Frågor och svar om solceller

Skiner solen tillräckligt i Sverige? Hur fungerar egentligen solceller? Det är bara några av många frågor som vi får om solenergi. Under respektive huvudgrupp hittar du svar på praktiska och generella frågor om solceller, solenergi och våra solcellspaket.

Välj ämne:

Solel

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.

Solfångare producerar varmvatten som du sedan använder vid dusch eller annat.
Solceller producerar el att använda till matlagning, belysning eller annat. Den el du inte använder själv i hushållet kan du sälja till oss.

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just sitt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut. (Eller, den kommer i alla fall inte ta slut de närmsta 4 miljarder åren.)

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Trots detta är värdena, sett till solcellernas hela livslängd, relativt låga jämfört med fossila bränslen.

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Prestanda

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Våra paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 17,2 %. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden. Ibland står det kWt istället. Det står för kilowatt toppeffekt och betyder samma sak.

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Nej, du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner. Våra standardpaket kan producera omkring 2 100 – 10 450 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning mot solen.

Det går även att lagra i solelen i batterier så att du kan använda elen senare. I dagsläget säljer inte vi en sådan lösning då det är relativt olönsamt för mindre byggnader. Utvecklingen går fort framåt gällande batterilösningar och de blir därmed mer lönsamma även för mindre byggnader.

Sälja överskottsel

För att kunna sälja företagets överskottsel till Vattenfall måste ditt företag vara eller bli elhandelskund hos Vattenfall. Vi köpet bara förnybar el. Hos ett nätbolag har ni ett inmatningsabonnemang för en elanläggning som har en huvudsäkring på högst 63 A. Uttag och inmatning av el görs via samma huvudsäkring och elmätare.

För att få teckna ett mikroproduktionsavtal med oss, får mängden inmatad el inte överstiga mängden el företaget köper av oss över ett år. Om ni har en större produktionsanläggning där ni kontinuerligt producerar ett stort överskott, kan vi se över andra möjligheter för ert företag att sälja er överskottsel.

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätsbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion (se föregående fråga). Mätarbytet ska göras inom tre månader från att anmälan har skickats in om att installationen är färdig.

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till Vattenfall. Läs mer på vår sida om mikroproduktion.

Det går även att lagra i solelen i batterier så att du kan använda elen senare. I dagsläget säljer inte vi en sådan lösning då det är relativt olönsamt för mindre byggnader. Utvecklingen går fort framåt gällande batterilösningar och de blir därmed mer lönsamma även för företag.

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt som förbrukning. I dessa fall tickar mätaren uppåt när anläggningen producerar el som matas ut på nätet. Om du råkar ut för detta, stäng av anläggningen tills det att ditt nätbolag bytt din mätare.

Anslutning

Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till nätbolaget. När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Till elhandelsbolaget behöver du inte anmäla någonting, om du inte vill teckna ett avtal om att sälja överskottsel till dem. Till nätbolaget ska en föranmälan skickas innan installationen och en färdiganmälan efter installationen. När du köper paketen via Vattenfall tar vi hand om dessa anmälningar genom vår installationspartner.

Det beror på var i Sverige du bor. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Men du bör alltid kolla med din kommun.

Subventioner och lönsamhet

Solcellsmodulerna har en förväntad livslängd på 25 år eller längre och kan ge dig ett elpris på under en krona per kilowattimme. Med andra ord så vet du vad en del av elanvändningen kostar för en lång tid framöver. Om du producerar mer solel än du använder så kan du sälja den till oss. Våra solcellspaket producerar normalt mellan 2 100 och 10 450 kWh/år. Avkastningen på investeringen ligger ofta runt 6%.

Ja, du kan söka solcellsbidrag via Länsstyrelsen. Stödet är 30% av investeringskostnaden. Länsstyrelsen hanterar ansökningarna och fattar beslut om stödet. För mer information, kontakta din lokala Länsstyrelse.

Förutsättningar för solceller:

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 13 m²
 • Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
 • Takytan är fri från skugga
 • Takytan har en lutning på cirka 0-35 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
 • Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

Vattenfalls standard solcellspaket är mellan 13 och 65 m² stora.

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar, även om vissa taktyper kräver lite extra arbete. Våra priser för standardpaket gäller för plåt- och tegeltak, men vi kan ta fram offerter även för andra taktyper, till exempel papptak eller plastdukstak. Vi installerar inte på eternittak eller shingeltak.

Nej, de solcellsmoduler som ingår i våra paket kan inte ersätta takplattorna, utan sätts ovanpå det befintliga taket.

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om du vill kan du rengöra panelerna med en tvättsvamp med några års mellanrum. Om panelerna är täckta med snö eller löv kommer de inte att producera någon el. Du kan försiktigt ta bort snö och löv med en sopkvast.

Våra solcellspaket

Vattenfall erbjuder solceller för egen elproduktion.

