSAS 18001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö) och ISO 50001 (energiledning). Den verksamhet som ingår i våra miljö- och arbetsmiljöcertifikat är produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga samt produktion av el, inom våra anläggningsområden i Uppsala, Drefviken, Nyköping, Motala och Vänersborg samt staber. Vår verksamhet inom Uppsalas anläggningsområde, dvs Uppsala, Knivsta och Storvreta, ingår i vårt ISO 50001 certifikat. Vi var det första energibolaget i Sverige med ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001.

Våra anläggningar på Gotland och i Stenungsund, är på väg att integreras i vårt ledningssystem, men ingår ännu inte i vårt miljöcertifikat. 


Vill du se just din orts miljörapport?

Besök våra ortssidor för mer information om anläggningarnas miljöpåverkan

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.