Vilka drömmar och tankar har dagens ungdomar kring framtiden? Miljön står i fokus när dagens ungdomar tänker sig sitt framtida boende. De vill framförallt bo i städer och leva ett hållbart liv – med klimatsmarta färdmedel och möjlighet till distansutbildningar. Allt enligt en rapport från samhällsrådgivaren Ramböll.

Viktigast med miljömässiga förbättringar

En undersökning våren 2017 bland 200 ungdomar i åldrarna 15–18 år redovisar ungdomars syn på framtiden. Resultatet pekar på ett stort engagemang med en stark tro på en urban och inkluderande framtid. När de ombads prioritera vad som är viktigast i framtiden så kom miljömässiga förbättringar på första plats, följt av förbättringar av ett jämlikt samhälle på andra plats och förbättring av attityder i samhället på tredje plats.

Flyttlassen går till gemenskapen i städerna

De flesta ungdomarna (43%) vill bo i en storstad om tio år, följd av boende i en mindre stad (20%). Hela 80% ser framför sig ett boende tillsammans med andra. Gemenskapen har en framträdande plats bland faktorerna som är värdefulla för det framtida boendet, där 64% anger närhet till vänner som viktigt, följt av 59% tillgång till restauranger/kaféer/nöjesliv och 52% närhet till natur.

För boendet i framtiden är det viktigt för ungdomarna att det är möjligt att få arbete (82%) i anslutning till bostadsorten, att ha tillgång till spännande platser att jobba på (74%) och att ha tillgång till bra uppkoppling (56%). Hela 75% anger att tillgång till bra kollektivtrafik är viktigt, samtidigt som runt hälften anger att även tillgång till bra bilvägar (55%) och bra cykelvägar (46%) är faktorer av stor betydelse.

Klimatsmarta färdmedel och minskat behov av resor

Ungdomarnas mest nämnda drivmedel är elkraft, men även vatten- och solkraft finns med bland svaren. 88% svarade att miljövänliga varianter av befintliga färdmedel kommer att dominera i framtiden, liksom kollektivtrafik/bilpooler (51%) och andra framtida miljövänliga tekniska färdmedel (32%). Ett fåtal av ungdomarna tror att vi i framtiden kommer att färdas med flygande bilar.

Även om de ser framför sig mer klimatsmarta alternativ för resande så tror ungdomarna dessutom att utvecklingen av digital teknik kommer minska behovet av resor. Detta beror framför allt på en bättre och snabbare tillgång till digital kommunikation. Bland annat kan möjligheten att delta i distansutbildningar minska belastningen på miljön.

Källa: Enkätundersökning våren 2017 – Ungdomars syn på framtiden, Ramböll, sommaren 2017