Klimatneutral Värme

För att få en fossilfri värmeleverans erbjuder vi Klimatneutral Värme. Då allokeras biobränsle för värmen som produceras för dig.

Tillägg för 8 kr/MWh

Debitering
Priserna är exklusive moms. Fakturering sker månadsvis och detta ses som ett tillägg till ditt fjärrvärmepris.


Produktblad Klimatneutral Värme


Kontakta oss vid intresse

Gold standard

I produkterna Klimatneutral Värme- och Kyla, tar vi förutom eventuella utsläpp i produktionen, även hänsyn till de utsläpp som genereras i samband med förädling och transport av bränslet till värmeproduktionen, samt livscykelutsläpp för elproduktionen till kylmaskinerna. Som kompensation för dessa utsläpp har vi valt att använda Gold Standard som gör att din leverans blir klimatneutral.

Miljöbyggnadscertifiering

De flesta fastigheter som har fjärrvärme eller fjärrkyla från Vattenfall uppnår vanligtvis basnivåerna i de olika miljöcertifieringarna för fastigheter. Exempelvis når de flesta nivå Silver i Miljöbyggnad 3.0 med Vattenfalls ordinarie fjärrvärmeleverans. Dock kan de relativa andelarna värme och el (eller kyla och el) samt vilket ursprung den köpta elen har påverka nivån. Om en specifik fastighet uppnår en viss nivå av Miljöbyggnad bedöms därför för varje enskild fastighet.

Tilläggsprodukten Klimatneutral Värme eller Klimatneutral Kyla passar dig som har en fastighet där ordinarie fjärrvärme- eller kylaleverans i kombination med övrig energi inte räcker för önskad nivå av miljöcertifiering. Här kan de klimatneutrala produkterna hjälpa dig.

Om du önskar uppnå nivå Guld i Miljöbyggnad så kan vi hjälpa dig med det, eftersom vi förutom klimatneutral värme- och kyla även kan erbjuda solceller för egenproduktion av el, samt ursprungsmärkt el. Tilläggsprodukterna passar även dig som har högt ställda klimatmål och ser att det är viktigt att vara klimatneutral.

Hållbarhetsredovisning

Med Klimatneutral Värme blir din värmeleverans klimatneutral vilket du kan uppge i din hållbarhets- och årsredovisning.

Med ditt val av Klimatneutral Värme är du en aktiv del av resan mot ett fossilfritt liv.

Denna tjänst passar dig som önskar:

Högre miljöcertifiering
Högre miljöcertifiering
Klimatneutral levernas
Klimatneutral levernas
Följa mijlöfördelarna
Följa mijlöfördelarna