Frågor och svar om den nya prismodellen

Den 1 januari 2016 införde vi en ny prismodell för företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Modellen speglar på ett mer rättvist sätt varje fastighets del av den totala produktionskostnaden. Här kan du läsa om varför vi har infört en ny modell och vad det innebär för dig och din verksamhet.

Den nya prismodellen består av tre delar: effekt, energi och flöde.

Effektdelen utgår från din fastighets värmebehov när det är som störst, dvs. fastighetens maximala effektbehov.

Energidelen baserar sig på din energianvändning och är indelad i tre säsonger med olika priser.

Flödesdelen syftar till att skapa incitament för effektivare värmecentraler och bättre värmeutnyttjande.

Den nya prismodellen gäller företag, organisationer och bostadsrättsföreningar, som till exempel kontor, industrier och flerfamiljshus

Gå in på Mina sidor och titta på din effekt- och energianvändning. Har du några få effekttoppar under året kan du sannolikt räkna med en prisjustering uppåt. Har du ett jämnare uttag spritt över året lutar det mer åt en ganska oförändrad kostnadsbild med kanske en marginell höjning, eller till och med en sänkning.

Hösten 2016 får du en prognos från oss på hur ditt pris kommer att påverkas. Du får då en skriftlig information med en prognos, och du har också möjlighet att prata med kundservice eller någon av våra säljare.

Den nya prismodellen påverkar våra kunder på olika sätt. Vissa får en kostnadssänkning medan den innebär en förhöjd kostnad för andra. Exakt hur ditt företag eller förening påverkas beror på hur er energianvändning och ert effektuttag ser ut. Generellt gäller att ett företag eller en förening med höga effektuttag vid enstaka tillfällen men låg total energianvändning över året kan få en högre kostnad, medan den som har en jämn energianvändning inte påverkas alls eller får en lägre kostnad. För Vattenfall är den nya prismodellen intäktsneutral.

Du minskar dina effekttoppar genom att minska energiförbrukningen. På Mina sidor kan du se dina effektuttag och vid vilken tidpunkt och temperatur de inföll. Fundera sedan på om du kan göra något vid liknande tidpunkter för att begränsa den tillfälliga energiåtgången. Det kan till exempel handla om att inte starta alla maskiner samtidigt, eller att genomföra energibesparande åtgärder, som att tilläggsisolera.  

Vi införde en ny prismodell för att den på ett mer rättvist sätt ska spegla varje fastighets del av den totala produktionskostnaden. Detta gynnar dig som vill energieffektivisera och även miljön. Prismodellen är intäktsneutral för Vattenfall, vilket innebär att vi inte höjer priserna utan fördelar kostnaderna mer rättvist.

Den nya prismodellen ger dig fler möjligheter att energieffektivisera. Med en jämnare användning av fjärrvärmesystemet utan extrema effekttoppar minskar de negativa miljöeffekterna.

Den nya prismodellen är mer kostnadsriktig än den förra modellen. Effekt kostar. Ju mer effekt som efterfrågas desto större kapacitet krävs det av fjärrvärmesystemet, framför allt i produktionen.
Enskilda anläggningars effektanvändning är ett mått på vilken kapacitet de nyttjar i fjärrvärmesystemet. Tidigare har vi (med undantag för Vänersborg) inte tagit betalat för effekt utan bara för energi. Även de så kallade "fasta" priskomponenterna har varit baserade på energi. Det har gjort att fastigheter med samma energiförbrukning men väldigt olika effektanvändning hittills kunnat betala lika. Numer återspeglas det i priset.

 

Flödet är ett mått på hur mycket inkommande fjärrvärmevatten som går åt till att producera en megawattimme värme. Flödet visar anläggningens effektivitet. Vi mäter flödet i våra kunders fjärrvärmecentraler under perioden oktober till april. Vi räknar sedan ut ett medelvärde och de kunder som har ett lägre flöde än medelvärdet får pengar tillbaka i form av en premie. Har kunden ett högre flöde än medelvärdet får kunden istället betala en avgift. Syftet med flödesjusteringen är att på sikt få ut mer värme ur vårt gemensamma fjärrvärmesystem.

Vi har delat in året i tre säsonger (vinter: december till mars, vår/höst: april, oktober och november samt sommar: maj till september) med olika priser, så att priserna bättre följer våra produktionskostnader. Vi har ett lägre pris när värmen är billig att producera, och ett högre pris när värmen är dyrare att producera.

På sommaren har vi ett överskott av bränsle och behöver då bara elda i våra pannor som drivs av billigare bränsle. På vintern behöver vi elda alla våra pannor, och då även med dyrare bränsle.