Vi erbjuder nyckelfärdiga paket, inklusive solcellsmoduler, växelriktare, montering och installation Vi hanterar också för- och färdiganmälan till ditt elnätbolag.

De viktigaste beståndsdelarna i systemet är:

 • Högeffektiva solcellsmoduler byggda för att hålla för Sveriges höga snölaster
 • Växelriktare från Europas ledande leverantör av växelriktare för solceller
 • Montagesystem och kablage som är testade och godkända enligt europeisk standard
 • Alla komponenter är av hög kvalitet och har valts för att hålla i minst 25 år
 • Samtliga komponenter följer gällande europeisk standard och regelverk

Systemgarantin och effektgarantin på solcellsmodulerna är 10 år. Panelernas livslängd är dock mycket längre än så, troligtvis mer än 25 år. Garantin för växelriktare och installation är 5 år.

Vi tar helhetsansvar för montering och installation för att säkerställa att det går till på ett riktigt och säkert sätt. Det är för att undvika missöden längre fram och säkerställa att garantierna gäller. Därför säljer vi enbart solcellspaketen i kombination med montering och installation.

Den standardinstallation som ingår i paketen gäller 1- eller 1½-planshus med tegel- eller plåttak. Hus som består av gjutna betongvalv ingår inte i standardinstallationen.

 • Lutningen på taket ska vara som mest 30 grader och det ska finnas en sammanhängande takyta där systemet kan monteras
 • Växelriktaren ska kunna placeras nära systemet, på en vind eller rum på övervåningen. Elcentral ska finnas i samma hus och ska ha plats för installationen
 • Det ska finnas jämn mark framför huset, som det går att sätta en ställning på
 • Arbetet ska kunna utföras vardagar kl. 7-17

Nej, normalt går det att installera solceller ändå men det kan kosta lite mer på grund av att det tar mer tid, kräver annan utrustning eller mer material. Vi kan offerera en lösning baserat på dina förutsättningar.

 • Välj paket beroende på takyta och hur mycket du vill investera och ge oss information om ditt tak och hus
 • Du får en offert från Vattenfall utifrån dina förutsättningar och önskemål
 • Tacka ja till offerten genom att skicka in ifylld beställning
 • Vår installationspartner kontaktar dig för att prata igenom detaljerna kring din installation och planera in en tid för installation
 • Vår installationspartner levererar paketet och installerar det på ditt tak
 • Ditt elnätsföretag byter din mätare så att den kan mäta både det du matar in och ut el på elnätet
 • Teckna avtal om att sälja din överskottsel till Vattenfall

Vi har som mål att installera din anläggning inom 10 veckor från din beställning. Under januari till mars, eller vid dålig väderlek, görs inga installationer. Efter att installationen är färdig har ditt elnätbolag upp till 3 månader på sig att byta din mätare så att du kan börja sälja din överskottsel.

Så snart vår installation är färdig kan du börja använda solcellssystemet för eget bruk. När ditt nätbolag utfört mätarbytet kan du dessutom börja sälja överskottselen till oss. I vissa fall, om din mätare är gammal, kan du behöva vänta till efter mätarbytet med att börja använda anläggningen. Annars kan den gamla mätaren räkna din produktion som förbrukning. Det märker du genom att testa att slå på solcellsanläggningen en solig dag och se vad som händer med förbrukningen.

Ja, erbjudandet gäller i hela Sverige. Kostnader för resa och transport tillkommer beroende på var i landet du bor.

Om du vill ha ett större paket än de standardpaket vi erbjuder så kan vi göra en offert baserat på dina önskemål samt bilder och ritningar på ditt tak.

Nej, vi samarbetar med företaget Solkompaniet som är en av Nordens mest erfarna solcellsinstallatörer. Solkompaniet är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi och i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

I nuläget finns ingen möjlighet att dela upp betalningen. Hela beloppet faktureras efter att installationen är genomförd.

Solceller och elbilar:

Installera ett av våra solcellspaket på ditt hus- eller garagetak. När solen skiner laddas bilen från solcellerna. På natten, eller en mulen dag, laddas bilen istället med el från elnätet. När bilen inte laddar och solen skiner används elen från solcellerna till resten av hushållet eller så matas den in på elnätet. Välj ett solcellspaket som är dimensionerat för din bil och dina körvanor så kommer den el som solcellerna producerar över året att motsvara ungefär den el som krävs för att driva bilen.

Räkna med att det går åt cirka 2 kWh per mil att köra en elbil, beroende på modell och körbeteende. Våra solcellspaket är dimensionerade för att täcka mellan cirka 650 och 1 300 mils körning på ren el. Vill du ha mer solel går det bra att beställa flera paket.

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig med dina frågor om våra solcellspaket.

Telefon: 020-82 40 09
Vardagar kl 8-17