Miljö och klimat påverkas av våra energival och alla behöver vi energi. Vi vill ha ljus och värme när det behövs och ibland även kyla.

Fjärrvärme - ett bra val för miljön

Miljön påverkas av all energiproduktion och ibland även klimatet. Därför har det betydelse vilka energival vi gör. Det finns också mycket vi som energiproducenter kan göra för att minska påverkan på miljö och klimat.

 

Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och genom återvunnen energi från spillvärme minskade utsläppen ytterligare. Återvinning av spillvärme med mera minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier.

Smart uppvärmning

Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet till kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter pumpas ut som varmvatten igen.

Våra värmeverk

Mycket av bränslet på våra verk består av rester från skogsavverkning, träavfall från papper- eller träindustrin så många av Vattenfalls fjärrvärmeverk är koldioxidneutrala. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar.
Majoriteten av värmeverken är helt koldioxidneutrala. På Vattenfalls värmeanläggningar använder vi till största delen förnybart bränsle.

Avfallshantering

Under 2015 gick cirka 2,3 miljoner ton av de svenska hushållens avfall till energiåtervinning. Därutöver gick också cirka 3,5 miljoner ton övrigt avfall, främst industriavfall, till energiåtervinning.

Generellt är målet är att minska mängden avfall vilket främst ska se genom återanvändning eller återvinning. Av det material som inte går att återanvända eller återvinna framställs fjärrvärme.

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur avfallet. Genom att förbränna avfall minskar vi koldioxidutsläppen och användningen av primärenergi*. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.
*Primärenergi kommer från energikällor som exempelvis råolja och stenkol.

Energiåtervinning

Det finns två sätt att återvinna avfall. Det ena är att återvinna materialet, genom att källsortera och att i stor grad välja återvinningsbara produkter. Materialåtervinning är en tillgång för nyproduktion och sparar på både miljö och naturtillgångar. Det andra att återvinna energin. Att återvinna energin innebär att man i ett värmeverk förbränner det avfall som inte kan materialåtervinnas, och tar vara på energin ur det. På så sätt kan vi få ut el och fjärrvärme ur något som annars bara skulle gå till spillo. De sätt som vi idag kan minska mängden avfall på är först genom att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna materialen. När allt det är gjort återstår ett så kallat restavfall som inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas. Det kan bestå av till exempel kasserat trä, till exempel trälister, snickerier och träkonstruktioner, använda hygienprodukter och plaster som inte går att materialåtervinna fler gånger.

Där kommer energiåtervinning in och är ytterligare ett steg att återvinna avfall genom att ta tillvara restavfallets energi och fasa ut vissa ämnen ur kretsloppet. Energiåtervinning är en viktig anledning till att Sverige deponerar mindre än en procent av vårt avfall och att vi är i mindre behov av kol och olja än i många andra europeiska länder.

Den värme och el som produceras genom energiåtervinning motsvarar elförbrukningen för ca 600 000 lägenheter och uppvärmningen av cirka 1 miljon lägenheter.

Avfallsimport

Vi i Sverige är bra på att sortera och återvinna vårt avfall. I Europa ser det på många håll helt annorlunda ut. De flesta andra länder i Europa har ännu inte så väl fungerande system för att ta hand om sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Varje år deponeras ca 140 miljoner ton avfall. Detta har konsekvenser för miljön i form av ökad klimatpåverkan och miljögifter. Deponering ska alltid vara sistahandsvalet när det gäller avfallshantering, något som EU:s medlemsländer har enats om. Därför har de antagit den så kallade avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan.

Avfallstrappan

 1. Förebygga
  Bäst är att undvika avfall helt och hållet genom förebyggande åtgärder. Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor. 
 2. Återanvända
  Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att laga, skänka eller sälja det som vi inte har behov av längre.
 3. Materialåtervinna
  När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Tidningspapper, till exempel, blir nya tidningar. Andra exempel på återvinning kan även vara kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.
 4. Energiåtervinna
  Om avfallet inte kan återvinnas på något annat sätt är det bäst att återvinna energi ur restavfallet genom förbränning – som ger fjärrvärme och el.
 5. Deponera
  Det sista steget är att deponera det som inte kan användas på något annat sätt, till exempel gips och klinkers. Deponi ska så långt som möjligt undvikas eftersom det deponerade avfallet försämrar både miljö och klimat. 

Eftersom vi i Sverige har effektiva kraftvärmeverk som på ett miljöriktigt sätt kan ta hand om det avfall som inte har återvunnits, och göra el och fjärrvärme av det, kan vi erbjuda andra länder att ta hand om en liten del av deras utsorterade avfall. I samband med all avfallshantering är det också viktigt att ställa krav på leverantören av avfallet, så att hanteringen kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Från insamling och sortering, via transport, till själva hanteringen i förbränningsanläggningen.

Vill du se just din orts miljörapport? På våra ortssidor hittar du all information om anläggningarnas miljöpåverkan.

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.