Elens ursprung och miljöpåverkan

Din el kommer från vind, vatten och kärnkraft – ingenting annat.

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2012 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. All el du köper av oss i Sverige kommer från vind-, vatten- och kärnkraft och är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Du kan också välja om din el ska komma från enbart vind, vatten eller kärnkraft.

Vattenkraft och kärnkraft är basen i det svenska elproduktionssystemet och i Vattenfalls svenska produktionsverksamhet. Vattenfall är även den största svenska aktören när det gäller vindkraft. 

Miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under ”Drift av våra kraftverk”. Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalys beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Ursprung - energimix

All vår försäljning av el i Sverige 2012 har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. På grund av ett administrativt misstag var vår redovisning av använda ursprungsgarantier inte komplett sista redovisningsdagen 31 mars 2013. Efter vi rådgjort med Energimarknadsinspektionen har vi kompletterat vår redovisning.

Enligt vår ofullständiga rapportering per 31 mars 2013 var 14 procent av vår försäljning baserad på använda ursprungsgarantier. Nu efter komplettering är 100 procent av försäljningen baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till vår svenska produktion 2012.

Vi måste enligt lag redogöra för ursprunget för vår försäljning under 2012 så som det såg ut i rapporteringen 31 mars 2013. Då det är av stort intresse för kunderna att veta ursprunget av levererad el redovisar vi även ursprunget av försäljningen när det är baserat på 100 procent av ursprungsgarantierna.

Miljödeklaration enligt EPD®systemet

All el vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet och granskad av en oberoende tredje part.

Vår totala elförsäljning i Sverige

Inrapporterat 31 mars 2013
14% ursprungsgarantier

Diagram över total elförsäljning fram till 31 mars 2013

Vid komplett inrapportering
100% ursprungsgarantier

Diagram över total elförsäljning i Sverige

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning fördelad på förnybar el, fossila bränslen och torv respektive kärnkraftsel. Samma information om ursprung finner du på våra fakturor och i vår marknadsföring.

På grund av ett administrativt misstag blev inte Vattenfalls årsrapportering till myndigheterna komplett gällande försäljning av el i Sverige under 2012. Det vänstra diagrammet visar en försäljning baserad på 14 procent ursprungsgarantier och 86 procent Nordisk energimix. Detta var de uppgifter myndigheterna hade vid tillfället för årsrapporteringen den 31 mars 2013. Det högra diagrammet visar utfallet efter komplettering och 100 procent av ursprungsgarantierna inrapporterade. Med detta inräknat var energimixen för 2012 helt utan fossila energikällor.

Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning baserad på fullständig rapportering:

14 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 221,50

Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh)

0,001

 

100 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,02 6,52 
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001    0,002 

Produktionsspecificerad elförsäljning

I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel, kärnkraftsel och Bra miljövalmärkt el. Vattenel var 31 mars 2013 till 100 procent baserad på ursprungsgarantier avseende 2012 från våra egna svenska produktionsanläggningar. Vindel, Kärnkraftsel och Bra miljövalmärkt el var efter kompletterande rapportering till 100 procent baserade på ursprungsgarantier avseende 2012 från våra egna svenska produktionsanläggningar.

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,43
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel 
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 12,21
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftel - 100 procent kärnkraft:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel 
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,04 4,47
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,003 0,005

Miljöpåverkan av vår försäljning av Bra miljövalmärkt el - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,62
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Vår försäljning av Energimix Återförsäljare

Diagrammen visar elens ursprung för vår försäljning av Energimix till våra Återförsäljare under 2012. Det vänstra diagrammet visar försäljning baserad på 14 procent ursprungsgarantier och 86 procent Nordisk energimix. Detta var de uppgifter myndigheterna hade vid tillfället för årsrapporteringen den 31 mars 2013. Det högra diagrammet visar utfallet efter komplettering och 100 procent av ursprungsgarantierna inrapporterade. Vår försäljning till Återförsäljare var efter kompletterande rapportering till 100 procent baserad på ursprungsgarantier avseende 2012 från våra svenska produktionsanläggningar.

Miljöpåverkan av vår försäljning av Energimix Återförsäljare:

14 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 247,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001

100 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,02 6,59
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,002

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Inrapporterat 31 mars 2013
14% ursprungsgarantier

Diagram över elförsäljning utan specificerad energikälla till och med 31 mars

Vid komplett inrapportering
100% ursprungsgarantier

Diagram över elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammen visar elens ursprung för vår resterande elförsäljning – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla fördelad på förnybar el, fossila bränslen respektive kärnkraftsel. Det vänstra diagrammet visar försäljning baserad på 14 procent ursprungsgarantier och 86 procent Nordisk energimix. Detta var de uppgifter myndigheterna hade vid tillfället för årsrapporteringen den 31 mars 2013. Det högra diagrammet visar utfallet efter komplettering och 100 procent av ursprungsgarantierna inrapporterade.

Miljöpåverkan av vår resterande elförsäljning – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla:

14 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk
CO2-utsläpp (i g/kWh) 247,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle
(i g/kWh)
0,001

 

100 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,02 6,59
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,002

 

EPD®systemet står för Environmental Product Declaration

All el vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet. Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är tredjepartsgranskade och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på LCA.