Prispolicy fjärrvärme företag

Vår prissättning är värdebaserad. Den är en avvägning mellan två kriterier:

  1. Konkurrenskraftigt. Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: enkelhet, säkerhet och hållbarhet.
  2. Långsiktighet. Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

 

Dessutom applicerar vi följande principer:

  • Likabehandling. Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.
  • Transparens. Alla våra kunder och andra intressenter har tillgång till information om principer och priser för fjärrvärmeleverans. Informationen visas på Vattenfalls hemsida.

Konkurrenskraftigt pris – så räknar vi

Vi jämför livscykelkostnaden för vår fjärrvärme med livscykelkostnaden för andra uppvärmningsalternativ. För att vi ska leva upp till konkurrenskraftigt pris ska livscykelkostnaden vara i samma härad beaktat de mervärden som fjärrvärmen har – enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Nedan redogör vi för de antaganden vi använt vid jämförelsen med bergvärme för 2018:

Parameter Antagande
Investeringskostnad 18 000 kr/kW
Inflation 2% (baserad på Konjunkturinstitutets Konsument-Pris-Index prognos)
Kalkylränta (WACC) 3% och 6%
Beräkningsmetod Nuvärde
Elpriser Fast 5-års kontrakt från Vattenfall, därefter inflation
Elnätspriser Oförändrat under innevarande reglerperiod 2020-2023, därefter inflation.
Livslängd bergvärmepump 25 år. Under denna tid kommer det sannolikt krävas ett större byte och/eller reparation av utrustningen. Vi har uppskattat kostnaden för detta till: 100 KSEK för ”Lokal” och 50 KSEK för ”Flerbostadshus”.
Verkningsgrad värmepump (COP) 3.1
Drift- och Underhållskostnad 1.5% (av investeringskostnaden). Kostnaden avser löpande drift- och underhållsmaterial och arbete.
Fjärrvärmepris Enligt prisutveckling kommunicerat i Prisdialogen för respektive ort, därefter Vattenfalls långsiktiga scenario. Se nedan för detaljer.

 

Långsiktighet – prisutveckling, vår prognos

I dagsläget gör vi följande bedömning av hur våra fjärrvärmepriser kommer att utvecklas de kommande åren. Denna prognos kan komma att ändras.

  2020 2021 2022 Årlig förändring bortom 2022
Uppsala 1,00% 1,25-1,75% 1,25-1,75% 1,25-1,75%
Knivsta 0,50% 1,00-1,50% 1,00-1,50% 1,00-1,50%
Storvreta 0,50% 1,00-1,50%  1,00-1,50%  1,00-1,50% 
Drefviken -0,10% 0,25-0,50% 0,25-0,75% 0,25-1,00%
Gustavsberg 0,30% 0,30-0,70% 0,50-1,00% 0,50-1,00%
Nyköping 1,25% 1,25-1,75% 1,25-1,75% 1,25-1,75%
Motala/Askersund 1,00% 1,00-1,50% 1,00-1,50% 1,00-1,50%
Vänersborg 1,00% 1,25-1,75% 1,25-1,75% 1,25-1,75%

 

Prisändringar

Vid prisändringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer:

  • Prisändringar genomförs normalt bara en gång per år och då vid årsskiften. Vattenfall skall vid prisändringar ta hänsyn till kundernas planeringshorisont och budgetprocess.
  • Prisändringar ska aldrig ske retroaktivt.
  • Vattenfall skall avisera kunderna skriftligt om den planerade förändringen med en motivering minst två månader innan ändringen avses träda i kraft.

 

Vill du veta mer? Här hittar du hela vår prispolicy för fjärrvärme.