Om energi och klimat

Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska den påverkan. Ett sätt är att använda och producera energi smartare.

Om energi och klimat

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt.  FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader de närmaste 100 åren. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur. Samtidigt som vi minskar våra utsläpp måste vi därför börja anpassa oss till de förändringar vi vet kommer.

Europas regeringschefer har antagit långsiktiga mål för klimatet. Siktet är inställt på att i-länderna ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent fram till år 2020 jämfört med 1990 års utsläpp. Detta förutsätter att en ny, global klimat-överenskommelse kommer till stånd. Hur målet ska nås anges i det så kallade klimat- och energipaketet.

Utan beslut om ett nytt internationellt klimatavtal åtar sig EU att ensidigt minska utsläppen med 20 procent till år 2020. Utsläppsmålet tar sikte på det tidigare gemensamma beslutet att begränsa klimatets förändring till högst 2 graders temperaturökning över förindustriell nivå.

Utöver ovanstående mål har beslut också tagits om att:

  • 20 procent av EU:s slutliga energianvändning ska komma från förnybara källor år 2020. I målen ingår också att andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 procent.
  • Energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent till år 2020.

EU:s krav på Sverige

Till år 2020 ska vi ha minskat koldioxidutsläppen med 17 procent och ha 49 procent förnyelsebara energikällor. Vi ska energieffektivisera med 9 procent till 2010.
EU:s klimatpolitik

Energismarta lösningar är nyckeln till problemet

En förutsättning för att klara omställningen är att vi producerar och använder energi på ett mer effektivt och klokt sätt. Energieffektivisering, förnybara energikällor, energimärkning och hushållning med resurser är några av nyckelorden.

Gemensamt behöver vi minska vår samlade energianvändning rejält för att minska växthuseffekten.

Vi svenskar släpper i genomsnitt ut drygt 10 ton koldioxidekvivalenter* per person och år (2003). Siktet behöver nu ställas in på att halvera utsläppen till 2020 och minska dem till högst 2 ton år 2050 om utsläppen från den egna konsumtionen inte ska överstiga den önskvärda utvecklingen av de globala utsläppen räknat per person.

Om vi ska klara det behöver vi förändringar på flera punkter i samhället. Vi måste alla dra vårt strå till stacken – internationella organisationer, regeringar, myndigheter, energiproducenter och andra. Genom energismarta val i vardagen kan vi alla bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

* Koldioxidekvivalenter – Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser (CO2e). Anger mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan. 1 kg metan motsvarar till exempel klimatpåverkan av 21 kg koldioxid. Källa: Naturvårdsverket.