Miljöpåverkan

Miljö och klimat påverkas av våra energival och alla behöver vi energi. Vi vill ha ljus och värme när det behövs och ibland även kyla. Miljön påverkas av all energiproduktion och ibland även klimatet. Därför har det betydelse vilka energival vi gör. Det finns också mycket vi som energiproducenter kan göra för att minska påverkan på miljö och klimat.

Fjärrvärme - ett bra val för miljön

Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst att Sverige lyckats sänka utsläppen av koldioxid de senaste åren. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När vi sedan bytte ut fossila bränslen mot förnybara och började använda spillvärme från lokala industrier minskade utsläppen ytterligare. Det har faktiskt minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier. Och arbetet fortsätter. Målet är att bli helt koldioxidneutrala 2030.

Smart uppvärmning

Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet till kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter pumpas ut som varmvatten igen. Smart och hållbart.

Våra värmeverk

På Vattenfalls värmeanläggningar använder vi till största delen förnybart bränsle. Det är till exempel rester från skogsavverkning, träavfall från papper- eller träindustrin. Vi tar också till vara på överskottsvärme från lokala industrier, till exempel fryslager och  datahallar.

I Uppsala använder vi även avfall från hushåll, företag och andra verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att använda något som annars bara skulle gå till spillo och en viktig del i ett cirkulärt kretslopp. Tack vare en mycket avancerad och effektiv reningsprocess blir utsläppen mycket lägre än att deponera, det vill säga lägga avfallet på hög. Sverige deponerar mindre än en procent av vårt avfall tack vare detta.

Fjärrvärme och avfall

Det övergripande målet är att minska mängden avfall i samhället. Det gör vi i första hand genom att konsumera mindre. Det vi väl köper ska vi försöka återanvända så mycket som möjligt. När sakerna inte går att återanvända mer ska vi till vara materialet genom att källsortera. Materialet kan då användas för att tillverka nya produkter.

Nästa steg är att ta till vara energin i sakerna. Det innebär att man förbränner det material som inte längre kan återvinnas och använder energin till att göra el och fjärrvärme. Den värme och el som produceras på det här sättet motsvarar elförbrukningen för ca 600 000 lägenheter och uppvärmningen av cirka 1 miljon lägenheter.

Fjärrvärme och avfallsimport

Vi i Sverige är bra på att sortera och återvinna vårt avfall. I Europa ser det på många håll helt annorlunda ut. De flesta andra länder i Europa har ännu inte så väl fungerande system för att ta hand om sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Varje år deponeras därför ca 140 miljoner ton avfall. Det ger ökade utsläpp. Därför betalar flera europiska länder, bland annat Storbritannien, Sverige för att ta hand om en del av deras avfall och använda det för att producera el och värme.

Avfallstrappan

Deponering ska alltid vara sista valet när det gäller avfallshantering, något som EU:s medlemsländer har enats om. Därför har de antagit den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan som den också kallas.

Avfallstrappans fem steg

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Tack vare fjärrvärmen har Sverige lägst nivåer av växthusgasutsläpp per BNP i EU.