Inbjudan till avgränsningssamråd enligt miljöbalken och sevesolagen inför ansökan om ändringstillstånd

Vattenfall AB avser att bygga en koldioxidinfångningsanläggning i anslutning till befintliga anläggningar i Boländerna i Uppsala för att fånga in och avskilja koldioxid för användning inom andra sektorer. Vattenfall genomför därför nu ett avgränsningssamråd.

Den planerade anläggningen ska fånga in och avskilja koldioxiden ur rökgaser från befintliga förbränningsanläggningar och därefter användas vid tillverkning av elektrobränsle. Detta kallas på engelska Carbon Capture and Utilization (CCU). Förutsedd miljöpåverkan av ansökt verksamhet bedöms i huvudsak bestå av användning av kemikalier samt ökade transporter och elförbrukning. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas och lämnas in tillsammans med ansökan om ändringstillstånd.

Den infångande koldioxiden, som annars släpps ut med rökgaserna, återvinns för tillverkning av nytt bränsle. Total avskild mängd koldioxid vid den ansökta verksamheten planeras till maximalt 200 000 ton per år.

Som en del av tillståndsprocessen samråder nu Vattenfall med myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänhet. Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Eftersom verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas.

Alla inkomna yttranden och synpunkter tas tillvara och inarbetas i planerad tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning som ska prövas vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Samrådsunderlag (inklusive kompletteringar) med beskrivning av den planerade verksamheten finns att ladda ner på den här sidan. Välkomna att lämna samrådsyttrande och synpunkter till och med den 5 oktober 2022.

Skicka era synpunkter till mailadress: Marcus.Roos@vattenfall.com

Eller postadress: Vattenfall AB, Bolandsgatan 13, 753 23 Uppsala

Vänligen märk brev, kuvert respektive e-post med Samråd Vattenfall CCU

 

Samrådsunderlag Vattenfall CCU

Komplettering 1 2022-07-06

Komplettering 2 Underlag Sevesosamråd 2022-09-12

 

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.